Bidt u mee…

Geplaatst op vrijdag 29 juli 2016, 15:18 door Dirk van Genderen

Enkele dagen geleden vond in Jeruzalem een grote Gay Pride plaats. En nu is Amsterdam twee weken lang het homocentrum van Europa, met als afsluiting de Gay Pride op 6 augustus. Hoe zal er vanuit de hemel gekeken worden naar wat er hier gebeurt?

 

handen

God schiep de mens, man en vrouw schiep Hij hen, om samen één vlees te kunnen zijn. Niet man en man, of vrouw en vrouw, maar man én vrouw. Zo heeft de Schepper het bedacht en ingesteld. Als een instelling, een ordening voor alle mensen. Man én vrouw. De vrouw genomen uit de man. God zag alles wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Hij verheugde Zich in Zijn schepping.

Maar al spoedig ging het mis. De satan zaaide twijfel aan Gods woorden in het hart van Eva. Zij at van de vrucht van de boom waarvan God gezegd had dat ze er niet van mochten eten, omdat ze dan zouden sterven. En zij gaf ook Adam van de vrucht en ook hij at. Maar Gods instelling bleef overeind: man én vrouw. Eva werd zwanger. Kaïn werd geboren, Abel, Seth…

Op de Gay Pride wordt seks tussen mensen van hetzelfde geslacht gevierd. Het lijkt wel alsof er wereldwijd een explosie van seksuele onreinheid plaatsvindt. Het is een signaal dat we al ver gevorderd zijn in de laatste dagen en dat de wederkomst van de Heere Jezus aanstaande is.

Om te weten hoe de Heere God hierover denkt, moeten we op zoek gaan in de Bijbel. In Genesis 9 komen we Noach tegen, die op een dag dronken was. ‘Cham, de vader van Kanaän, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn broers buiten’ (vers 22). Hij liet hun zelfs het kleed van zijn vader zien, als bewijs. Wat is hier gebeurd? Heeft Cham ‘alleen maar’ het blote lichaam van zijn vader gezien? Werd daarom Kanaän, zijn jongste zoon, vervloekt? (vers 25).

Robert A. J. Gagnon, universitair hoofddocent Nieuwe Testament aan het Pittsburgh Theological Seminary, schrijft in zijn boek The Bible and Homosexual Practice, Texts en Hermeneutics, dat hier sprake is van een incestueuze homoseksuele verkrachting. Hij geeft hier in zijn boek, dat in het Nederlands is vertaald (zie onder) een aantal redenen voor aan, onder andere:

– het feit dat Cham het bovenkleed van zijn vader meeneemt naar buiten de tent en aan zijn broers toont, als bewijsstuk om erover op te scheppen;
– het feit in vers 24, waar staat dat Noach te weten komt wat Cham hem heeft aangedaan;
– de betekenis van de woorden ‘ontkleden’ en ‘de naaktheid zien van’ (verzen 21 en 22) duidt op seksuele gemeenschap.

U zegt misschien: dat lees ik niet zo in mijn Bijbel. In Genesis 9:23 staat inderdaad in veel vertalingen dat Sem en Jafeth een kleed pakten en daarmee, terwijl zij achteruit liepen, de naaktheid van hun vader bedekten. Maar dit kun je ook anders lezen, namelijk dat zij ‘het bovenkleed’ pakten, in plaats van ‘het kleed’. Dat is dan het bovenkleed van Noach, dat Cham mee naar buiten heeft genomen. Als bewijs.
Vers 21 zegt dat Noach zich ontkleedde. Maar ook dat kun je ook anders lezen, namelijk: hij werd ontkleed. Door Cham.

De straf van God op de daad van Cham is zeer zwaar. Zijn zoon Kanaän wordt vervloekt. ‘Volgens Leviticus 18:24-30 en 20:22-26 had God besloten de Kanaänieten ‘uit te spuwen’ vanwege het feit dat ze meededen aan ‘gruwelen’ (gedwongen of vrijwillig), zoals incest (wat het meest genoemd wordt in Leviticus 18 en 20) en seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht (dat nog eens speciaal genoemd wordt als een ‘gruwel’), aldus Gagnon.

