EU-elite creëert eigen vijanden

Vorige week gaf Guy Verhofstadt, een van de meest zichtbare politici van de EU, een interview aan de BBC. Hij sprak daarin zijn huiver uit over het verschijnsel ’nationalisme’; volgens hem had nationalisme in Europa geleid tot de Holocaust.

Leon de Winter

Leon de Winter
Foto: Johannes Dalhuijsen

Verhofstadt vloog met die uitspraak uit de bocht. Duits nationalisme werd in de jaren dertig van de vorige eeuw vooral beleden door conservatieven. Zij hadden weinig op met het nationaalsocialisme, dat een pan-Europese semi-religie was, gebaseerd op vermeende raciale kenmerken en kwaliteiten en dat als zodanig niets te maken had met conventioneel nationalisme.

Verhofstadt is een intelligente man – hij wist dat hij onzin sprak. Maar hij liet zich niet door enige nuance tegenhouden. Want hij wilde het Ergste Van De Europese Geschiedenis retorisch tegenover de noodzaak van een steeds hechtere unie manoeuvreren.

Verhofstadts bestaansrecht, en dat van andere Europese leiders, is de verdere uitbouw van de Europese Unie. Interne draagkracht daarvoor ontbreekt. Als op dit moment in de EU referenda zouden worden gehouden over het terugdraaien van de politieke naar een puur economische unie, zouden ze geen illusie over de populariteit van de EU ongeschonden laten. Want de EU is een project van politieke en academische elites, niet van de volken van Europa zelf.

Typerend voor Verhofstadt was een andere opmerking die hij maakte in dat gesprek met de BBC. Hij vertelde wat in zijn ogen beslissend was voor de toekomst van de unie: moed en bereidheid van de Europese leiders om voort te gaan met eenwording en integratie. De woorden ’bevolking’, ’volk’, ’burgers’, ’electoraat’, kwamen niet voor in dat BBC-gesprek. Voortdurend sprak Verhofstadt over ’de leiders’.

Er bestaat bij de Europese burger geen brandend verlangen naar supranationaal bestuur, naar postnationale Europese waarden (wat zijn die, overigens?), naar het onderdrukken van vaderlandsliefde, van etnische verbondenheid, van de authentieke narratives die rijke, klassieke culturen vormen, van Portugal tot Finland. De EU is voor de meeste burgers in Europa een pragmatisch middel dat handel en reizen soepeler maakt – wat draagt de EU als cultureel-emotioneel verschijnsel bij aan de identiteit van een gemiddelde Europese burger? Wie voelt ontroering bij de Europese vlag? Wat stelt de EU voor naast de emotionele banden die een burger onderhoudt met zijn omgeving, zijn streek, zijn land?

De elites wekken momenteel de indruk dat zij doelbewust vijanden aan het creëren zijn. Verdere unificatie kan niet van binnenuit worden afgedwongen, maar externe vijanden kunnen wel degelijk aan de unificatie bijdragen, zo lijken zij te denken. Ruslands Poetin is de boeman van het moment. Zeker, Poetin zelf heeft daaraan bijgedragen, maar de dubieuze inmenging na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en nu rondom Oekraïne door zowel de EU als de NAVO is net zo fataal voor het ontstaan van de Oekraïense burgeroorlog geweest als Poetins optreden.

Op dit moment grijpen de Europese elites ook de mogelijkheden aan die Donald Trump hun biedt. Ze kunnen afstand nemen van de gedachte dat Amerika onze primaire partner is nu het Donald Monster in het Witte Huis zetelt, en hopen een Europese Defensie Unie in het leven te roepen – dit was in dat BBC-gesprek Verhofstadts felste wens.

Hoogste prijs

Nog even afgezien van de vraag wie dat Europese superleger gaat betalen: welke waarden en tradities en geschiedenissen delen die jongemannen, zodat ze bereid zijn de hoogste prijs te betalen? Europa heeft op dit moment in Rusland geen existentiële vijand, maar de retoriek is over en weer al een tijdje onaangenaam agressief. Zowel de elites in het Kremlin als de elites in Brussel hebben een antagonist nodig – dit is het gevaar dat de vrede en welvaart in Europa en Rusland bedreigt. Gepassioneerd op zoek naar de legitimatie van het project van de unificatie van Europa – nogmaals: een legitimatie die niet gevonden kan worden bij de volken van het continent – houden de Brusselse elites een low impact-conflict met Rusland in stand en pretenderen zij dat Europa zich los kan maken van de VS.

Wie binnen in de Brusselse kaasstolp leeft, kan zich niet voorstellen dat mensen niet bereid zijn hun nationale culturen en tradities ondergeschikt te maken aan het idee van postnationalisme; want niemand kan zich van dat postnationale een voorstelling maken tenzij je onderdeel bent van de elites en hun bestuursapparaten. De fout die Verhofstadt en zijn kompanen al jaren maken, is dat de EU voor de meeste mensen een hulpmiddel is en geen doel op zich. De EU kan geen doel zijn, omdat het geen geschiedenis heeft, geen monumenten, geen veldslagen, geen helden, geen offers, geen glorie. Juist om die glorierijke, met bloed geschreven geschiedenis te voorkomen, mag de EU niet meer zijn dan een technocratisch bestuursapparaat – het is tragisch dat mensen als Verhofstadt, met al hun intelligentie en inzet, niet kunnen aanvaarden dat hun project zich moet onthouden van het afbreken van de natiestaat. In plaats daarvan nemen zij hun toevlucht tot onzinnige en gevaarlijke retoriek en dromen zij over een Europees leger.

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

Conferentie Parijs 14 en 15 januari 2017

images

Het recht van de Staat Israël.

Naar aanleiding van Veiligheidsraad resolutie 2334 en de toespraak op 28 December 2016 van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry,  spreken wij onze diepe bezorgdheid uit over de voorgestelde conferentie in Parijs op zondag 15 januari 2017.

Het lijkt erop dat leden van de Veiligheidsraad en andere landen, zonder toestemming van Israël, maatregelen willen treffen die duiden op het aannemen van- of erkenning geven aan de volgende standpunten die door de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie sinds de jaren 1970 worden bepleit, en die Israël betwist. Deze maatregelen omvatten:

 • Erkenning van de 1949 wapenstilstand lijnen (de “4 juni 1967 lijnen”) als de standaard de facto “grenzen” tussen Israël en “Palestina” in het geval er geen overeenstemming kan worden bereikt over dit onderwerp tussen de PLO en Israël;
 • Erkenning van het zogenaamde “recht” van het Palestijnse volk op een onafhankelijke staat Palestina, en “Oost-Jeruzalem” nomineren als hoofdstad van de “staat Palestina”; en
 • Erkenning van een verplichting aan Israël zich “terug te trekken uit de bezette Palestijnse gebieden” (misschien binnen een opgegeven tijd) op de basis dat alle Israëlische nederzettingen in deze gebieden illegaal zijn en/of dergelijke bezetting is “illegaal.”

Naar ons oordeel dient, elke resolutie of  internationaal ondersteunde maatregel die tot strekking heeft één van deze voorwaarden zonder toestemming van Israël te implementeren als–‐contra productief en ondermijnt de echte kansen voor vrede, omdat zij een éénzijdig verhaal ondersteunen dat volledig voorbij gaat aan Israëls echte historische, religieuze en veiligheidsproblemen.

