“Het is bijna tijd op Gods horloge”

ds._M._M._van_Campen_Jij_Daar
Gepubliceerd op woensdag 20 april 2016 om 07:00 – door Jeffrey Schipper
“We bevinden ons op de voorlaatste bladzijde van Gods Levensboek. Het duurt niet lang meer. De Heere Jezus komt eraan,” zei ds. M. M. van Campen vorige week tijdens een avond van Stichting Jij Daar. In Gouda sprak de hervormde predikant over drie h’s: hamer, hart en horloge. “Het is bijna tijd op Gods horloge.”
Hamer
“De Heere Jezus heeft gezegd: in het laatste der dagen zal het zijn zoals in de dagen van Noach. Wat waren dat voor dagen? Dagen waarin geweld en verdorvenheid de overhand voerde. Ook Nederland is vol van geweld en verdorvenheid.” Van Campen verwees naar de hamer van Noach. “Er was een man Gods bezig met een opdracht: het bouwen van een ark. De mensen buiten hoorden het tikken van de hamer. De ark werd bestreken met pek zodat er geen oordeelswater binnen zou komen. Het oordeel komt. Ook in onze tijd. Zijn we dan save? De deur van de ark was groot genoeg. Dat geldt ook voor jou. Maar je moet er wel doorheen, anders kom je om.”

“De ark werd bestreken met pek zodat er geen oordeelswater binnen zou komen”
“Ook in het Nieuwe Testament was er een tikkende hamer. Dat was de hamer van de zoon van een timmerman: de Heere Jezus. Hij heeft gewerkt met hout, een schaaf en spijkers. Jezus is gelukkig nog steeds een aannemer. Hij neemt zondaars aan en bewerkt ze opdat ze aan Zijn beeld gelijk worden.”
Hart
“Er wordt getikt op je hart,” gaat Van Campen verder. “Mijn vrouw en ik gaan rondom doopdiensten vaak op kraamvisite. Een veel gehoorde opmerking is: ‘we hebben voor het eerst het hartje horen kloppen’. Er komt een dag waarop je hart ophoudt met kloppen. Ik werd getroffen door de vermissing en dood van een 17-jarige jongen op Urk. Naar verluidt had hij gefeest en te veel gedronken. Je kunt feestend de eeuwigheid ingaan. Dan stopt het hart met kloppen. Dan kan dus ook als je jong bent. Is je laatste snik je eerste juichtoon? Het is tijd om de Heere te zoeken. En die tijd is nu.”
Horloge
“Ik geloof dat we op de spannendste bladzijden van het grote Levensboek zijn aangekomen. We bevinden ons op de voorlaatste bladzijde van Gods Levensboek. De ontknoping komt eraan. Het duurt niet lang meer.” Hij wijst op het ‘horloge’ van God. “Israël is op Gods klok de kleine wijzer. De oprichting van de staat Israël was het begin van de verlossing. God is ontzettend bezig met dit volk. Dat zie ik aan de groei van het aantal Messiasbelijdende Joden.”

“We bevinden ons op de voorlaatste bladzijde van Gods Levensboek. De ontknoping komt eraan”
“Ook denk ik aan de grote zendingsopdracht voor de kerk die bijna is voltooid. 95 % van de volkeren is al bereikt met de Bijbel of een gedeelte daarvan. Wycliffe Bijbelvertalers wil dat in 2025 onder ieder volk een Bijbelvertaling is gestart. Jezus zegt in Lukas 21: ‘kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’ Als je mag zien op het kruis van Jezus mag je weten dat er een heerlijke tijd aan komt. De Bruidegom komt. Dat betekent feest, vrolijkheid en liefde.”
Gods wasstraat
Volgens Van Campen is het aan de hand hiervan heel bepalend of christenen wel of niet investeren in tijd met God. “Ik werd geraakt door een uitspraak van Anne van der Bijl: mijn stille tijd is mijn wasbeurt. De zorgen en beslommeringen van het leven kunnen aan ons vastkleven. Daardoor wordt ons gevoel en verstand zo snel vertroebeld door wat we zien, horen en lezen. Daarom moet onze ziel door Gods wasstraat gaan, zodat het Woord als reinigend water tot ons komt en we helder krijgen wie we zijn en waar Gods wereld naartoe gaat. Neem dus de tijd om regelmatig door Gods wasstraat te gaan.”

“Neem de tijd om regelmatig door Gods wasstraat te gaan”
“Het is bijna tijd,” herhaalt Van Campen. “Als we hiervan doordrongen zijn, leren we relativeren. Dat is goed, want we maken in de kerk vaak ruzie over kleine dingen en bijzaken. Ook word je erdoor gereinigd. Het besef dat Jezus eerder kan terugkomen dan ik sterf bepaalt ons bij de vraag: ben ik bereid? Naamchristenen worden wereldgelijkvormiger. Maar bij wie heilig en rechtvaardig is neemt de toewijding aan de Heere toe. En zo wordt de scheiding tussen de wijze en dwaze maagden zichtbaar. Dit besef geeft ook een blijde levensverwachting. Als de wereld zinkt, mogen wij opzien naar boven en Jezus verwachten.”
“Er komt een moment dat de bazuin zal schallen. Dan komt de Heer eraan en heffen wij het loflied aan: Jezus komt in heerlijkheid, Zijn sjalom wordt werkelijkheid. Dan brengt de vredevorst vrede op aarde en in je ziel. Ook voor jou is er nog plaats.”
Bekijk en beluister de boodschap van ds. Van Campen: