Allen tegen één

Foto: ReutersFoto: Reuters

Het is opvallend en tegelijk angstig te zien hoe de wereldmachten zich fel tegen Israël afzetten. Allereerst de Islam, de grootste politiek-religieuze macht van deze tijd. Let ook maar eens op de VN die meer leugenachtige anti-Israël resoluties produceert dan dat deze reusachtige organisatie bijdraagt aan vrede op aarde.

Helaas wordt ons land meegesleept door de anti-Israël houding van de EU, het ‘Beest in Brussel’. Dan is er de wildgroei van het antisemitisme. Versterkt door de BDS (boycot) campagnes en antisemitische propaganda. Voorhoedes van deze strijdmachten tegen Israël en het Joodse volk zijn de radicale, extremistische, wrede islamitische terroristenbendes die de wereld onveilig maken.

Tweestaten?

Momenteel wordt de absurde tweestatenoplossing uit de prullenbak vol met mislukte vredesplannen gehaald. Frankrijk wil ook weer eens meedoen met het internationale geleuter en drammen op Israël. Dit land organiseert een conferentie om een eigen “vredesplan” door te drukken. De Arabische Liga haalt een oud vredesplan uit de vuilnisbak vol anti-Israël complotten. Dit laatste plan geeft de Palestijnen (Welke? De Palestijnse Autoriteit of Hamas?) een eigen staat met oost Jeruzalem als hoofdstad waarbij de heiligste plaats voor het Joodse volk, de Westelijke Muur onder Palestijns gezag komt. Evenals het tempelplein, dat in feite al onder islamitisch gezag valt. Want Moshe Dayan heeft in 1967, vlak na de verovering van Judea, Samaria en Jeruzalem, het beheer over het tempelplein aan de Waqf, een Islamitische beheersorganisatie  overgedragen. Een van de vele gebaren van goede wil van Israël. Met als resultaat dat Joden en christenen niet op het oude tempelplein mogen bidden. Ook al-Sisi, de president van Egypte doet een vredesduif in het zakje vol hypocriet geleuter wat uiteindelijk tot doel heeft Israël te vernietigen.

In de eerste zin gebruikte ik het woordje angstig. Niet alleen angstig, omdat zo’n Palestijnse staat een eldorado voor terroristen zal worden. Bovendien wil zelfs de Palestijnse Autoriteit geen staat. Ze willen, evenals Hamas, heel Israël. De recente ontwikkelingen zijn angstig voor al die machthebbers die zich inspannen om Israël in het nauw te brengen. Hun dreigementen aan het adres van Israël en de leugens die over Israël worden uitgestort zullen op hun eigen hoofden neerkomen. En, wat erger is, op de hoofden van de gewone mensen in de landen die zij vertegenwoordigen. Ze leren het nooit. Al bijna 70 jaar zijn pogingen om een staat voor Arabieren in Israël (Palestijnen zijn pas na 1967 uitgevonden) op een mislukking uitgelopen. Het land is door de Eeuwige aan Israël gegeven.

Allen tegen één

We zullen nu een paar recente “veldslagen” in de oorlog tegen Israël van  die anti-Israël machten kort bekijken. De voornaamste vijand van Israël en het Joodse volk is momenteel de Islam. Voorop in de legers van deze vijand van Israël lopen de fanatieke, wrede islamitische terreurgroepen. De ISIS is, volgens hun eigen berichten, op weg naar Jeruzalem. De Sinai woestijn is hun eerstvolgende doel. ISIS heeft daar, volgens eigen zeggen, als 1000 ‘strijders’ klaar staan. In de Sinaï staat het Egyptische leger hen in de weg. Bovendien bouwt Israël een muur tussen de Sinaï woestijn en de Israëlische Negev. Al die terreurgroepen roepen enthousiast: Kalifaat. Dat is het doel van de Islam. Een groot, wereldwijd kalifaat onder de sharia, de islamitische wetgeving. Turkije werkt hard aan het herstel van het Turks-Ottomaanse kalifaat. Ook Iran mogen we niet vergeten. De ayatollah’s roepen regelmatig dat zij Israël zullen vernietigen. Eind mei nog blufte Ahmad Karimpour, een top adviseur van de Revolutionaire Garde, dat als de Hoogste Leider Ali Khamenei opdracht zou geven zij de zionisten binnen acht minuten van de kaart konden vegen. Iran is doorgegaan met raketproeven en hun atoomprogramma alsof er geen Atoom Overeenkomst met de VS en de G5 bestaat. Obama en de zijnen hebben zich gewoon laten misleiden en dus Israël in de steek gelaten. Israël staat er alleen voor. Opvallend is wel dat de islamitische wereld zeer verdeeld is en elkaar bestrijdt. Men staat zo wantrouwend tegenover elkaar dat met name Egypte en Jordanië Israël als bondgenoot zien. Turkije en Israël werken zelfs aan normalisatie van de betrekkingen.