Maar net zo belangrijk is het, dat een dergelijke resolutie of maatregel zelf inbreuk zal maken op een aantal belangrijke beginselen van het internationaal recht:

 1. Deze maatregelen zouden een ernstige schending betekenen van de legitieme aanspraken en rechten van de staat Israël en het Joodse volk met betrekking tot de soevereiniteit over “Oost-Jeruzalem” en de “Westelijke Jordaanoever” volgens het volkenrecht. De San Remo-resolutie (1920) en het Mandaat voor Palestina (1922) erkende de bestaande rechten van het Joodse volk op zelfbeschikking –‐ gebaseerd op hun nauwe historische band met het land. Onder het Mandaat voor Palestina had het Joodse volk recht op “nederzettingen” in heel Palestina. Deze rechten, erkend en gemaakt onder deze bindende instrumenten van internationaal recht zijn uitdrukkelijk overgenomen in artikel 80 van het VN-Handvest, en in geen enkele manier afgewezen of beëindigd. Ook uit hoofde van het beginsel “uti possedetis juris” bepaalden de grenzen van het Mandaat voor Palestina de grenzen van de nieuwe staat Israël op 14 mei 1948.
 1. Zij ondermijnt volledig de rechten van Israël onder de Oslo akkoorden en zou in strijd zijn met de verplichtingen van de PLO onder deze overeenkomsten. Zij zou ook een inbreuk zijn op de verplichtingen van de Verenigde Staten en Rusland als ondertekenaars van deze overeenkomsten. Deze overeenkomsten, die geldig en bindend voor de partijen blijven, geven aan dat alle kwesties rond de “permanente status” zoals de status van Jeruzalem, “nederzettingen”, “veiligheidsregelingen” en “grenzen” dienen te worden vastgesteld door middel van bilaterale onderhandelingen tussen Israël en de PLO. Door voorwaarden op te leggen – direct of indirect–‐ door middel van VN resoluties, is de PLO ernstig in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van de Oslo-akkoorden, en met de goedkeuring van dergelijke claims zijn de ondertekenaars van die akkoorden ook in strijd met hun verplichtingen.
 1. Zij afbreuk zou doen aan het principe van soevereine gelijkheid van staten en het fundamentele recht van de staat Israël aan territoriale integriteit/onschendbaarheid, politieke onafhankelijkheid, zoals omschreven in het Handvest van de VN en Veiligheidsraad resoluties 242 en 338. Alle VN-lidstaten zijn verplicht deze rechten te erkennen, en zij hebben geen enkele bevoegdheid om de grenzen te bepalen van een andere soevereine VN lidstaat of op enigerlei andere wijze afbreuk mogen doen aan Israëls recht op territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid.
 1. Door de afwezigheid van robuuste veiligheidsregelingen, is het aanvaarden van de “4 juni 1967 lijnen” als de facto grenzen een ondermijning van het bestaansrecht van Israël als een soevereine staat, met veilige grenzen. Het wordt algemeen erkent dat, zonder bindende garanties en afdwingbare veiligheidsregelingen op de grond, de  wapenstilstand lijnen van 1949 volledig onverdedigbaar zijn.
 1. Door “Oost-Jeruzalem” en de “Westelijke Jordaanoever” deel te laten gaan uitmaken van een Islamitische staat Palestina, zonder verdere overeengekomen maatregelen, zou de bescherming van de rechten van alle niet-‐Moslim minderheidsgroepen om te bidden ontnemen en de vrijheid van godsdienst in Jeruzalem, Judea en Samaria beperken. In het algemeen hebben de Palestijnse instellingen volledig gefaald in het aantonen dat zij niet bereid zijn en in staat om Joden en christenen de toegang tot hun heilige plaatsen in de gebieden die onder hun controle staan, met inbegrip van de Tempelberg – de heiligste plaats in het Jodendom, en een belangrijke plaats voor veel christenen, te garanderen. Integendeel, zij hebben openlijk gepleit voor de verwijdering van alle Joden uit deze gebieden. De huidige Israëlische overheid van “Oost-Jeruzalem”, aan de andere kant, heeft sinds 1967 bewezen dat het zowel bereid is, als in staat is, om op te komen voor de bescherming van de vrijheden van minderheidsgroepen, veel meer dan enig andere natie in het Midden-Oosten.
 1. Zij ondermijnt het VN-Handvest beginsel van het verbod van de overname van grondgebied door geweld, en de verplichting van alle VN-lidstaten zich te onthouden van daden van agressie en beslechting van hun geschillen op vreedzame wijze. De wapenstilstand lijnen van 1949 waren zelf het resultaat van de gewapende aanval op de jonge staat Israël op 15 mei 1948. De facto erkenning van deze lijnen als “grenzen” erkent de geldigheid van deze aanval op de staat Israël, en impliciet valideert het het consistent gebruik van gewapend geweld door de PLO om zijn doelen te bereiken.
 1. Ten slotte, zou het voorbijgaan aan het feit dat “Palestina” niet voldoet aan de criteria als Staat krachtens het internationaal recht. In het bijzonder, ontbreekt het “Palestina” volledig aan een effectief gezag dat in staat is Oost-Jeruzalem, Gaza en de Westelijke Jordaanoever te besturen. Totdat een dergelijke autoriteit is gevestigd kan de staat Palestina gewoon niet bestaan krachtens het internationaal recht, en het is de taak van de VN-lidstaten een dergelijke staat niet te erkennen totdat een rechtmatige autoriteit is vastgesteld.

Wij roepen de internationale gemeenschap op om deze beginselen te eerbiedigen, zodat de kans op daadwerkelijke verzoening en echte vrede mogelijk blijft. De enige weg naar vrede in Israël/Palestina in volledige overeenstemming met het volkenrecht is door middel van wederzijdse acceptatie, onderhandelingen en samenwerking–‐ niet door middel van eenzijdige maatregelen.

eu-obsessie

VN en EU willen dat Israël stopt met bouw nederzettingen

Israël wil dat de VN en de EU de Palestijnen dwingen om te stoppen met hun moordpartijen!

Vreemd dat de Nederlandse media wel aandacht aan dit soort berichten besteed, maar geen enkele ruchtbaarheid geeft aan de Palestijnse moordpartijen!!!

vn-en-eu-willen-israel-stopt-met-bouw-nederzettingen

De Verenigde Staten, Rusland, de Verenigde Naties en de Europese Unie hebben Israël aanbevolen om te stoppen met het bouwen van nederzettingen, Palestijnen de kans te bieden zich te ontwikkelen en land dat Palestijnen voor een toekomstige staat willen hebben niet langer alleen voor Israëlisch gebruik te bestemmen.

Deze aanbevelingen staan in een ontwerprapport dat het zogeheten Midden-Oosten-kwartet heeft opgesteld.

De Verenigde Staten, Rusland, de Verenigde Naties en de Europese Unie, probeert het vastgelopen vredesproces weer op gang te krijgen. VN-gezant voor het Midden-Oosten Nickolay Mladenov informeerde de Veiligheidsraad donderdag over het rapport, dat na goedkeuring door de leden van het kwartet vrijdag wordt uitgebracht.

In het rapport staat dat het door Israël gevoerde beleid “de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing aantast”. Er zijn vragen over Israëls bedoelingen op lange termijn, gezien in het licht van verklaringen van sommige Israëlische bewindslieden dat er nooit een Palestijnse staat mag komen.

Politiek gewicht

Het rapport wordt aanzienlijk politiek gewicht toegekend, omdat het door de VS wordt onderschreven. De betrekkingen tussen de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Amerikaanse regering-Obama zijn echter verre van hartelijk.

Mladenov stelt dat “redelijke stappen” Israël en de Palestijnen weer op weg kunnen helpen naar vrede. Aanhoudend geweld, terrorisme en ophitsing; uitbreiding van Israëlische nederzettingen en een gebrek aan gezag van de Palestijnse Autoriteit in Gaza “ondermijnen de hoop op vrede in ernstige mate”.

Bron: http://www.nu.nl

 

Italiaans bankensysteem op omvallen: EU pompt € 150 miljard ‘om paniek te voorkomen’

Brussel doodsbang voor Italeave referendum – Regering Rutte stelt met steun van D66 en GroenLinks de facto honderden miljarden in Nederlandse pensioenfondsen ter beschikking aan Brussel = aan de failliete banken


Dit treffende plaatje maar weer eens uit het archief getrokken. Omdat het zo toepasselijk is op wat er nu wéér gebeurt.

