Een Jehu en een Kores?

30 November 2016

Beste Lezers,

Als representanten van ICZC in Jeruzalem, sturen wij bijgaand de Nederlandse vertaling van de nieuwsbrief van Jan Willem van der Hoeven.

In overleg met Jan Willem van der Hoeven gebruikten wij de NBG vertaling 1951.

Wij kwamen opnieuw in contact met Jan Willem en Ellen van der Hoeven

Afgelopen voorjaar en besloten toen om het Loofhuttenfeest in Jeruzalem  te vieren.

Hier hebben we geen enkel ogenblik  spijt van gehad, integendeel.

Wij zijn er door aangeraakt in het diepst van ons Christen zijn en hebben dit feest als een grote verrijking in ons leven ervaren. En vonden het een voorrecht om het Joodse volk te bemoedigen.

Hartelijke groet,

Cees en Anneke van Rems

‘s-Hertogenbosch

EEN   JEHU  EN  EEN  KORES?

7 Want het verhogen komt niet van oost of van west,noch uit de woestijn -8 maar God is rechter,

Hij vernedert deze en verhoogt gene.(Psalm 75:6-7)

Nu God, na veel en intens gebed, in Zijn ongelooflijke genade er voor gezorgd heeft, dat Donald Trump Amerika’s volgende – 45e – President wordt, voel ik om, wat de Heer mij had laten zien de afgelopen jaren over deze zaak, met u te delen.

I.     Het eerste artikel is een algemeen artikel, gedateerd 1 Januari 2013.

II.    Het tweede, van Oktober 2015 over Donald Trump bedoeld om het Jehu instrument van de Heer te zijn.

III   En dan nu tenslotte mijn woorden, waarmee ik uitleg de enorme betekenis van de Kores verbinding.

Neem alstublieft de tijd om dit allemaal te lezen en bid voortdurend voor Donald Trump’s bescherming, geestelijk en lichamelijk!!

I.

Voor de profeet Elia moet het moeilijk geweest zijn, en uiterst deprimerend om te zien, dat ondanks alle openbaringen van de kracht van ZIJN God – het sluiten van drie jaar van de hemel, het wonderbaarlijke goddelijke vuur dat het altaar en het offer verteerde op de Karmel – de immorele en corrupte Izebel met haar man zonder ruggengraat, Achab, niettemin aan de macht bleven – een bedreiging voor elke ware gelovige en dienstknecht van God die nog leefde. Geen wonder dat hij in wanhoop de wildernis in vluchtte en zei:

“Het is genoeg, neem nu Heer, mijn leven” ( I Koningen 19:4). Na een vasten van 40 dagen – kwam hij bij Horeb en was bereid het op te geven. Vervolgens uitte hij zich naar God door te zeggen: 14 Daarop zeide hij: “Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen.” ( I Koningen 19:14)

En wat was Gods antwoord aan Zijn zo diep verontruste en teleurgestelde dienaar? Het kwam niet in de aardbeving,nog sterke wind of vuur-en wij hebben daar genoeg van gezien-maar het kwam door de stille,zachte stem. En de boodschap van die stem aan Gods dienaar was:

15 “Keer op uw schreden terug, naar de woestijn van Damascus, en als gij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazaëlzalven tot koning over Aram. 16 Voorts zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël; en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. 17 Wie dan aan het zwaard van Hazaël ontkomt, hem zal Jehu doden; en wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. 18 Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baäl, en elke mond die hem niet gekust heeft”.  (I Koningen 19:15-18)

Dus heb ik gebeden voor politieke leiders zoals Jehu om door God opgewekt en gezalfd te worden in dit allerlaatste uur en geestelijke leiders van het kaliber van Eliza die bereid zijn omwille van God en de natie zich tot het uiterste in te spannen zoals Koningin Esther was toen zij bereid was om politiek incorrect te handelen toen ze zei: en dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod; kom ik om dan kom ik om! ( Esther 4:16)

Veel van wat we zien en horen is veel te middelmatig om een ware verandering te zien – de intensiteit en het alarm ontbreekt. Het is meestal allemaal nog binnen de grenzen van wat politiek en religieus correct en acceptabel is, en mist daardoor het doel.