Dan kijken we even naar de VN. Daar domineert een grote groep Islamitische en niet-gebonden landen. Een klein, recent voorbeeld. De UNESO heeft een nieuwe dwaasheid gelanceerd. Het bestuur had een resolutie van een groep Moslim staten aangenomen. In die resolutie wordt een heel stuk Joodse geschiedenis in Jeruzalem en het bestaan van Joodse tempels in de heilige stad weggevaagd. Zaken die door archeologie en geschiedschrijvers historisch vaststaande feiten zijn. Dus kwam er bij het bestuur van UNESCO een protest binnen. De vraag was hoe men gewone, algemeen aanvaarde en feitelijke waarheden op zo’n totaal onwetenschappelijke wijze kon ontkennen. De klager kreeg als antwoord: “Wij zijn bestuur. Als een aantal landen een resolutie indient dan stemmen wij. We letten niet op de inhoud. Wij moeten de uitslag aanvaarden”. Zo wordt waarheid niet door wetenschappelijk onderzoek en feiten maar door de uitslag van een stemming bepaald. De VN is inmiddels een anti-Israël instituut geworden. Een paar jaar geleden al klaagde een Israëlische vertegenwoordiger bij de VN: “Het lijkt wel of ik hier met een Jodenster oploop”.

Even nog iets over Turkije. Doordat dit land steeds meer geïsoleerd raakt zoekt men toenadering en zelfs normalisatie van de betrekkingen met Israël. Bovendien wil Turkije graag Israëlisch gas of olie kopen en zelfs een pijplijn via Turkije naar het Noorden en Westen. Laat Israël oppassen. Ook de Arabische Liga schijnt bereid te zijn hun felle anti-Israël houding te verzachten en betrekkingen met Israël aan te knopen. Ook hier moet Israël voorzichtig mee omgaan. Er wordt veel wijsheid gevraagd van Netanyahu en zijn collega’s. Ondanks deze schijnbare dooi begint het erop te lijken dat het is : “Allen tegen een”. Het grote gevaar voor de wereld is dat het zal blijken “Allen tegen EEN” te zijn.

Laten we de EU, het “Beest in Brussel” niet vergeten. Wat Israël betreft houden de zelfbenoemde bureaucraten in Brussel zich voornamelijk bezig met Israël dreigen en treiteren. David Weinberg van “Israël Vandaag”: “De EU springt als een dolle rond. Regelmatig, bijna wekelijks  schieten ze dreigementen af op Israël dat de diplomatieke betrekkingen en de economische banden  worden verminderd tenzij Israël dit doet of dat niet nalaat”. De twee belangrijkste activiteiten van de EU op het internationale politieke vlak zijn Israël intimideren en  Putin pesten. Zij spelen zeer gevaarlijke spelletjes.

