DE VOLKEN HEBBEN HUN TIJD GEHAD…

640_x_350_resized-stormy-weather1

Gepubliceerd Thursday, 30 June, 2016

Terwijl de ene terroristische aanslag nog maar net van de voorpagina’s verdwenen is, schrikt de volgende islamitische zelfmoordaanslag ons alweer op. Afschuwelijk, maar wen aan de gedachte dat we voorlopig niet verlost zullen zijn van deze duivelse dwazen. Welkom in de wereld van jihad.

Onze jarenlange humane tollerantie ten opzichte van islamieten, die dankbaar gebruik maken van onze democratische verworvenheden maar er niet over peinzen zich te onderwerpen aan onze westerse huisregels, wordt vandaag met alles vernietigende haat terugbetaald.

De chaos lijkt compleet; Syrische vluchtelingen stromen met grote aantallen ongehinderd onze ‘geciviliceerde’ westerse, christelijke wereld binnen, Groot Brittanië breekt uit de Europese familie, Amerika stevent af op verkiezingen en heeft de keus tussen een ijzeren, ambitieuze, manipulatieve tante of een dwaze harlekijn, die niet gehinderd wordt door enig inzicht t.a.v de globale internationale warboel.
Wonderlijk genoeg wordt deze Donald Trump door velen als een verlosser binnengehaald. Sommige christelijke leiders beschouwen deze republikeinse kandidaat zelfs als een verlichte zakenman die de chaos wel even zal gaan oplossen. Hemeltjelief…

Bidden voor de volken
Het zal je niet verbazen dat ook de christenheid met de handen in het haar zit. Jarenlang vertrouwde en bad zij voor opwekking in ons land en in de rest van de wereld, en nu blijkt het tegendeel te gebeuren. De zaak loopt in het honderd.

Christenen beleggen bidstonden om voor de volken te bidden. Onder het mom van een globale ‘Prayer Call’ worden gelovigen opgeroepen om toch vooral op de knieën te gaan voor deze uit elkaar vallende wereld.
Vreemd, vooral als je beseft dat in de Bijbel deze gebedslast niet voorkomt. Integendeel, Jeshua zegt in het beroemde hogepriesterlijk gebed: ‘Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij gegeven hebt…’ (Johannes 17:9).
Jeshua doelt op het Joodse volk en de gelovigen die zich daarbij gevoegd hebben. Christenen draaien dit om; zij bidden vooral voor de wereld maar nauwelijks voor het Joodse volk.

Bid niet langer voor dit volk
In het Bijbelboek Jeremia lees je een treffende tekst: ‘En jij, bid niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, dring niet bij Mij aan, want Ik zal niet naar je luisteren.’ (Jeremia 7:16, zie ook: 11:14, 14:11; Jesaja 1:15)

Met ‘dit volk’ wordt Israël bedoeld. Israël had zich van God afgekeerd, aanbad afgoden en was Hem ongehoorzaam. God sloot zich af voor zijn volk. Hij was woedend. We weten dat deze afkeer tijdelijk was (Jesaja 54:7-10).

Ik ben er van overtuigd dat deze woorden vandaag vantoepassing zijn op de (christelijke) volken. We kunnen bidden tot we een ons wegen, God keert zich van ons af.

God nam zijn beschermende vleugels weg van Europa en de VS
We zullen ontdekken dat God definitief zijn beschermende vleugels heeft weggenomen van onze westerse landen. Hij heeft genoeg van onze westers/christelijke hoogmoed richting Israël. Hij heeft genoeg van onze grenzeloze zonden. Hij heeft zijn buik vol van ons gekokketeer met de LGBT-hype. (O wee, als je deze populaire afwijking kritisch aan de kaak stelt, dan is het opeens gedaan met onze zo gekoesterde vrijheid van meningsuiting.)
Wat te denken van de afnemende zorg voor ouderen en kwetsbaren?

Europa en de westerse wereld gaan ten onder aan begrip en tolerantie voor islamitische uitspattingen maar…zodra Israël het toneel betreedt is de wereld te klein. Parmantig zwaaien neo-liberale vredesactivisten met BDS vlaggen en beschuldigen Israël van grote misdaden tegen zielige Palestijnen, niet gehinderd door werkelijke kennis van zake.