De twee profeten of getuigen van de eindtijd worden beschreven op de volgende manier:

3 Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. 4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards die voor de Heer van de wereld staan. 5 Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert; op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen moeten sterven. 6 Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt zolang zij profeteren. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen. (Openbaringen 11:3-6)

Alle drie de personen die de Heer op Horeb aan Elia vertelde om te zalven moesten radicaal zijn en instrumenten van Zijn oordeel, Hazaël, Jehu en Eliza.

 Zo wordt het beschreven in het Tweede boek van de Koningen:

  7Elisa kwam naar Damascus, terwijl Benhadad, de koning van Aram, ziek lag. Toen hem meegedeeld was: De man Gods is hierheen gekomen, 8 zeide de koning tot Hazaël: Voer een geschenk met u, ga de man Gods tegemoet en raadpleeg door hem de Here aldus: zal ik van deze ziekte herstellen? 9 Toen ging Hazaël hem tegemoet en voerde een geschenk met zich mee, allerlei kostbaarheden uit Damascus, een last van veertig kamelen; hij kwam vóór hem staan en zeide: Uw zoon Benhadad, de koning van Aram, heeft mij tot u gezonden met de vraag: zal ik van deze ziekte herstellen? 10 En Elisa zeide tot hem: Ga, zeg hem: gij zult zeker herstellen. Maar de Here heeft mij getoond, dat hij zeker zal sterven.11 “En de man Gods zette een strak gelaat en hield het onbewogen tot verlegen wordens toe; daarop barstte hij in wenen uit. 12 En Hazaël zeide: Waarom weent mijn heer? En hij zeide: Omdat ik weet, wat voor kwaad gij de Israëlieten zult aandoen: hun vestingen zult gij met vuur verbranden, hun jonge mannen zult gij met het zwaard doden, hun zuigeligen zult gij verpletteren en hun zwangere vrouwen zult gij openrijten”. ( 2 Koningen 8: 7-12)

En wat betreft Jehu lezen we het volgende:

30 Jehu kwam te Jizreël. Toen Izebel dit vernomen had, beschilderde zij haar ogen met zwart en versierde haar hoofd, en zij keek uit het venster. 31 Toen Jehu de poort binnenkwam, riep zij: Is het wel met Zimri, de moordenaar van zijn heer? 32 En hij hief zijn gelaat op naar het venster en zeide: Wie is op mijn hand? Wie? En toen twee, drie hovelingen hem aankeken, 33 gebood hij: Werpt haar naar beneden! En zij wierpen haar naar beneden, zodat haar bloed rondspatte tegen de muur en tegen de paarden, en hij vertrapte haar. 34 En hij ging naar binnen, at en dronk. Daarna zeide hij: Ziet toch om naar die vervloekte en begraaft haar, want zij is de dochter van een koning. 35 Zij gingen heen om haar te begraven, maar vonden van haar niets dan de schedel, de voeten en de handpalmen. 36 Toen zij terugkwamen en hem dat berichtten, zeide hij: Dit is het woord, dat de Here gesproken heeft door zijn knecht, de Tisbiet Elia: Op de akker te Jizreël zullen de honden het vlees van Izebel verslinden, 37 en het lijk van Izebel zal op de akker te Jizreël zijn als mest op het veld, zodat men niet kan zeggen: Dit is Izebel”. (2 Koningen 9:30-37)

6 “De zonen des konings nu, zeventig man, woonden bij de aanzienlijken der stad, die hen opvoedden.7 Zodra de brief hen bereikte, grepen zij de zonen des konings en maakten hen af, zeventig man; en zij deden hun hoofden in korven en zonden ze naar hem te Jizreël. 8 Toen de bode kwam en hem berichtte: Men heeft de hoofden van de zonen des konings gebracht, zeide hij: Legt ze op twee hopen bij de ingang der poort, tot de morgen. 9 Die morgen kwam hij naar buiten, trad naar voren en zeide tot al het volk: Gij zijt onschuldig. Zie, ik heb een samenzwering tegen mijn heer gesmeed en hem gedood. Maar wie heeft deze allen dan omgebracht? 10 Weet dan, dat niets onvervuld blijft van het woord des Heren, dat de Here tegen het huis van Achab gesproken heeft; de Here heeft gedaan wat Hij gesproken heeft door Zijn knecht Elia. 11. En Jehu sloeg allen dood, die van Achabs huis te Jizreël overgebleven waren, en al zijn rijksgroten, vertrouwelingen en priesters, zodat hij daarvan niemand liet ontkomen.  (2 Koningen 10:6-11)