De Europese Commissie heeft achter de schermen de Italiaanse overheid toestemming gegeven om maar liefst € 150 miljard in het compleet failliete bankensysteem te pompen, om te voorkomen dat dit instort, de bevolking in paniek raakt en er een massale run op de banken ontstaat. Nu weten we gelijk waarom de Nederlandse regering in alle stilte de honderden miljarden uit de Nederlandse pensioenpotten de facto ter beschikking heeft gesteld aan Brussel, waardoor er in de niet al te verre toekomst voor werkelijk niet één Nederlander die dit artikeltje nog met zijn volle verstand kan lezen, ook nog maar een cent pensioen over zal zijn.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel was zowaar tegen de noodmaatregelen, maar de Europese Commissie toverde één van de vele voor zichzelf opgestelde speciale regels uit de hoed, te weten de ‘buitengewone crisisregels voor staatssteun’. De Wall Street Journal bericht dat de directe kapitaalinjectie in de Italiaanse banken bovenop de € 40 miljard komt waarmee de Italiaanse overheid eind vorig jaar in het geheim, maar met instemming van de EU, al vier failliete banken overeind heeft gehouden.

Alle Italiaanse banken zijn failiet

De € 150 miljard aan overheidsgaranties zijn volgens een woordvoerder van de Commissie ‘enkel bedoeld voor solvente banken’, wat een tamelijk amusante verklaring is als bedacht wordt dat de Italiaanse banken –dankzij ECB president Mario Draghi, tenminste, toen hij nog aan het hoofd van de Italiaanse centralebank stond- voor een duizelingwekkende € 360 miljard aan slechte leningen bezitten, wat betekent dat ALLE Italiaanse banken feitelijk totaal failliet zijn, en dus in aanmerking komen voor het steunprogramma.

Volgens een ingewijde bij de Italiaanse regering hoopt premier Matteo Renzi met de staatssteun paniek op de beurzen en een massale bankrun te voorkomen. Het behoeft geen uitleg dat die angst enkel kan bestaan als het Italiaanse bankensysteem inderdaad op omvallen staat, of beter gezegd: reeds is omgevallen, en alleen nog met honderden miljarden belastinggeld overeind kan worden gehouden, net als in de periode 2008 – 2010 in heel Europa gebeurde.

EU doodsbang voor Italeave referendum

Het lijkt er dan ook sterk op dat het Brexit van vorige week de eurocraten in Brussel eigenlijk heel goed uitkomt, omdat de gigantische overheidssteun voor het omgevallen Italiaanse bankensysteem nu valselijk op het Brexit kan worden afgeschoven – en dat terwijl de problemen dus al jarenlang bekend zijn, maar voor het grote Europese publiek doelbewust verborgen worden gehouden – zoals onze lezers weten de klassieke standaard werkmethode van de Europese Unie. (1)

In Brussel en andere Europese hoofdsteden is men tevens doodsbang dat na het uitbreken van chaos en paniek in Italië een referendum over het lidmaatschap van de eurozone en de EU zeer waarschijnlijk wordt, en de uitkomst dan vrijwel gegarandeerd is: Italeave, wat na het Brexit zonder twijfel de doodsklap voor de door steeds meer mensen gehate Eurodictatuur zal zijn.

Nederlandse pensioenen beschikbaar voor Brussel = voor de banken

Gehaat, zeker als het Nederlandse volk in de gaten begint te krijgen dat ‘onze’ regering de rijk gevulde Nederlandse pensioenpotten à € 1400 miljard de facto aan Brussel ter beschikking gaat stellen. Dat is weliswaar niet letterlijk gebeurd, maar het komt er wel op neer. Gaat u maar na: VVD, PvdA, D66 en GroenLinks, de belangrijkste Haagse globalistische elitepartijen, hebben namelijk tegen een motie van het CDA, die ondertekend was door alle overige partijen, gestemd waarmee moest worden voorkomen dat andere EU-landen via Brussel ooit een greep in onze pensioenen kunnen doen. (2)(3)(4)

En dat dit eerder vroeger dan later nodig zal zijn, bewijst niet alleen het omgevallen Italiaanse bankensysteem, en eerder het Cypriotische en Griekse, maar ook de al even falliete banken in Spanje, Portugal, Frankrijk… en ga zo maar door. Zelfs deDeutsche Bank is niet door de recente Amerikaanse stresstest gekomen.

Ons geld weggeroofd, met onze instemming?

Conclusie: ‘2008’ was een ‘walk in the park’ vergeleken bij wat er nu en in de komende jaren gaat gebeuren, namelijk dat met volledige instemming en medewerking van de meeste politieke partijen zowel het Nederlandse pensioen- als spaargeld volledig zal worden weggeroofd en in de banken zal worden gestoken.

En ook met uw instemming overigens, tenminste, als u volgend jaar zich gewoon wéér laat inpakken door dezelfde loze beloften en glasharde leugens, waarmee bovengenoemde partijen in Den Haag aan de macht wisten blijven of überhaupt zetels wisten te winnen. Hier kunt u overigens een petitie ondertekenen waarmee het ontslag van het kabinet Rutte 2 wordt geëist.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) GeenStijl
(3) GeenStijl (let op: halve vloek in de kop)
(4) Stop de Elite

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

De patriottische revolutie in Europa en de herwaardering van Poetin. Longread.

417px-Vladimir_Putin_-_2006
Poetin. Bron: Wikipedia.

Door Joost Niemoller

Onder de Europese volkeren groeit een omvangrijke revolutie tegen de gevestigde bestuurselite. Die revolutie bestaat uit vele partijen en partijtjes, maar de inhoudelijke samenhang daartussen groeit ook steeds meer. Die samenhang is gebaseerd op een grote onvrede onder de Europese volkeren. Die onvrede valt terug te brengen op negen steeds weer terugkerende, en met elkaar verweven samenhangende bewegingen, die opgelegd zijn en met grote tegenzin ervaren worden.

 1. Er is een massale illegale immigratie op gang gebracht, die door de elites in de media en in het bestuur wordt verkocht als ‘vluchtelingencrisis,’ maar die in werkelijkheid een in de geschiedenis tot nu toe ongekend grootschalig proces van bewuste omvolking is, waarbij de oorspronkelijke volkeren plaats moeten maken voor de zwarte volkeren uit het Afrika ten zuiden van de Sahara en de Arabische volkeren uit het islamgebied van Noord Afrika en het Midden Oosten, plus de moslimvolkeren uit Midden Azie, zoals Pakistan en Afghanistan. Onder noemers als ‘multi-etniciteit’ en ‘multiculturaliteit’ dienen de blanke Europese volkeren vernietigd te worden, bedolven onder aanhoudende beschuldigingen van ‘racisme.’
 2. De islamisering die wordt veroorzaakt door de zich steeds meer fundamentalistisch opstellende moslims, zowel in de islamlanden als in het Westen, afgedwongen door het geweld van het terrorisme, en het geweld tegen vrouwen en homo’s.
 3. De EU, geen organisch gegroeide regering, maar een opgelegd eliteproject, is de concretisering van dit proces, het brandpunt van de onzichtbare macht van waar uit de omvolking wordt geregisseerd, met als toverwoorden ‘vergrijzing’, die tegengewerkt zou moeten worden door het verhinderen van de ‘inteelt’ van de blanken (Schauble), en ‘globalisering’ die bevorderd zou moeten worden in het kader van een veronderstelde, maar nooit bewezen toename van de welvaart, die in werkelijkheid een welvaartstoename van de elite zal zijn, en een verarming onder de Europese middenklasse en onderklasse.
 4. De ondermijning van de democratie, en daarmee de uitschakeling van de volkswil door een stroperig verglijdende golf van bestuurlijke besluiten, waarbij de besluitvorming op steeds hoger niveau plaats vindt, steeds meer losgekoppeld raakt van de democratische controle, door steeds meer in maatschappelijk vacuum opererende instituties. Niet alleen de EU is daar een voorbeeld van, maar ook de VN en de diverse internationale gerechtshoven.
 5. De toenemende invloed van het internationale bedrijfsleven, bijvoorbeeld middels het instellen van geheime verdragen zoals TTIP (dat onderdeel is van een heel reeks internationale verdragen vanuit de VS), die het mogelijk maken om nationale regeringen te overrulen.
 6. De denivelering. De rijken worden steeds rijker, de armen steeds armer en de middenklasse verdwijnt. Daarmee verdwijnt ook de burgercultuur die de afgelopen eeuwen sociologische gezien de ontstaansbasis vormde voor de Westerse beschaving, met name vanuit Nederland, Groot-Brittannie en Duitsland.
 7. Het middels media en politiek inspuiten van een agressieve vijandige sfeer ten aanzien van het Rusland van Poetin, dat zich tegen de bovengaande ontwikkelingen verzet. Door het aanwakkeren van de angst voor Poetin, die als een soort Hitler wordt voorgesteld, trachten de elites het ongenoegen onder de volkeren van hen weg te draaien in de richting van deze kunstmatig opgeroepen ‘vijand.’
 8. Het beperken van de meningsvrijheid. Door de taal die verbonden is met het ongenoegen stapje voor stapje te verbieden, en als zijnde ‘racistisch’ of ‘discriminerend’ met een politiek correcte zeef in te kaderen. Normale woorden als ‘volk’, ‘natiestaat’, ‘ras’ maar ook ‘neger’ en ‘blanke’ gaan buiten het officiele taalgebruik vallen en heten dan ‘scheldwoorden’. Wie die woorden gebruikt wil dus dingen zeggen die ‘illegaal’ zijn. Of ‘krankzinnig.’ De taalpolitie is uiteindelijk een gedachtepolitie, zoals de schrijver Orwell al aantoonde.
 9. De sinds de opkomst van het cultureel Marxisme opgelegde dictatuur van de sociale maakbaarheid die de mythe van de ‘integratie’ heeft veroorzaakt en het sprookje van de gelijkheid van alle mensen op de hele wereld. Dat is zowel een tragisch misverstand als een utopisch dwangmodel, en de oorzaak van aanhoudende ellende.