Verderop, in Genesis 19, lezen we over Sodom en Gomorra. Veelal wordt juist dit verhaal aangehaald als het gaat over homoseksualiteit. De mannen van Sodom willen de mannelijke gasten van Lot homoseksueel verkrachten. Het is wel van belang hier op te merken dat het niet gaat over twee partners van hetzelfde geslacht, die beiden instemmen met seks. Uit deze geschiedenis blijkt het zeer zondige karakter van de stad, wat leidt tot de totale vernietiging van Sodom en Gomorra.

Uit verschillende gedeelten in het Oude Testament is op te maken dat er homoseksuele tempelprostitutie in Israel bestond. Er wordt in 1 Koningen 14 gesproken over schandknapen die gruweldaden doen (vers 24). Bedenk dat Deuteronomium 23:17 en 18 zegt: ‘Er mag onder de dochters van Israel geen hoer zijn; en er mag geen schandknaap zijn onder de zonen van Israel. U mag geen hoerenloon of hondenloon in het huis van de HEERE, uw God, brengen ter inlossing van welke gelofte dan ook, want die zijn beide een gruwel voor de HEERE, uw God.’

‘Het scheldwoord hond werd gebruikt voor de ‘man-vrouwen’, die waren toegewijd aan Isjtar, die hun voorkomen vrouwelijk maakte. Deze ‘man-vrouwen’ ondergingen waarschijnlijk castratie en lieten het voor geld toe dat ze door andere mannen anaal gepenetreerd werden,’ aldus Gagnon.
Honderden jaren later schrijft Johannes op Patmos: ‘Buiten (Jeruzalem) zijn de ‘honden’ en de tovenaars, de hoereerders (‘pornoi’), de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet’ (Openbaring 22:15).

Inmiddels zijn we aangekomen in het Nieuwe Testament. Nog een paar opmerkingen over de brieven van Paulus. We komen direct al Romeinen 1 tegen, vers 18-32. De boodschap over het praktiseren van homoseksualiteit is helder: daar rust Gods toorn op. Voor de duidelijkheid citeer ik een aantal verzen, dan hoeft u ze niet zelf op te zoeken.

24. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.
25. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
26. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
27. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.
28. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen, die niet passen.

Paulus – en dus God, want het is Zijn Woord – draait niet met zachte, voorzichtige bewoordingen om de zonden heen, zoals wij vaak doen. Het is ook niet zo dat hij alleen homoseksueel gedrag als enige ernstige zonde noemt. Nee, er is geen mens zonder zonde, allen moeten we gered worden door de Heere Jezus om behouden te kunnen worden.

Wel noemt Paulus homoseksuele zonden heel expliciet. Hij mag er niet over zwijgen, net zomin als wij erover mogen zwijgen, opdat de ander nog gered zal worden. Net zo goed als hij andere zonden expliciet noemt, waar we ook van bevrijd, verlost moeten worden. Ga zijn brieven maar lezen.

Door seks tussen man en man of vrouw en vrouw, wordt de Schepper onteerd en onteren zij hun eigen lichaam. ‘Die zulke dingen doen, verdienen de dood’, zegt Romeinen 1:32, wat eveneens geldt voor de overige zondaren, die denken het offer van de Heere Jezus niet nodig te hebben.

Nog twee bekende teksten in het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 6:9 en 1 Timotheüs 1:10, gaan onder meer over homoseksuele geslachtsgemeenschap, wat haaks staat op het monogame, heteroseksuele huwelijk, dat God heeft ingesteld als enige seksuele relatie tussen twee mensen.
1 Timotheüs 1:9 en 10 zeggen: ‘De wet is niet bestemd voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtigen, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is…’

En in 1 Korinthe 6:9 lezen we: ‘Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaarts, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.’

Gedrag wat hier genoemd wordt, past niet in een gelovig christelijk leven. Het gaat hier om de betekenis van schandknapen (‘malakoi’) en mannen die met mannen slapen (‘arsenokoitai’). Wat zeggen deze woorden voor de hedendaagse discussie over homoseksuele geslachtsgemeenschap? Gagnon vertaalt het woord ‘malakoi’ met ‘verwijfde mannen die de seksuele rol van vrouwen op zich nemen’. Het woord ‘arsenokoitai’ vertaalt hij met ‘mannen die andere mannen in hun bed nemen’.

Voor God is Israël een heilig volk. Gods volk moet heilig zijn, zuiver, zoals ook Hij heilig is. Homoseksueel gedrag was niet alleen verboden, het werd gezien als een zeer zware zonde, een gruwel. In het Nieuwe Testament wordt hier niets vanaf gedaan. Nergens lees je in de evangeliën dat de Heere Jezus de verboden tegen seksuele immoraliteit heeft aangepast. Nergens lees je dat Hij ook maar enige ruimte bood voor homoseksuele relaties. Als het ging om overspel en echtscheiding scherpte Hij de wetten uit het Oude Testament nog aan.