O, wat is het nodig vandaag de dag om een gezalfde man als Jehu en Eliza te vinden, beiden in zowel de politieke als in de geestelijke arena die onder de machtige zalving van de Heer bereid zijn te doen wat er ook maar nodig is onder die zalving om de wil van de Heer te zien triomferen in de aangelegenheden van mensen.

Jan Willem van der Hoeven, Directeur

International Christian Zionist Centre

                                                                              

II.                                   

                                  Donald Trump?

14 Daarop zeide hij [Elia]: Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen. 15 Daarop zeide de Here tot hem: Keer op uw schreden terug, naar de woestijn van Damascus, en als gij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazaëlzalven tot koning over Aram. 16 Voorts zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël; en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. 17 Wie dan aan het zwaard van Hazaël ontkomt, hem zal Jehu doden; en wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. 18 Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baäl, en elke mond die hem niet gekust heeft.  (I Koningen 19:14-18)

Gebaseerd op dit verhaal van Elia te Horeb toen hij voelde dat er geen hoop meer was voor zijn, Izebel – , door Achab bestuurde, natie en verzuchtte: “Laat mij sterven”, sprak de Heer tot mij dat zoals toen, Hij ook nu met betrekking tot de VS, een leider als Jehu nodig had om gezalfd te worden en een profeet als Elia zoals Eliza werd. Met andere woorden, Zijn antwoord op de hopeloze situatie in het land was een sterk, meedogenloos leiderschap beide zowel in de politieke als in de geestelijke dimensies.

De reden dat er nog hoop was op een nieuw leiderschap onder Jehu en Eliza in Israël gedurende die dagen was het feit dat 7000 Israëlieten nog niet hun knie hadden gebogen voor Baäl. Dit kan zeker ook gezegd worden van al de voorbidders die, nadat ze zichzelf gereinigd hadden in het bloed van het Lam, in ware voorbede hebben gestaan voor hun natie in de Verenigde Staten.

Vanaf dat de Heer mij dit verhaal liet zien met betrekking tot hoe te bidden en te werken voor de natie van de Verenigde Staten, heb ik de Heer gevraagd “Wie is dan de Jehu voor Amerika?” Toen kwamen al de Republikeinse kandidaten die zichzelf aanboden als mogelijke kandidaten voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Het is alleen Donald Trump die naar ik geloof het dichtst bij komt om die Jehu te zijn voor Amerika! Er is veel meer wat ik kan delen hierover maar ik kan u vertellen dat dit antwoord van mij komt na veel overweging en gebed.

 De volgende boodschappen die twee oprechte dienaren van de Heer geloven te hebben ontvangen van de Heer bevestigen deze zaak. Ze zijn nogal verbazingwekkend.

In een column gepubliceerd  in het tijdschrift Charisma (Am.) , zei Jeremiah Johnson van Behold the Man Ministries in Lakeland, Florida, dat hij aan het bidden was een paar weken geleden “toen God tegen mij begon te spreken betreffende de bestemming van Donald Trump in Amerika”:

De Heilige Geest sprak tegen mij en zei, “Trump zal Mijn trompet worden voor het Amerikaanse volk, want hij bezit de kwaliteiten die zelfs moeilijk te vinden zijn in Mijn volk

in deze tijd. Trump heeft geen vrees voor mensen en hij zal niet toestaan dat leugen en bedrog onopgemerkt blijven. Ik ga hem gebruiken om duisternis en perversie aan het licht te brengen in Amerika als nooit tevoren, maar je moet begrijpen dat hij als een olifant in een porseleinkast is.

Velen zullen hem willen weggooien omdat hij hun gevoel voor vrede en rust zal verstoren, maar je moet door het uitdagen heen luisteren om de waarheid te ontdekken die Ik  door hem heen zal spreken. Ik zal de rijkdom, die Ik hem heb gegeven gebruiken om onderzoeken bloot te leggen en op te starten die naar de waarheid zoeken. Net zoals Ik Kores opwekte om Mijn doelen en plannen te vervullen, zo heb Ik Trump opgewekt om Mijn doelen en plannen te vervullen vóór de verkiezing van 2016.