 

Zoals we weten zijn er in heel Europa partijen in opkomst die zich verzetten. Hun electorale succes is ongekend en in een aantal gevallen heeft dat succes zich ook al vertaald in regeringsmacht. Ze worden dan ook als een directe bedreiging gezien door de zittende elite. Soms worden ze onder ‘links’ geschaard, soms onder ‘rechts’, maar eigenlijk zijn die termen helemaal niet toepasbaar op deze volksbewegingen, die niets gemeen hebben met de traditionele partijstructuren, die wel gerangschikt kunnen worden rondom het klassieke rechts-links model dat vooral in de negentien eeuw opgang deed, met de opkomst van het socialisme.

Over het ontzagwekkende succes van deze politieke bewegingen, die vaak denigrerend worden omschreven als ‘populistisch’, maar die je volgens mij beter een wat meer neutrale term zou kunnen geven, zoals ‘ nieuw-realistisch’, of patriottisch’,   verscheen deze week een interessant en diep gravend rapport van een internationaal onderzoeksbureau. (PDF)Het rapport werd samengesteld door een denktank, de European Council On Foreign Relations en richt zich vooral op het buitenlandse beleid door van deze revoltepartijen. Vanuit die kant is het nooit eerder structureel bekeken, en dit levert dan ook een nieuwe dimensie op. Wat het met name oplevert is dat er onder de Europese volkeren (zij het niet bij allemaal) sprake is van een herwaardering van Poetin; het opgelegde vijandbeeld blijkt geen aansluiting te vinden onder de patriottische beweging. Integendeel: Poetin wordt gewaardeerd omdat hij staat waar deze bewegingen ook voor staan; gemeenschapszin met name, en nationalisme in plaats van internationalisme.

Alle patriottische volksbewegingen in Europa zijn, zo vat het rapport samen, sterk gericht op verdere democratisering van het politieke proces, en willen in de een of andere vorm meer directe democratie. Het organiseren van referendum dient daarbij vaak als breekijzer.

De illegale immigratie, de komst van de radicale islam en de terrorismedreiging worden unaniem gezien als de belangrijkste factoren die zullen zorgen voor het uiteenvallen van de EU. Dit bleek niet een specifiek rechts standpunt, ook onder de linkse volksbewegingen als Podemos in Spanje, werd dit zo gezien.

Er bestaat onder alle volkspartijen een wijd verspreid scepticisme over militaire interventies van de VS en de EU, met name in het Midden Oosten. Daaraan wordt een soms fel anti-Amerikanisme gekoppeld. Dat leeft met name zeer sterk in Frankrijk bij het Front National. Er is ook een sterke tegenzin ten aanzien van het TTIP verdrag bij vrijwel alle patriottische partijen.

Alle patriottische partijen zijn tegen uitbreiding van de EU. Een aantal ervan pleiten voor de opheffing van de EU, anderen zijn voor geleidelijke ontmanteling of bevriezing.

Er is een breed gedeeld wantrouwen over de samenwerking die de EU is aangegaan met Turkije ten aanzien van de illegale immigratie via Griekenland. Dit wordt algemeen gezien als een eerste stap naar een door niemand gewenst EU lidmaatschap van Turkije.

Opmerkelijk is dat er onder geen enkele van deze partijen een mening is gevormd over de toenemende rol van China in de wereldpolitiek. China staat niet op de radar.

Ten aanzien van het huidige Rusland bestaat er onder de meerderheid van de patriottische partijen veel sympathie, ook voor de Russische bemoeienis in Syrie. Over de EU sancties ten aanzien van Rusland is het beeld weer een stuk diverser.

In het rapport worden de partijstandpunten per land bekeken. Daaruit blijken verschillen, maar toch opvallend veel overeenkomsten, zoals hierboven geschetst. Aangezien de standpunten over de immigratie en de EU nu wel bekend worden verondersteld, laat ik die maar even, en kijk ik in het bijzonder naar het Rusland standpunt, ook omdat, zoals ik al schreef, daarover nog niet eerder iets algemeens is gepubliceerd.

Het rapport behandelt de standpunten per EU land. Alleen Luxemburg werd overgeslagen aangezien dit land als enige geen patriottische beweging kent.

 

Oostenrijk

De succesvolle FPO in Oostenrijk is zeer uitgesproken pro Poetin. Rusland wordt gezien als de belangrijkste handelspartner van Europa. Ook toen de economische sancties met Rusland door de EU werden ingevoerd, legde de FPO openbare vriendschapsrelaties met Russische leiders om een alliantie te vormen tegen de pro-Amerikaanse EU politiek. De EU zou volgens de FPO niet mogen samenwerken met de VS in de oorlog in Syrie, is tegen samenwerking van Oostenrijk met de NAVO en sprak zich uit voor een Russische invloedssfeer in Oost Europa.

Belgie

Het Vlaams Belang is pro-Assad. Filip de Winter reisde zelfs af naar Syrie tijdens de oorlog, om contact te leggen met de pro-Assad beweging. Het Vlaams Belang is van mening dat Poetin staat voor de ware Europese waarden, wil de sancties tegen Rusland opheffen en werken aan een hernieuwde samenwerking met Rusland.

Bulgarije

De patriottische partij Ataka ziet de VS als hoofdverantwoordelijke voor de illegale immigratie, door de samenwerking met ISIS. De partij wil uit de NAVO en banden aanknopen met Rusland op economisch en politiek gebied. De partij ziet Rusland als de grote beschermmacht tegen de mosliminvasies.

Kroatie

De patriottische partij Zivid Sid, alias Menselijk Schild, is uitgesproken Russisch georienteerd, en ziet de VS als de veroorzaker van de burgeroorlog in Oekraine. De partij ziet de VS als de directe aanstichter van ISIS, en wil uit de NAVO.

