BENT U DORSTIG NAAR DE UITSTORTING VAN DE VROEGE EN LATE REGEN IN DEZELFDE MAAND – TIJDENS HET LOOFHUTTENFEEST?

12 Juni 2017

 

“Indien iemand dorst heeft” – dat lijkt het enige vereiste te zijn dat Jezus onze Heer naar voren brengt tijdens die laatste dag van het Loofhuttenfeest voor gelovigen om tot Hem te komen en die geweldige en kracht inboezemende Geest in te drinken die nog niet was uitgestort omdat, zoals er geschreven stond Jezus nog niet was verheerlijkt.
Het is echter zo veelbetekenend dat Jezus deze uitnodiging niet deed tijdens het Pinksterfeest, maar tijdens het Loofhuttenfeest!!
Na Zijn opstanding herhaalde Hij dit, Zijn belofte aan hen en vertelde Zijn discipelen om in Jeruzalem te wachten totdat zij bekleed zouden worden met kracht van omhoog wanneer de Heilige Geest op hen zou worden uitgestort.
We zijn nu gekomen aan deze klimaatsverandering waarvan de uitstorting van Gods Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest nog maar het begin was en de eerste vervulling van de belofte van de Heer. Het Loofhuttenfeest zal, na bijna tweeduizend jaar van genade en prediking aan de volkeren, de tijd van grotere vervulling worden – het dubbele deel van Gods Geest – waarin de vroege en de late regen uitgestort worden “in dezelfde maand” ( Hosea 6:3; Joël 2:23). Dit is de reden waarom van de drie Feesten des Heren: Paas -, Pinkster – en Loofhuttenfeest – het Loofhuttenfeest het enige Bijbelse Feest is wat vooralsnog geen parallel vervulling heeft van het Nieuwe Verbond, zoals Pasen toen de Heer voor ons het Paaslam werd en Pinksteren, toen de Heilige Geest werd gegeven. Maar het Loofhuttenfeest wacht nog op zo’n definitieve vervulling.
Dus is de enige vraag, die onze Heer ons hier voorlegt vandaag: “Indien iemand dorst heeft”, laat hem of haar tot Mij komen. Als u daarom dus dorst – is dit uw aangewezen Feest!
Dat is wat wij speciaal gedurende de tijd van de viering van het Feest dit jaar willen doen, tot de Heer komen in lofprijs en gebed om vervuld te worden met de kracht en de glorie van Zijn Geest en Zijn tegenwoordigheid.
Dus wanneer u zo dorst naar een grotere werkelijkheid en kracht van Zijn Geest, moge de Heer u dan vullen met Zijn Kracht en Zijn Geest tijdens dit Feest!
Jan Willem van der Hoeven
Directeur ICZC
P.s.
Om dit werk vanuit Nederland te ondersteunen maak uw offerande over aan de ANBI (Belasting-technische aftrekbare)
Rekening:
Stichting Kom Tot Het Doel, Barendrecht o.v.v. Werk des Heren, ((alleen dit met)) uw POSTCODE en HUISNUMMER
NL82 ABNA 0 468 1525 12.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!!