Je  moet heel nauwkeurig naar de trompet luisteren want hij zal alarm blazen en velen zullen gezegend worden door zijn mededogen en barmhartigheid. Hoewel velen de uiterlijke trots en arrogantie zien, heb Ik hem het tedere hart van een vader gegeven die een helpende hand wil lenen aan de armen en de behoeftigen, aan de buitenlander en de vreemdeling.”

Johnson citeerde het specifieke voorbeeld uit het Oude Testament van God die persoonlijk de niet-gelovige, heidense Koning Kores uitkoos namens Hem, zoals verhaald in het 45ste hoofdstuk van  Jesaja.

Lana Vawser uit Australië schrijft:

11 oktober 2015

Allereerst wil ik dit woord inleiden door te zeggen dat ik geen politieke agenda heb voor de Verenigde Staten van Amerika. Ik ben gewoon één persoon in Australië die een enorm hart van liefde heeft voor deze mooie  natie en om de bestemming van de Verenigde Staten tot stand gebracht en het Koninkrijk van God uitgebreid  te zien, waardoor een enorme golf van openbaring van Zijn goedheid en liefde wordt losgelaten. Ik wil ook zeggen dat, wat ik van plan ben te delen niet baseer op enige ‘politiek’ die ik heb gehoord, maar eenvoudig wat ik geloof dat de Heer mij openbaarde in een droom betreffende de kandidaten. Dit woord is op geen enkele manier om iemand te laten overhellen in hun politieke standpunten, maar eenvoudig om een openbaring van de Heer vrij te geven waarvan ik geloof  dat die in gebed moet worden gedekt.

Ik had laatst een droom waarin ik in een politieke arena was en ik zag Donald Trump en hij was hartstochtelijk zijn beleid aan het verkondigen. In deze droom kon ik niet “horen” wat hij zei, ik herinner me alleen dat hij sprak met grote passie.

Plotseling werd ik opgetild boven de Verenigde Staten van Amerika en ik zag het land  alsof ik naar een landkaart keek. Boven de Verenigde Staten van Amerika was het woord “TRUMP” geschreven met grote letters. Terwijl ik naar dit woord keek begonnen de letters plotseling te herschikken en het woord ging van “TRUMP” naar “TRIOMF”.

Ik hoorde toen de Heer luid spreken in mijn droom “TRUMP ZAL DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA NAAR TRIOMF LEIDEN!!!”

Terwijl ik ontwaakte uit de droom hoorde ik de woorden “TRUMP ZAL DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA NAAR OVERWINNING LEIDEN!!!”

Toen ik aan het eind kwam van het typen van deze droom hoorde ik de woorden “Engelen van overwinning zijn aangewezen voor Trump.”

Ik geloof dat de Heer ons uitnodigt om Zijn hart te zoeken en met Hem samen te werken in gebed om te zien dat de Verenigde Staten van Amerika terug gebracht worden op een plaats van goddelijke overwinning en triomf op welke manier dat dan ook duidelijk wordt.

Ik geef eenvoudig dat vrij dat wat aan mij werd vrij  gegeven.

Met jullie vast staand in gebed mijn vrienden in de Verenigde Staten van Amerika.

Lana Vawser

 Moge dit alles ons leiden in waarachtig gebed en voorbede voor deze man en zijn familie en staf, bid ik.

Jan Willem van der Hoeven, Directeur

International Christian Zionist Centre

III.

Niet alleen zal Donald Trump een Jehu zijn die God zal gebruiken om een eind te maken aan veel van de corruptie die het kenmerk is geweest van de Obama-Clinton regering en zo “het moeras droog te leggen” maar hij zal ook een grote, grote vriend van Israël worden, een moderne Kores die Gods gezalfde was om Israël te helpen en te steunen in het verleden zelfs om de tempel voor de Heer te bouwen in Jeruzalem. Zoals Gods woord in hoofdstuk 45 in Jesaja zo duidelijk aangeeft:

1 Zo zegt de Here tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken vóór hem neer te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren vóór hem te openen, geen poorten blijven gesloten.