Cyprus

AKEL (progressieve partij voor de arbeiders) heeft bijna 26 % van de stemmen, en zit soms wel soms niet in de regering. De partij is uitgesproken pro-Russisch, ziet de machtovername op het Maidan plein als een coup d’etat, en wil van de EU sancties van Rusland af.

Tjechie.

Er zijn drie patriottische partijen. De grootste is KSCM met 14 %. Alledrie de partijen waren tegen de deal met Turkije. Alledrie de partijen zijn ook zeer onder de indruk van de strijd die Rusland voert tegen ISIS, en zien de VS de oorzaak van de burgeroorlog in Oekraine. Ze willen de relaties met Rusland normaliseren.

Denemarken

De Deens People Party (19,2% in de peilingen, gedoogt de Deense regering), vindt dat de anti-Poetin politiek wordt gebruikt om de aandacht weg te halen bij het grote probleem van de islamisering van Europa. De partij is tegen de Russische sancties, en wil tussen de VS en Rusland een neutrale koers varen. De westerse beschaving moet worden gered, en daarin kunnen zowel de VS als Rusland een rol spelen.

Estland

De twee patriottische partijen hier zijn huiverig voor het nabij gelegen Rusland.

Finland.

De FPP, de partij van de Ware Finnen, zit niet alleen in de regering, maar hun leider, Timo Soini, is ook de minister van buitenlandse zaken. De partij bepleit een harmonische relatie met Rusland en wil zoveel mogelijk handel drijven ermee, wat nu bemoeilijkt wordt door de opgelegde sancties.

Frankrijk

Voor Frankrijk keken de samenstellers van het rapport zowel naar de Franse communistische partij als naar het Front National. Het FN ziet de buitenlandse politiek van de VS en de NAVO als de grootste bedreiging van de Europese vrede. De FN wil uit de NAVO en wil een exclusief verbond sluiten met Poetin’s Rusland, met uitsluiting van de VS. De Franse communisten staan iets kritischer tegenover Rusland, maar willen ook uit de NAVO.

Duitsland

In Duitsland worden een aantal partijen bekeken, waaronder de Linke en de AfD. Die laatste partij is de opkomende macht. De AfD is het hartstochtelijk eens met de visie van Poetin aangaande multiculturaliteit, law and order, en nationalisme. De AfD is net als het FN voor het verlaten van de NAVO en wil een exclusief bondgenootschap met Rusland, zonder de VS. Er zijn nauwe banden ontstaan tussen de AfD en de partij van Poetin. De jeugdbewegingen van beide partijen organiseren ontmoetingen.

Griekenland

Zowel de rechtse Gouden Dageraad, als de regerende linkse Syriza, staan sympathiek tegen Rusland, maar dat lijkt niet te leiden tot concrete stellingnamen. Syriza lijkt de NAVO vooral te zien als een noodzakelijk kwaad.

Hongarije

Dit land wordt geregeerd door een uitgesproken patriottische partij, Fidesz, onder de huidige leider en regeringsleider Orban. Daarnaast is er de ook zeer grote Jobbik partij. Orban heeft zijn uitgesproken bewondering voor Poetin geuit, en de beide regeringsleider hebben elkaar regelmatig ontmoet. Ook Jobbik is uitgesproken pro-Rusland.

Ierland

Het oude Sinn Fein lijkt het inhoudelijk op bijna de hele buitenlandse politiek van Rusland eens te zijn, maar wil zich toch niet voor Rusland uitspreken.

Italie

Voor Italie worden zowel Lega Nord, als de Vijf Sterren Beweging van Beppe Grillo behandeld in het rapport. Lega Nord is pro-Amerikaans, maar heeft een uitgesproken bewondering voor de persoon Poetin. De Vijf Sterren Beweging wil dat er een einde komt aan de Russische sancties.

Litouwen

De patriottische partijen hebben verschillende standpunten ten aanzien van Rusland, maar ervaren het wel als een mogelijk gevaarlijke macht.

Letland

Vergelijkbaar als in Litouwen.

Malta

‘Imperium Europa’ is een wel heel afwijkende partij. Ze willen dat Europa geregeerd moet worden door een elite van twee miljoen blanken, zijn tegen etnische vermenging en tegen democratie. Het is dan ook een erg kleine partij. Ze hebben geen uitgesproken mening over Rusland.

Nederland

Vreemd genoeg wordt hier alleen de PVV behandeld, en niet de SP. De PVV is volgens dit rapport niet uitgesproken Poetin, maar begrijpt wel dat Poetin zich bedreigd voelt door de politiek van de VS in Europa. De PVV is ook tegen de Russische sancties.

Polen

De Recht en Justitie partij, de PiS, heeft de absolute meerderheid in Polen. De partij ziet Rusland als een bedreiging.

Portugal

Het ‘Linkse Blok’ heeft 10% van de stemmen. De partij heeft een genuanceerd, neutraal standpunt over Rusland, maar is het eens met de sancties.

Roemenie

De kleine PND is zeer anti-Russisch.

Slowakije

Er zijn twee grote patriottische partijen en een linkse volksbeweging. Die stellen zich over het algemeen pragmatisch op ten opzichte van Rusland.

Slowenie

De twee, links en rechts georienteerde partijen, SLS en ZL, hebben een deels pragmatische, deels positieve houding ten aanzien van Rusland, en hopen dat er een einde komt aan de sancties, omdat de handel met Rusland belangrijk is.

Spanje

Podemos, een linkse volksbeweging, is zeer kritisch over de huidige Oekraiense regering, en wil in Syrie samenwerking met Assad en Rusland. De beweging riep op om de destructieve politiek van de NAVO te neutraliseren.

Zweden

De Zweden Democraten zijn nu de derde partij van Zweden. De partij staat gematigd negatief tegenover Poetin, en enkele Poetin sympathisanten zijn onlangs uit de partij gestapt.

Groot-Brittannie

UKIP is voorstander van intensieve samenwerking met Rusland op het gebied van de bestrijding van het terrorisme en het tegenhouden van de illegale immigratie. De partij is ook tegen de Russische sancties en ziet de toenemende Amerikaanse invloed in Oost Europa als de oorzaak van de burgeroorlog in Oekraine.

 

In de belangrijkste Europese landen, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannie, is er onder de patriottische bewegingen dus een sterk pro-Poetin sentiment. In de Oost-Europese landen is het beeld wisselender, in de EU landen aan de Middellandse Zee lijkt eerder pragmatisme ten aanzien van Rusland te overheersen, met in Griekenland en Cyprus een duidelijk pro-Russische passie. Maar er is maar een belangrijk EU land met een zeer uitgesproken anti-Poetin partij, en dan ook nog eens de regerende: Polen.

Wanneer de patriottische revolutie in Europa dus doorzet, kan er mogelijk een einde komen aan de gevaarlijke anti-Poetin politiek van de EU. Een niet onbelangrijke constatering, die tot nu toe nog niet getrokken was.

Het geheime spel van Europa

Dit zei ’onze’ president: ‘We beslissen over iets, laten het een tijdje liggen en wachten wat er gebeurt. Als niemand zich erover druk maakt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen wat er is besloten, dan gaan we stap na stap door tot er geen terugkeer mogelijk is.’ Dat is Brussel. Hoe krijgen we de bureaucraten weg?

Leon+de+Winter

Leon de Winter

Over welk Europa praten de elites wanneer ze over Europa praten? Over Europa van het continent, van de vele culturen, de bloedige geschiedenissen, de Verlichting, de Industriële Revolutie?

Er zijn vele Europa’s. Maar het Europa van de politieke en media-elites is het Europa van de federalisering.

Federalisering, ofwel het bijeenbrengen van de Europese natiestaten onder een supranationale overheid, is alleen mogelijk wanneer de natiestaten delen van hun zelfbeschikkingsrecht afstaan. Cruciale wetten worden niet meer door de nationale parlementen aangenomen of afgekeurd, de eigen rechtspraak is niet meer ondergeschikt aan een nationaal oppergerechtshof, nee, federalisering ontstaat wanneer nieuwe machtscentra unieke beslissingsbevoegdheden krijgen. En die hebben ze gekregen. Zonder dat de betrokken volken daarover in referenda zijn geraadpleegd, hebben de elites dramatische stappen naar federalisering erdoorheen gerommeld.

