‘Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’

Geplaatst op vrijdag 16 september 2016, 14:09 door Dirk van Genderen

Op het moment van de wederkomst van de Heere Jezus naar deze aarde, woont het Joodse volk in Israel en zullen veel Joden in Hem geloven. Dat zegt Mattheus 23:39. Het is een krachtige verklaring tegen de vervangingstheologie. Immers, wanneer Israel zou hebben afgedaan, en de kerk in plaats van Israel zou zijn gekomen, kunnen deze woorden uit Mattheus 23 nooit in vervulling gaan.

olijfberg
Op de Olijfberg zal de Heere Jezus terugkomen.

Eerst citeer ik de verzen 37 tot 39 uit Mattheus 23. Het zijn woorden van de Heere Jezus, die Hij uitsprak vlak voor Zijn eindtijdrede, aan het einde van Zijn bediening op aarde.

37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
38. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.
39. Want Ik zeg u: u zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

De Heere Jezus spreekt hier in Jeruzalem heel Israel aan. Hij had het Joodse volk bijeen willen brengen, Hij had hen willen redden, maar het volk als geheel wilde niet. Je proeft in deze woorden in vers 37 Zijn bewogenheid met Jeruzalem, met het volk. Hij wilde, zij wilden niet.

De gevolgen zullen zwaar zijn. ‘Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.’ Dit is, na de verwoesting van Jeruzalem, werkelijkheid geworden. De toekomstige generaties zijn hiermee geconfronteerd. Met ‘…uw huis dat als een woestenij voor u wordt achtergelaten…’ spreekt de Heere Jezus niet zozeer over de verwoeste tempel.

Dit blijkt ook wel uit Jeremia 22:5, waar we lezen: ‘Maar als u naar deze woorden niet luistert, heb Ik bij Mijzelf gezworen, spreekt de HEERE, dat dit huis tot een puinhoop zal worden.’
Het oordeel van God is over het hele land gekomen. Letterlijk, het land werd een woestenij, ook geestelijk. Slechts weinigen vonden de redding in de Messias, de Heere Jezus.

Maar – dat is het goede nieuws – er komt verandering. Er breekt een nieuwe tijd aan, waar wij getuige van zijn. Eind 1800, begin 1900, stortte de Heere in het over de hele wereld verstrooide Joodse volk een verlangen uit om terug te keren naar het eigen land, naar Jeruzalem. In 1948 werd die droom vervuld en in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, werd Jeruzalem herenigd.

We leven nu in de tijd dat Mattheus 23:39 in vervulling kan gaan. Het volk is immers weer terug in het eigen land. God brengt Zijn volk thuis om ook deze woorden in vervulling te kunnen laten gaan. Hij waakt over Zijn woord, zegt Jeremia 1.
En is het noodzakelijk dat alle Joden terug zijn in Israel op het moment van de wederkomst? De Heere is machtig genoeg om de rest dan alsnog terug te brengen.

Om Mattheus 23:39 werkelijkheid te laten worden, is het noodzakelijk dat er ook Joden in het land wonen die in de Messias, de Heere Jezus, Jesjoea, geloven. Er staat immers dat het moment komt dat ze zullen zeggen: ‘Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’
En ze wonen er, hun aantal groeit. Het aantal Messiasbelijdende Joden in Israel wordt momenteel geschat op tussen de 15.000 en 20.000. Misschien zijn het er ook wel meer en hun aantal groeit. Zij zijn het die de Messias zullen verwelkomen bij Zijn komst.

Ze zullen dat doen met ongeveer dezelfde woorden die de Joden spraken in Mattheus 21:9: ‘Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen.’
Ze zullen Hem zien komen vanuit de hemel. In macht en grote heerlijkheid. Hij komt niet alleen. Zijn engelen zullen met Hem mee komen, en de gelovigen, ook de opgestane gelovigen. Iedereen zal Hem zien komen.

Speciaal de Joodse gelovigen zullen Hem als Koning binnenhalen. Heel Israel zal dan zalig worden (Romeinen 11:26).
De rol van Israel en van het Joodse volk is niet uitgespeeld, hoewel nogal wat christenen en theologen dat wel denken. Jeruzalem wordt de centrale en belangrijkste stad op aarde, of we dat nu leuk vinden of niet.

Laten wij ondertussen voor Israel blijven bidden, voor Jeruzalem, voor het Joodse volk, voor de verspreiding van de Bijbel, inclusief het Nieuwe Testament, onder het volk. Dat de Heilige Geest de ogen van steeds meer Joden zal openen voor de Messias, zodat ze straks – wie weet hoe spoedig al – de woorden van Mattheus 23:39 kunnen aanheffen: ‘Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’

De Koning zal de antichrist vernietigen, Zijn volk Israel redden en Zijn Koningschap op aarde vestigen. Hij zal Koning zijn op de troon van David, in Jeruzalem (Lucas 1:32) en met al Zijn heiligen regeren over de hele wereld (Zacharia 14:9). Het gaat om Hem, om de eer, de glorie, de heiliging van Zijn grote Naam.

Dirk van Genderen

Bron: http://www.dirkvangenderen.nl