4 Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet kendet. 5 Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, 6 opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de Here, en er is geen ander, 7 die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de Here, doe dit alles. (Jesaja 45:1, 4-7)

Dit is dan waarlijk verbazingwekkend omdat Donald Trump zelf de 45e president zal zijn die ingezworen wordt op zijn 70e jaar, de zevende maand van zijn jaar en de zevende dag wanneer hij de ambtseed zal afleggen op de 20e januari 2017!!!

En ondanks de stomme ontkenning van de UNESCO van de historische link van het Joodse volk naar de Tempel Berg en de stad, zal Donald Trump deze link publiekelijk herbevestigen door de Ambassade van de Verenigde Staten voor de eerste keer van Tel Aviv naar Israëls ware en Bijbelse hoofdstad te verplaatsen: Jeruzalem en Israëls wens steunen om gebed en aanbidding weer in te stellen voor alle volken op Gods heilige berg wanneer Israël klaar is om de voorbereidingen te beginnen om de mooie Messiaanse Tempel van Gods heilige berg te bouwen zoals beschreven door de profeet Ezechiël in de hoofdstukken 40-48! Jaren geleden toen Benjamin Netanyahu Israëls ambassadeur was voor de VN en de bestemming van deze berg ter discussie stond schreef ik, als zegsman van de ICEJ deze woorden aan hem:

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem hoopt en bidt vurig, dat de dag spoedig zal komen dat de Tempel Berg – of zoals de Bijbel die noemt, de Berg van de Heer – niet langer een reden zal zijn voor religieuze verdeeldheid, maar een plaats waar de hele mensheid zich zal verenigen in aanbidding voor God volgens Zijn vastgestelde bedoelingen.

De Bijbel voorziet de dag wanneer alle volken naar de Berg van de Heer zullen opkomen zonder onderscheid van ras of kleur, en zeggen dat:

“Zijn huis een bedehuis zal zijn voor alle volken”.

Het is tegen Bijbelse en historische waarheid dat de Moslims vragen dat de Tempel Berg  alleen hun eigendom is – en het alleen de aanhangers van hun geloof is toegestaan om daar te bidden.

De Ambassade hoopt, daarom, dat deze berg niet uitsluitend gemonopoliseerd zal worden door elke groep of religie alsof het alleen hun eigendom was, maar dat onder God het de meest verheerlijkte plaats zal worden waar de hele mensheid naar toe kan komen, en de wegen van de Heer leren, en aanbidden aan Zijn voetenbank, overeenkomstig de woorden van de profeet Micha:

1 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, 2 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 3 En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden totploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Micha 4:1-3

Zou het dus daarom een mogelijkheid worden dat net als met betrekking tot Israëls verleden toen God Kores deed opstaan om Israëls terugkeer te steunen naar hun land inclusief de herbouw van Gods huis en tempel op de heuvel van de Heer, dat God in Zijn wijsheid en genade ook voor Amerika weer een leider als Jehu-Kores heeft doen opstaan die niet bang is om de Joodse mensen te steunen in hun meest vurig begeerde wens om hun God te aanbidden op Zijn heilige berg zoals dit altijd in het hart van God was zoals uitgedrukt door Zijn profeet Ezechiël:

40 Want op mijn heilige berg, op de hoge berg Israëls, luidt het woord van de Here Here, daar zal het ganse huis Israëls in zijn geheel Mij in het land dienen. Daar zal Ik behagen in hen hebben en daar zal Ik heffingen van u vorderen en het beste uwer gaven, bij alles wat gij heiligt. 41 Als in een liefelijke reuk zal Ik behagen in u hebben, wanneer Ik u voer uit het midden der volken. Dan zal Ik u uit de landen waarin gij verstrooid zijt, bijeenbrengen en Mij aan u de Heilige betonen ten aanschouwen van de volken. 42 En gij zult weten, dat Ik de Here ben, als Ik u in het land van Israël brengen zal, in het land dat Ik gezworen heb aan uw vaderen te geven. (Ezechiël 20:40-42)

Moge het zo zijn – bidden we!

Jan Willem van der Hoeven

Directeur ICZC