De verkiezingen voor het Europees parlement waren notoir onpopulair – wat we van Europa hadden meegekregen waren de aangename aspecten van de EEG. Iedereen was daar blij mee, dus deden ze maar in Brussel. Maar dat de politieke elites in het geheim een ander spel speelden, drong pas laat door. Veel te laat.

Met de euro wilde Brussel echte greep op de economieën van de lidstaten uitoefenen. Het werd een catastrofe. Want de interculturele solidariteit die daarvoor nodig is, is een illusie. Er bestaat geen culturele of historische Europese solidariteit zoals die in het Amerikaanse federale systeem wel bestaat door een gemeenschappelijke geschiedenis en taal. We zijn bereid de Grieken bij te staan wanneer zich een calamiteit heeft voorgedaan, maar de problemen van de Griekse economie zijn structureel en zijn volstrekt verweven met de Griekse cultuur.

Cultuur – het is een begrip dat in Brussel taboe is. Het woord mag gebezigd worden wanneer het gaat om minderheden, maar de culturen van de lidstaten komen in de plannen niet voor, tenzij als folklore. De supranationale elites hebben zich ’bevrijd’ van de culturen van het land van herkomst en leven in hun eigen mini-kosmos met ambities en wensen die los zijn komen te staan van de werkelijkheid van de meerderheid van de volken. En het interesseert ze geen zak dat de volken hun leiderschap niet volgen. Want zij hebben de grootse visie die de volken ontberen.

De EU functioneert als een besluitvormingsmachine die van boven naar beneden regels oplegt, tot en met regels over de kromming van bananen – ik heb de regelgeving opgezocht, ze bestaat echt. Brussel heeft 30.000 ambtenaren en die willen regels uitvaardigen, want daarvoor zijn zij aangenomen. Er zijn 28 commissarissen en die willen ook allemaal regels verzinnen en opleggen. Geef een man een hamer en de wereld verandert in dingen waarop hij kan slaan.

De euro is een middel om macht te centreren, en ook een middel om noordelijke welvaart naar het zuiden te brengen. De zuidelijke staten zijn historisch nooit in staat geweest gedurende langere tijd hun begrotingen sluitend te maken (cultuur!), en als dan toch een middel wordt gevonden – de euro – om de noordelijke budgetten met de zuidelijke te verbinden, betekent dat één ding: de subsidiëring van mediterrane leefwijzen.

Het opheffen van de binnengrenzen had per definitie tot een versterking van de buitengrenzen moeten leiden. Maar dat mocht niet, want het Europese federaliseringsproces kent geen grenzen. En in een vlaag van totale ontkenning van wat cultuur betekent, zette Angela Merkel miljoenen mensen met hun eigen culturen – die in hun landen van herkomst armoede en corruptie veroorzaken – aan naar Europa te komen.

De Europese federalisering, die eeuwenoude volken wil dwingen hun eigenheid op te geven, en dus gedoemd is te falen, drukt zich niet alleen uit in duizelingwekkende hoeveelheden regelingen en wetten, maar ook in de absurde maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg; het is een symbool van wat er mis is.

We moeten terug naar af. De commissie en het parlement moeten ontbonden worden. De EU moet kerntaken uitoefenen via nationale ministers van Europese Zaken die het vrije verkeer van burgers en goederen en informatie bevorderen en zich bezighouden met Europese veiligheid en de bestrijding van transnationale criminaliteit. Ja, desnoods een kerngroep die in Brussel gemeenschappelijke belangen uitdraagt maar absoluut niet bouwt aan een nieuwe federale staat met aan het hoofd een verlopen Luxemburgse, ongekozen bureaucraat.

De Brusselse elites, soms met goede bedoelingen, vaak door onkunde en bittere arrogantie, hebben er een zootje van gemaakt. Ze plannen nu een grote coup: greep op de noordelijke pensioenreserves, en het opzetten van een Europees leger. Net als de Britten kunnen we ze alleen stoppen door de schok van een referendum. Niemand wil dat. Maar welk ander middel hebben we? We zijn in de greep gekomen van elites die het breekbare bouwwerk van de Europese natiestaten vervangen door een onmogelijke federatieve superstaat, en ons onvermogen om dat te stoppen is in het systeem ingebouwd.

Dit zei ’onze’ president: ‘We beslissen over iets, laten het een tijdje liggen en wachten wat er gebeurt. Als niemand zich erover druk maakt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen wat er is besloten, dan gaan we stap na stap door tot er geen terugkeer mogelijk is.’ Dat is Brussel. Hoe krijgen we de bureaucraten weg?

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

CNN bericht over snelle vorming Europese Superstaat, fel verzet uit Polen

‘Heel Europa straks in één land verenigd, geregeerd door Nazi-achtige dictatuur die geen uittredingen meer zal toestaan’ – ‘Technocracy Rising’: Marxistische werelddictatuur, ontdaan van het Bijbelse christendom, in vorming – Oost Europa wijst Frans-Duitse plannen voor Europese eenwording resoluut van de hand


Frankrijk en Duitsland willen het Brexit aangrijpen om de EU zo snel mogelijk om te vormen tot een totalitair geregeerde, Sovjet-achtige dictatuur, waarin de nationale parlementen alleen nog maar bestaan om de schijn van democratie hoog te houden.

In de media wordt er nauwelijks ruchtbaarheid gegeven, en dat komt omdat slechts een kleine minderheid van de Europeanen hier voorstander van is: een federale Europese Superstaat, waarin vrijwel alle macht in Brussel is geconcentreerd, en de nationale parlementen feitelijk overbodig zullen zijn geworden. CNN bericht dat de gevestigde orde in Brussel, Berlijn en Parijs het Brexit wil aangrijpen om zo snel mogelijk zo’n ‘Verenigde Staten van Europa’ te vormen, te beginnen met de oprichting van een EU-leger. Uit Polen en Tsjechië komt echter nu al fel verzet tegen dit Duits-Franse streven.

‘CNN promoot het globalistische plan voor een Europese superstaat door heel Europa in één land te verenigen, dat geregeerd zal worden door ongekozen technocraten, wat heel veel lijkt op Adolf Hitlers heerschappij over Europa in het vroege stadium van de Tweede Wereldoorlog,’ schrijft Infowars journalist Kit Daniels. ‘De EU lidstaten zal het niet worden toegestaan om deze Nazi-achtige dictatuur te verlaten.’

‘Alle EU lidstaten moeten opgaan in één land’

De Amerikaanse nieuwszender sleepte voormalig Amerikaans ambassadeur in Irak Christopher Hill voor de camera, die een vurig pleidooi hield voor een totale machtsovername van de soevereine Europese landen door de EU. Van Duitsland en Nederland tot aan Italië en Griekenland – alle lidstaten moeten volgens hem opgaan in één land. ‘Wat meerdere regeringslagen kunnen wellicht net de boterberg managen, maar zijn nauwelijks geschikt voor het maken van besluiten over bijvoorbeeld wapens.’

CNN voorspelde dat de Britten wel eens jarenlang ‘in chaos’ terecht kunnen komen nu ze de EU gaan verlaten. Ook de buurlanden ‘zullen eronder lijden’. Wat de zender zoals alle Westerse media verzweeg is dat de Britten nooit hebben kunnen stemmen of ze überhaupt wel lid van de bureaucratische EU wilden worden.

Volgens Daniels was het complete interview bedoelt om zoveel mogelijk mensen te conditioneren met het idee dat een Europese Superstaat een goed idee is. Hij wijst daarbij op Adolf Hitler, die op het toppunt van de Nazi macht in 1942 hetzelfde bewerkstelligde, en net als de EU ongekozen technocraten op de machtigste posities plaatste.

