Strijdbare held

Vervuld door Gods Geest riep Gideon het volk Israel ten strijde tegen de Midianieten. Met een legertje van slechts 300 man ging hij de strijd aan met een groot en machtig leger. In Gods kracht. Gewapend met horens, fakkels en kruiken. ‘Voor de Heere en voor Gideon’, klonk het aan het begin van de strijd. ‘O Heere, roep en zend ook vandaag Gideons.’

gideon
Met slechts 300 mannen ging Gideon de strijd aan met een geweldige overmacht.

Het is niet zo goed gesteld met Israel, ten tijde van Gideon. Ze doen wat kwaad is in de ogen des Heren en daarom geeft Hij hen over in de macht van de Midianieten, zeven jaar lang (Richteren 6). Wanneer de nood van de Israëlieten zwaar wordt, roepen ze tot de Heere.
Wat gebeurt er dan? Eerst stuurt de Heere een profeet, die aangeeft waarom het volk in zo’n noodsituatie verkeert. Het volk heeft niet geluisterd naar de stem van de Heere.

‘De HEERE is met u
Maar daar blijft het niet bij. De Heere hoort dat het volk tot Hem roept en gaat uitkomst geven. De Engel des Heeren verschijnt aan Gideon en dan klinken de woorden: ‘De HEERE is met u, strijdbare held’ (vers 12). En in vers 14: ‘Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. (…) Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was.’ (vers 16).

Wat een mooie woorden zijn dat, waarmee Gideon wordt aangesproken: strijdbare held. Zelf vond hij zich niet zo strijdbaar, maar zo zag de Heere hem. Wat een bemoediging voor ons. Misschien zegt de Heere het ook wel tegen jou, u, mij: ‘Strijdbare held’. Niet in eigen kracht hoor, maar in Gods kracht, om dingen te doen die we in eigen kracht nooit zouden durven.

Test voor Gideon
Vervolgens krijgt Gideon van de Heere de opdracht het altaar van Baäl omver te halen, de gewijde paal te verwijderen, een altaar te bouwen en een stier van zijn vader te offeren.
Het is een soort test voor Gideon. Is hij betrouwbaar? Vervolgens krijgt hij een grotere taak van de Heere. In Richteren 6:34 lezen we dat de Geest des HEEREN Gideon bekleedde. Hij blaast op de hoorn en zendt boden het land door om de mensen op te roepen zich bij hem aan te sluiten.

Maar liefst 32.000 mensen geven gehoor aan deze oproep. Maar de Heere laat weten dat zijn leger veel te groot is. Iedereen die bang is, mag vertrekken, waarna er nog 10.000 overblijven.
Nogmaals laat de Heere aan Gideon weten dat zijn leger nog te groot is. Iedereen moet dan naar de waterkant om water te drinken. Alleen degenen die water drinken met de hand aan de mond, mogen blijven. Zo houdt Gideon een minilegertje van 300 man over.
Horens, kruiken en fakkels
Dan klinken in Richteren 7:9 de woorden van de Heere: ‘Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven.’ In drie groepen van honderd man blazen ze op hun horens, slaan ze de kruiken stuk die ze bij zich hebben, zwaaien met hun fakkels en roepen: ‘Voor de Heere en voor Gideon’.
En terwijl ze op hun horens blazen, richt de Heere in de legerplaats van de vijand het zwaard van de één tegen de ander, terwijl het leger op de vlucht slaat. De Heere strijdt voor Gideon en voor zijn mannen.
Wat een overwinning! Omdat er een strijdbare held was, die door God kon worden ingezet om een einde te maken aan de Baäldienst en de strijd aan te gaan met de Midianieten. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht, vervuld, bekleed met Zijn Geest.
Als Gideon rustig thuis was blijven zitten, was dit allemaal niet gebeurd. Maar aangespoord door God zelf, kwam hij in actie.

Waar zijn de Gideons vandaag?
Ook vandaag zijn er Gideons nodig. Strijdbare helden die door de Heere kunnen worden ingeschakeld in Zijn Koninkrijk. De les van Gideon is om de strijd niet in eigen kracht te voeren, maar in Zijn kracht. En niet wie zichzelf dapper vindt, wordt door Hem ingeschakeld. Het is pure genade wanneer Hij ons roept en wil gebruiken in Zijn dienst, waar dan ook.

De één kan geroepen worden het Evangelie door te geven via de media.
Een ander kan geroepen worden voor Israel in actie te komen, zeker nu Israel en nadrukkelijk ook Jeruzalem verdeeld dreigen te worden.
Een derde kan geroepen worden actief te zijn in de politiek om daar de heilzame woorden van God te laten klinken.
Weer een ander kan zich geroepen weten werkers in Gods Koninkrijk in staat te stellen hun waardevolle werk te blijven doen.
En nog weer een ander kan door God worden geroepen de strijd aan te gaan tegen de afgodendienst en de duisternis te ontmaskeren, om net als Gideon altaren omver te halen en gewijde palen om te hakken.

Wanneer een Gideon de bazuin aan de mond zet, zijn dan onze oren open om op te staan, naar buiten te gaan, het open veld in, de straat op, om de (geestelijke) strijd aan te gaan? De Heere zal u daarin zegenen.

Dirk van Genderen