Het zou je niet moeten verbazen dat Israël de maat van Gods handelen is. We lezen: ‘Ik zal zegenen wie jou (Israël) zegenen, wie jouw bespot, zal Ik vervloeken.’ (Genesis 12:3)

Tweeduizend jaar hebben de (christelijke) volken volop gelegenheid gehad om zijn volk Israël te zegenen door voor hen in de bres te staan, om Sions wil niet te zwijgen, om Jeruzalems wil niet stil te zijn, de weg tebanen, stenen op te ruimen, Israël te troosten, voor hen op te komen… maar het tegendeel gebeurde; we lieten geen gelegenheid voorbij gaan om Gods geliefde volk de voet dwars te zetten.

De uiterst pijnlijke geschiedenis van het avondland Europa verhaalt van verschrikkelijke rampen die de christenheid pleegde in naam van Christus, Kruis en Kerk. (In mijn boek ‘Terug van weggeweest’ ga ik dieper in op deze duistere periode van het christendom.)
Het zou ons niet moeten verbazen dat na tweeduizend jaar afwijzing van Israël de tijd van Gods afrekening aanbreekt. De tijd van de heidenen zit er op.

God Zelf grijpt in
Na de Holocaust, waar christelijk Europa toekeek hoe Gods eerstgeboren zoon, Israël (Ex.4:22) bijna volledig werd uitgeroeid, heeft God ingegrepen. Hij is in actie gekomen. God heeft zijn mouwen opgestroopt (Jesaja 52:10) en is opgestaan om zich over Sion (Israël) te ontfermen (Psalm 102:14).
De staat Israël werd herboren!
Op 14 mei 1948 werd de Onafhankelijkheidsrede uitgesproken door Ben Goerion.

De God van Israël heeft een definitieve streep getrokken. Hij keert zich – opnieuw – definitief naar zijn geliefde, uitverkoren volk Israël. Oude profetieën worden voor onze ogen vervuld; het volk keert terug naar huis, ruïnes worden herbouwd, wijngaarden geplant, wijn gedronken, tuinen aangelegd, huizen gebouwd. Je moet wel stekeblind zijn als je deze profetische vervullingen niet ziet.

Hoe reageerde de westerse – christelijke – wereld op dit geweldige ingrijpen van God? Stonden de volken te trappelen om God te assisteren met de herstelwerkzaamheden bij de herbouw van de vervallen hut van David? Trokken we massaal naar Israël om onze oudere broeder te helpen bij haar verdediging tegen de islamitische bendes die Israël binnenvielen en bezetten? Hielpen we dit geplaagde volk bij de ontwikkeling van het aan hun beloofde land?
Kortom, stonden wij pal voor het Joodse volk in de bres na de afschuwelijke Holocaust?

God spreekt
‘Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen (…) in grimmige toorn: met verterend vuur, met wolkbreuken, stortbuien en hagelstenen’ (Jesaja 30:30).

God spreekt op vele manieren. In de Bijbel staan veel voorbeelden waar God zijn boosheid uit door extreme weersomstandigheden. Wat te denken van de enorme regen en hagelbuien van deze lente? Gaat er geen lichtje branden?
God is woedend op de volken! Deze extreme weersomstandigheden zijn waarschuwingen van Godswege! Wie neemt deze ernstige waarschuwingen ter harte? Hoor jij zijn stem?

De westerse wereld lijkt te lijden aan een besmettelijke vorm van zelfhaat en zelfdestructie. Europa verkwanselt haar eeuwenoude verworvenheden binnen de kortste tijd grondig en volledig. De geest is uit de fles, dit proces is niet te stoppen.
Denk niet dat de massa’s immigranten hun islamitische ‘verworvenheden’ ooit aan de kant zullen schuiven. Vergeet het maar, hun agenda staat als een huis. Zij hebben maar één heilig doel en dat is om dit westers/christelijke huis zo snel mogelijk om te bouwen in een dar al islam, een islamitisch huis. Allahu akbar.

Waar is de levende kerk?
Waarom is het zo stil op het kerkplein?
Heeft de kerk dan geen krachtig en helder Verhaal? Waar klinkt dat Verhaal op? Wie leidt dit losgeslagen land weer op een heilzame weg? Waar zijn de leiders, de profetische voorgangers? Welke strategie wordt gevolgd? Pappen en nathouden?
We mompelen wat humanistische woorden richting islamitische vluchtelingen en dommelen verder.