In versneld tempo naar federaal Europa met grenzen-loze immigratie

De Franse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken besloten vrijwel onmiddellijk na het Brexit dat die federale superstaat er gaat komen. Ze stelden daar zelfs een soort ‘ultimatum’ voor. Een van de eerste stappen is de vorming van een EU-leger, waar we op 24 juni nog over berichtten. Brussel is eveneens al ver gevorderd met de samenvoeging van de verschillende justitiële systemen en centrale banken.

De technocratische Europese politici, waaronder ook premier Mark Rutte, zullen na het Brexit extra haast maken met het vernietigen van de laatste resten soevereiniteit van onze landen. Rutte zal dat op zijn inmiddels beruchte wijze doen: tegen het volk ‘A’ zeggen en beloven, maar ‘B’ of ‘C’ doen, en ondertussen blijven beweren dat dit toch wel degelijk ‘A’ is. Vermoedelijk hoopt hij straks op een leuke positie in de toekomstige Europese Superregering. Hij beschikt in ieder geval over alle benodigde ‘kwaliteiten’.

Ook allerlei van subsidies en giften afhankelijke organisaties stellen zich achter dit streven naar een grenzen-loos Europa op. Meer dan 100 NGO’s willen dat de EU de poorten van Europa volledig opent voor de onbeperkte komst van immigranten uit het Midden Oosten en Afrika (2). Zoals we al vaker schreven houdt men in Brussel rekening met de komst van zeker 70 miljoen moslims naar de EU. De Italiaanse media schrijven echter al over honderden miljoenen.

Technocracy Rising: Marxistische werelddictatuur, ontdaan van het christendom

Auteur Patrick M. Wood schreef in zijn boek ‘Technocracy Rising’ dat tal van academici en sociale- en politieke activisten zich hebben verenigd in het streven naar de verwerping van de vrije markteconomie in Europa, de socialistische herverdeling van de welvaart, het nationaliseren van industrie en bedrijven, een historische en maatschappelijke ‘evolutie’ naar volledig met elkaar vermengde landen, volken en culturen, en de uitsluiting van het Bijbelse christendom uit dit toekomstige Marxistische ‘Utopia’ waar de EU in omgevormd moet worden.

Het behoeft geen uitleg dat bekende kopstukken zoals Bill Gates, George Soros, de politieke elite in Washington en Brussel, en zeker ook paus Franciscus, zich al jaren inzetten om deze door een zeer klein clubje geregeerde totalitaire dictatuur, die later zelfs een soort wereldregering moet worden, binnen afzienbare tijd te realiseren, vooral nu er onder de gewone bevolking steeds meer verzet tegen komt. (1)

Oost Europa wijst Frans-Duitse plannen voor eenwording resoluut af

Maar ook de meeste Oost Europese regeringen zien de plannen van Berlijn, Brussel en Parijs niet zitten. De Poolse premier Beata Szydho wijst het Frans-Duitse leiderschap naar een snellere en sterkere integratie van de EU af. ‘Wij zeggen: nee, deze weg kunnen wij niet verder begaan.’ Ze vindt zelfs dat de EU ‘nieuwe gezichten, een nieuwe visie en een nieuw concept’ nodig heeft.

Op de EU-top die vandaag in Brussel begint gaan de Polen dan ook enkele ‘radicale’ voorstellen doen, zoals het verplaatsten van de macht van de ongekozen Europese Commissie naar de Europese Raad, dus de gezamenlijke regeringsleiders van de lidstaten. Jaroslav Kaczynski, voorzitter van de Poolse regeringspartij PiS, eist dat het ‘fatale principe dat er meer Europa moet komen als iets niet functioneert, moet worden opgegeven.’ Kaczynski wil dat Europa terugkeert naar een ‘basis van naties, van nationale staten’.

Ook de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Lubomir Zaoralek zei dat het ‘geen zin heeft over snelle of overhaaste integratie te spreken’. Dat zou in zijn ogen ‘een dom antwoord’ op het Brexit zijn.
Xander

(1) Infowars
(2) NU

Obama, Merkel, EU en NAVO bereiden sabotage van Brexit voor

Groot Brittannië officieel uit EU, maar blijft de facto gewoon lid – Barack Obama wijst zijn vazal Angela Merkel aan om operatie te leiden – Al in 8 lidstaten roep om referendum over EU


Links: George Osborne, de nummer 2 van de Conservatieven, zou Obama’s en Merkels beoogde opvolger zijn die Groot Brittannië aan Brussel gebonden moet houden. Rechts: De Duitse president Joachim Gauck verklaarde vorige week dat ‘niet de elite, maar de bevolking het probleem is’.

Achter de schermen werken het Witte Huis, de NAVO, de EU en de Duitse bondskanselier Angela Merkel druk aan een plan het Brexit te saboteren en Groot Brittannië bij Europa te houden. Tegelijk moet de ‘Trans-Atlantische as’ met de VS in stand worden houden. Dit plan is afkomstig van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, die het Verenigde Koninkrijk ook zonder EU-lidmaatschap strak aan Europa en de NAVO wil binden. Daarvoor gaat de gevestigde orde in Berlijn, Londen en Washington alles op alles zetten om te voorkomen dat euroscepticus Boris Johnson de volgende premier wordt. In plaats daarvan moet er een pro-Europese stroman komen, die ervoor gaat zorgen dat het land weliswaar niet officieel, maar de facto gewoon lid van de EU blijft.

Democratie, daar lacht men in de genoemde regeringssteden al jaren spottend om, vooral omdat de meeste Europeanen en Amerikanen nog steeds geloven dat het in hun land en op hun continent nog bestaat. Dat een meerderheid van de Britten uit de EU wil treden is in hun ogen dan ook niet meer dan een vervelende horde op de weg naar een federale Europese Superstaat, die op de lange termijn zelfs moet samengaan in een Unie met Noord Amerika.

De opvolger van premier David Cameron, die zijn conclusies trok uit het voor hem verloren referendum en zijn aftreden aankondigde, mag daarom beslist niet zijn tegenstrever Boris Johnson worden, die de afgelopen weken fel campagne voerde voor het ‘Leave’ kamp. In plaats van hem willen de ‘Transatlantisten’ iemand aanstellen die de ‘consensus’ zoekt en de ‘Britten met elkaar kan verzoenen’. Hij of zij moet de onderhandelingen over het Brexit gaan voeren en afronden.

EU gaat afspraken en verdragen enkel anders noemen

Ondertussen gaat de EU op zijn bekende misleidende wijze de bestaande verdragen voor de Britten vervangen door vrijwel identieke regels en afspraken. Net zoals het Verdrag van Lissabon enkel een andere naam was voor de door de Fransen, Nederlanders en Ieren afgewezen Europese Grondwet, zo zal het EU-lidmaatschap van Groot Brittannië simpelweg anders worden genoemd. Op papier en in de realiteit zal er echter nauwelijks iets veranderen, zullen de Britten met enige aanpassingen gewoon deel blijven uitmaken van de Europese binnenmarkt, en zal Brussel ook aan de overkant van Het Kanaal de scepter blijven zwaaien.

Obama zet volgzame vazal Merkel in

President Obama heeft zijn immer volgzame Europese vazal Angela Merkel aangewezen om de sabotage-operatie binnen de EU te leiden, en George Osborne, de nummer 2 van de regering, naar voren te schuiven als de nieuwe Britse premier die het in Londen voor hen moet gaan doen. ER-president Donald Tusk heeft op 29 juni de Europese Raad bijeen geroepen, om samen met de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, deze plannen te concretiseren. (1)

8 landen willen referendum, en anders… revoluties

Kortom: zoals we al vreesden, verandert er… niets. De globalistische elite gaat onverminderd verder met het afbreken van alle grenzen, het compleet negeren van de wensen en het lot van de gewone man, en het opnieuw vorm geven van de Westerse wereld naar hun ideaal-, maar ons schrikbeeld.