Hij was bewogen met allen die in zonden leefden, maar praatte hun zonden niet goed. Daar kunnen wij nog veel van leren. Hij wilde hen redden. Zijn heiligheid confronteerde hen met hun eigen onheiligheid. Of wijzen wij alleen met onze veroordelende vingers? Misschien wel in onze kerk of gemeente? Laten mensen met homoseksuele gevoelens zich zo veilig bij ons voelen dat ze ermee voor de dag durven komen, om samen de weg van de Heere te zoeken. Bid voor hen dat zij, als ze de Heere Jezus nog niet kennen, tot geloof in Hem zullen komen. Hij zocht de zondaren op, was in hen geïnteresseerd, at met hen, sprak met hen en vertelde hun het goede nieuws van het evangelie.

Daarom wil ik u nog op 1 Korinthe 6:10 wijzen: ‘Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.’

U reageert misschien: ‘Dat is onmogelijk. Eens homoseksueel, altijd homoseksueel.’ Toch staat het hier wel: Eens was u een man die met andere mannen sliep (of vrouw die het met andere vrouwen deed), maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd… Niet in eigen kracht, maar in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. Voor de Heere is toch niets te wonderlijk?

Wel wil ik nog wijzen op het feit dat juist door extreme en simplistische visies op dit onderwerp veel schade is en wordt aangericht onder gelovigen én ongelovigen die door christenen worden ‘geholpen’. Men zegt óf dat het alleen maar een boze geest is (en hoewel dat in sommige gevallen kan meespelen, zeker wanneer men met occulte zaken is bezig geweest, is dat in de meeste gevallen niet zo), óf dat het simpelweg een ziekte is, die door een daad van geloof en een enkel gebed plotsklaps genezen kan worden. Als het dan ‘niet werkt’, klinken al snel de verwijten over en weer, met opnieuw verscheurde relaties als gevolg.

Laten we beseffen dat het veelal een kwestie is van een verwonde ziel, die zich in de jonge jaren niet goed heeft kunnen identificeren met de ouder van de eigen sekse en met de eigen seksuele identiteit, en daardoor niet in staat is geweest gezonde relaties op te bouwen met leden van het andere geslacht. Dit is uiteraard een zeer summiere en te ongenuanceerde omschrijving, maar de ruimte ontbreekt om er uitgebreider op in te gaan.
Maar het laatste wat deze mensen in deze moeilijke fase van hun leven nodig hebben, is dat er nog meer wonden in hun ziel geslagen worden door goedbedoelende maar onbekwame zielzorgers.

Ik bid om troost en genade voor gezinnen die gebroken zijn doordat één van de ouders vertrok vanwege homoseksualiteit.
Ik bid om wijsheid en liefde voor ouders die een zoon of dochter hebben die een homoseksuele relatie is aangegaan.

Ik bid voor homoseksuelen die hun homoseksualiteit uitleven in de praktijk en geen besef hebben van God en van de Heere Jezus, dat ze tot geloof in Hem zullen komen.
Ik bid voor homoseksuele gelovigen, die een homoseksuele relatie hebben, dat de Heilige Geest hun ogen zal openen voor wat de Bijbel hierover zegt.

Ik bid om standvastigheid voor homoseksuele gelovigen die er met God en voor Zijn aangezicht voor hebben gekozen geen relatie met een ander van hetzelfde geslacht aan te gaan.
Ik bid om wijsheid voor homoseksuele gelovigen, die nog een relatie met een ander van hetzelfde geslacht hebben, maar weten dat dit niet Gods wil is.
Ik bid voor kerken en gemeenten, dat ze een bewogen hart zullen hebben met de homoseksuele medemens in hun gemeenten en om wijsheid om de weg van de Heere te gaan.
Bidt u mee…

Dirk van Genderen

Voor wie zich hier verder in wil verdiepen, is het boek De Bijbel en homoseksualiteit – een hermeneutiek van de relevante Bijbelteksten zeer geschikt. Het boek kost € 27,95 en is geschreven door Robert A. J. Gagnon. Het wordt uitgegeven door uitgeverij Maatkamp.