Migranten, overheden en samenleving

De stroom migranten uit het Midden-Oosten en uit Afrika blijft aanhouden. De druk op de Westerse economieën wordt al voelbaar. Het blijft een belangrijk en principieel uitgangspunt dat vluchtelingen in nood uit oorlogsgebieden recht hebben op onze hulp. Een aantal bijverschijnselen zorgen ervoor dat de toestand steeds zorgelijker wordt. In een paar korte zinnen schets ik die. 1. Kerken verdwijnen en moskeeën verschijnen. Joden gaan eruit en moslims erin. Over de ernstige consequenties hiervan kunnen in TWEE slogans  worden samengevat: JODEN WEG, ZEGEN WEG. En: ISRAEL PESTEN, HET EINDE VAN HET WESTEN. 2. De migrantencrisis is een van de hoofdoorzaken van de kloof, zelfs een vertrouwenscrisis die er in veel EU landen is ontstaan tussen de bevolking aan de ene kant en de EU maar ook de eigen regering aan de andere kant. De bevolking heeft steeds meer de indruk dat niet alleen de EU maar in steeds grotere mate de eigen regering zich niets aantrekt van wat er onder de mensen leeft. 3. Ernstiger is dat men in de gaten krijgt dat de bevolking niet alleen door regeringen, maar ook door de pers voorgelogen wordt. Als leiders, overheden en gezagsdragers blijven liegen, bedriegen en stelen zal dat uitlopen op een onleefbare samenleving. Bijbelse profeten beschrijven zo’n samenleving. Eerst een paar regels uit Micha, hoofdstuk 7.  “De vrome is verdwenen uit het land en een oprechte is er onder de mensen niet meer … Tot kwaad doen staan hun handen goed; de vorst eist en de rechter laat zich betalen, en de grote, die spreekt naar eigen believen; en zo zetten zij de zaak in elkaar … Vertrouw de metgezel niet, verlaat u niet op de vriend; behoed de deuren van uw mond voor haar die aan uw boezem ligt”. En de profeet Jeremia voorzegt in hoofdstuk 9:4-6: “… stelt op niet één broeder uw vertrouwen, want iedere broeder is een aartsbedrieger en iedere vriend gaat rond met kwaadsprekerij…met draaierijen matten zij zich af en hier woont onderdrukking op onderdrukking”.  Ik heb naast dit citaat gezet: “Wat erg”. Maar als de overheid de mensen voorgaat dan kan het niet anders dat de samenleving de overheid navolgt. Verder verwijs ik alleen nog maar naar Genesis 12:3.

Oorlog; een geestelijke dimensie

Er is een grote oorlog gaande. Een strijd om de macht over deze aarde. Puntsgewijs geformuleerd gaat het om:

  • Het kalifaat tegen het komende door Joden en christenen verwachte messiaanse vrederijk.
  • De moskee tegen kerk en synagoge.
  • De godheid van de Islam tegen de God van Abraham, Izak en Jakob.
  • De Nieuwe Wereld Orde met een Nieuwe Wereld Religie die gretig naar de macht grijpt tegen iedereen en alles wat Bijbelgetrouw wil zijn.
  • Het Vatikaan dat hard werkt aan Chrislam en samensmelting van Islam en de RK kerk plus veel andere kerken die mee zullen doen.
  • Het angstige van de geschetste ontwikkelingen is dat het “Allen tegen een” dreigt te worden. Dat “Allen tegen een” loopt dan uit op “Allen tegen EEN” De ergste apocalyptische films gaan dan realiteit worden. We zijn gewaarschuwd.

Voor al die machten zijn Israël en een Bijbelgetrouw Christendom een sta-in-de-weg. Die boosaardige machten weten dat het “Koninkrijk van de hemel nabij is”. Daarin speelt Israël een belangrijke rol. Die strijd is al meer dan 3000 jaar gaande en spitst zich nu toe. Het is echt wel heel dichtbij. Bijbelgetrouwe  Christenen en mensen die hun verstand gebruiken en de gewone feiten laten spreken, staan in die strijd naast Israël. In een later artikel gaan we hier dieper op in. Nu heb ik genoeg van uw tijd en geduld gevraagd. Shalom zij over u.

Bron: http://www.janvanbarneveld.nl