In 8 landen, te weten Frankrijk, Nederland, Italië, Oostenrijk, Finland, Hongarije, Portugal en Slowakije wordt de roep om een referendum over de EU / euro echter steeds sterker (2). Legt men ook deze oproepen –of de uitslagen van eventuele referenda- naast zich neer, dan lijken revoluties het enige wat het gewone volk nog kan bevrijden uit de wurgende greep van een elite, die overduidelijk enkel zijn eigen belangen op het oog heeft.

Duitse president: Niet elite, maar bevolking is het probleem

Zoals Bundespresident Joachim Gauck afgelopen week treffend de minachting die ‘onze’ leiders voor de gewone man hebben, verwoordde: ‘Niet de elite, maar de bevolking is het probleem’ (3). Dat kwam één van de grootste voorstanders van de massale immigratie van miljoenen moslims en de creatie van een Europese Superstaat bij een bezoek aan het dorpje Sebnitz -bepaald niet voor het eerst- op massaal boegeroep en ‘volksverrader!’ kreten te staan (4).

Xander

(1) Voltaire Net
(2) Infowars
(3) YouTube / Infowars
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Rancuneuze Juncker verbiedt elk contact met Britten

BELGIUM-EU-POLITICS
2016-06-28 10:02:52 UK Independence Party (UKIP) leader Nigel Farage (L) talks with EU Commission President Jean-Claude Juncker before a plenary session at the EU headquarters in Brussels on June 28, 2016. European Commission chief Jean-Claude Juncker called on June 28 on Prime Minister David Cameron to clarify quickly when Britain intends to leave the EU, saying there can be no negotiation on future ties before London formally applies to exit. / AFP PHOTO / JOHN THYS

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker kan het nog altijd niet verkroppen dat de Britse kiezer zich uit heeft gesproken voor een Brexit. Hij liet zich hard uit over het Verenigd Koninkrijk.

Hij heeft al zijn ambtenaren en commissarissen een ‘presidentieel verbod’ opgelegd om nog langer contact te hebben met vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk.

‘Ik wil geen schaduwboksen en kat-en-muisspelletjes. Er mag niet de indruk ontstaan dat er duistere onderhandelingen komen in achterkamertjes,’ zei de Luxemburger dinsdag in het Europees Parlement.

Geen slaaf

Hij herhaalde nog eens zijn eerdere stellingname dat er geen gesprekken met de Britten mogelijk zijn, zolang er niet meer duidelijkheid komt uit Londen. Juncker riep de Britse premier David Cameron op zo snel mogelijk zijn positie over de aanstaande scheiding te verduidelijken. Ik ben ‘enigszins verbaasd’ dat dit niet meteen is gebeurd, aldus de voorzitter van de Europese Commissie. ‘We kunnen niet leven met een lange periode van onzekerheid. Ik ben geen slaaf van de financiële markten, maar ik heb ze wel in het oog. ‘

De markten kregen gisteren en vrijdag – de dag na de referendumuitslag –  klappen, maar lijken intussen weer wat te herstellen. Later vandaag – en woensdag – komen de EU-leiders bijeen. Ook zij deden – inclusief de Duitse bondskanselier Angela Merkel –al een klemmend beroep op de Britse regering om artikel 50 snel te activeren, zodat de onderhandelingen over de voorwaarden van vertrek kunnen beginnen.

Sneer

Juncker sneerde ook nog naar de Britse eurosceptici van het Europees Parlement. ‘Ik ben verrast dat u hier bent. U vecht voor de Brexit. Dit is de laatste keer dat u hier applaudisseert.’ Maar die dreigende taal – waar in het parlement hier en daar om werd gelachen – stond een knuffel met UKIP-leider Nigel Farage niet in de weg. Farage is grotendeels verantwoordelijk voor het aanzwengelen van het debat.

lmao @ Juncker asking Farage: “Why are you here?”

De eurosceptische leider sloeg – na zijn klinkende overwinning op donderdag – zelfeen verzoenende toon aan. Groot-Brittannië wil ‘een goede vriend en handelspartner van Europa blijven, ook na het verlaten van de EU. ‘We hebben de oorlog gewonnen, nu moeten we de vrede winnen.’

28 jun 2016
Tom Reijner

Tom Reijner

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie. Hij studeerde Politicologie en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Bron: http://www.elsevier.nl

 

Brekend. Duits-Frans Plan EU Superstaat gelekt. Merkel kiest vlucht voorwaarts!

266px-Angela_Merkel_Juli_2010_-_3zu4
Merkel. Bron: Wikipedia

Door Joost Niemoller

De website van de Engelse krant Daily Express brengt een sensationele, maar niet onwaarschijnlijke onthulling: De Duitse en Franse ministers van buitenlandse zaken hebben een intern rapport opgesteld, waarin wordt gepleit om nu door te pakken met een EU Superstaat. Dit is in overeenstemming met eerdere berichten dat er een EU tweestromenland zou moeten komen; een snel integrerende EU en een EU light.

In het gelekte plan (zie hier de PDF met de originele tekst) zetten de ministers van buitenlandse zaken uiteen dat er een ultimatum moet worden gesteld, hier en nu.

The foreign ministers of France and Germany are due to reveal a blueprint to effectively do away with individual member states in what is being described as an “ultimatum”.

Met dit nieuwe plan zouden de EU landen niet langer zeggenschap hebben over hun eigen leger, hun eigen rechtspraak, hun eigen belastingsysteem en hun eigen centrale bank. Al deze bevoegdheden zouden moeten worden verplaatst naar Brussel, en daarmee is de door de machthebbers zo gewenste totale integratie een feit:

Under the radical proposals EU countries will lose the right to have their own army, criminal law, taxation system or central bank, with all those powers being transferred to Brussels.

Ook moeten de laatste restanten van mogelijke grenscontrole worden opgeruimd, net als het recht per land om illegale immigranten op te vangen dan wel te verplaatsen.

Controversially member states would also lose what few controls they have left over their own borders, including the procedure for admitting and relocating refugees.

Dit plan heeft grote commotie veroorzaakt in Polen, waar het plan gelekt is naar de Poolse media:

The plot has sparked fury and panic in Poland – a traditional ally of Britain in the fight against federalism – after being leaked to Polish news channel TVP Info.

Deze Poolse media hebben ook bekend gemaakt dat het overigens slechts negen pagina’s tellende rapport vandaag wordt voorgelegd aan de vergadering van de Oost-Europese Visegrad landen Polen, Tjechie, Hongarije en Slowakije.

The public broadcaster reports that the bombshell proposal will be presented to a meeting of the Visegrad group of countries – made up of Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia – by German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier later today.

Excerpts of the nine-page report were published today as the leaders of Germany, France and Italy met in Berlin for Brexit crisis talks.

In de preambule van het voorstel schrijven de ministers van buitenlandse zaken dat deze stappen genomen moeten worden in het kader van de ever closing union, de filosofie die ernaar streeft om de EU te veranderen van een reeks verdragen op specifieke gebieden naar een superstaat:

In the preamble to the text the two ministers write: “Our countries share a common destiny and a common set of values that give rise to an even closer union between our citizens. We will therefore strive for a political union in Europe and invite the next Europeans to participate in this venture.”

Dat Brussel in paniek is na Brexit, blijkt wel uit de lange reeks tegenstrijdige, en vooral woedende uitspraken van EU regeringsleiders en bureaucraten in Brussel. Er zijn nu twee opties: de vlucht voorwaarts en de pas op de plaats. De angst voor het ongenoegen onder de Europese volkeren is enorm en drijft de bestuurders tot de huidige waanzin. Dat zo’n serieus rapport voor een superstaat er nu ligt, en dat hier serieus over gesproken wordt, is dus allerminst onwaarschijnlijk.

Merkel lijkt in paniek gekozen te hebben voor de vlucht vooruit, maar de kans dat ze daarbij struikelt is groot. Want dit zal niet gepikt worden door de gewone mensen die geacht worden te betalen voor hun eigen gevangenis.

Bron: http://www.joostniemoller.nl