Christenen vertonen vluchtgedrag. De chaos is domweg te overweldigend. Eens per week verzamelen velen zich in hun religieuze bubbel en hebben het goed. Ver weg van de boze wereld bewandelen zij de religieuze, zondagse rotonde.
Ik besef het; door te generaliseren loop ik het risico de enkeling, die wel degelijk opstaat, over het hoofd te zien.

We vergeten dat wij juist op aarde zijn vanwege deze roerige tijden. Er woedt een oorlog!
Gelovigen zouden het verschil moeten maken. Gelovigen zouden moeten participeren in deze geestelijke oorlog. Wie onderricht hen? Wie rust hen toe? Wie is daartoe nog in staat?

Laodicea
Ik heb al dikwijls geschreven en gesproken over Laodicea (Openbaring 3:14 e.v.). Toch kan ik het niet laten om nogmaals je aandacht te vragen voor deze stad.
De betekenis van Laodicea is: ‘gerechtigheid aan het volk’. Vandaag zou je dat kunnen omschrijven met: ‘mensenrecht’ of ‘democratie’.

Als je leest wat de Bijbel zegt over deze gemeente dan zul je getroffen worden door de gelijkenis van Laodicea met de huidige tijd.
De Schrijver verzucht: ‘Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik (God) u uitspuwen.’ (Openbaring 4:15,16)

Beste lezer, hier wordt vlijmscherp onze huidige tijd omschreven. In Laodicea wordt ‘Godsrecht’ ingeruild voor ‘Mensenrecht’. Van gepassioneerde, verloste zonen en dochters, werden we door Laodiceaanse theologen omgevormd tot humanistische, liberale, D’66 christenen.

De humanistische evenwichtigheid waar jij zo hoog van opgeeft wordt door God Zelf afgedaan als misselijk makend. Hij kotst het uit!
We hebben begrip voor alle uitwassen, kronkels en zonden.
De christengemeente van vandaag is verworden tot een Laodiceaanse, evenwichtige, mensenrechtenkerk. Zouteloos.

We hebben – willens en wetens – Gods recht weggewuifd.
Europa lost haar zaakjes liever op zonder God.

Maak je geen illusie; God heeft zich definitief naar Israël gekeerd. Hij heeft zijn beschermende vleugels van onze westerse wereld weggenomen en rondom Israël opgesteld. (Psalm 91:4)

De gevolgen voor de westerse volken zullen niet uitblijven. Natuurrampen en terreur, economische malheur en andere depressieve zaken zullen ongehinderd ons land treffen.
Er is geen houden aan.

God zegt: ‘En jij, bid niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, dring niet bij Mij aan, want Ik zal niet naar je luisteren.’

Woorden, in een ver verleden gericht tot Israël, maar vandaag vantoepassing op de volken.
We hebben ruimschoots de gelegenheid gehad om onvoorwaardelijk Gods recht te laten zegevieren.
We hebben er voor gekozen om Hem te transformeren tot een westerse, democratische God. De gevolgen zullen niet lang op zich laten wachten. Jouw gebed ten spijt.

Ik besef het, deze column past niet in het kader: ‘fijn en bemoedigend’.
Maar dat is ook niet mijn opzet. Ik schrijf met de bedoeling je ruw uit je genadeslaapje te wekken. De hoogste tijd om op te staan.

Is er dan helemaal geen uitweg? Ongetwijfeld. Keer om van de heilloze Laodiceaanse mensenrechtenkerk en pak de Vader bij zijn hand. Bid dat Jeshua werkelijk de regie van jouw leven overneemt. Bid om de Heilige geest van onderscheiding. Kom tot jouw bestemming.

Ik kan het niet genoeg beklemtonen, Israël is de maat der dingen. Israël zal in deze eindtijd een beslissende rol spelen. Gods schijnwerpers staan vol gericht op dit land en volk. De messias keert niet terug in Appelscha maar in Jeruzalem.
Wil je relevant zijn in Gods wijngaard en participeren in Gods eindtijd scenario, dan heb ik maar één advies: Grijp de laatste kans om de eeuwenoude, profetische wachtersopdracht, omschreven in Jesaja 62, te gehoorzamen:

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil…(…) Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun Hem geen rust totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest.’

Tot ziens op de muren van Jeruzalem.

Bron: http://www.neverbesilent.org