Uit het nieuws 11-04-2016

Door: Franklin ter Horst

De Libanese terreurbeweging Hezbollah blijft dreigen met vernietiging van Israël

Zowel Iran als Hezbollah (Partij van Allah) zijn bloedserieus wanneer ze het hebben over de vernietiging van Israël. De Israëlische leiders realiseren zich maar al te goed dat Hezbollah, in opdracht van Iran, vroeg of laat tot de aanval zal over gaan. Hezbollah-terreurleider Hassan Nasrallah heeft op 16 februari 2016 vanuit zijn bunker in een video zijn volgelingentoegesproken in hun bolwerk Dahiyeh, in het zuiden van Beiroet, en pochte dat hij in staat is geheel Israël met raketten te beschieten. Ook dreigde Israël een ammoniumfabriek in Haifa te bombarderen.

image003Hezbollah terreurleider Hassan Nasrallah

Ook dreigt hij Israëls nucleaire faciliteiten te bombarderen en zegt dat er in een volgende oorlog er geen rode lijnen meer zullen bestaan. Naast het plaatsen van enorme raketarsenalen in Libanon, is Hezbollah ook bezig een raketbasis in Syrië in te richten met uit Iran afkomstige ballistische raketten. Deze raketten hebben een bereik van 200 tot tenminste 1000 kilometerzodat alle delen van Israël geraakt kunnen worden.

Nu dreigt Nasrallah met regelmaat met een nieuwe confrontatie met Israël, maar de vraag is of hij daarvoor wel voldoende manschappen ter beschikking heeft. Het blijkt namelijk dat Hezbollah enorme klappen heeft opgelopen in de gevechten tegen de diverse terreurgroepen in Syrië die Bashar al-Assad van het toneel willen doen verdwijnen. Volgens deze bron zijn er namelijk tussen 30 september, 2012, en februari 2016, 865 Hezbollah strijders bij gevechten om het leven gekomen. Volgensandere bronnen ligt het aantal doden tot en met december 2015 zelfs tussen de 1300 tot 1500 en zijn er circa 5000 gewond zijn geraakt. Dat betekend dat ⅓ van het totale aantal manschappen van Hezbollah is uitgeschakeld. Ondanks al deze verliezen beloofde Nasrallah zijn Syrische broeders tot het bittere einde te blijven steunen, daarbij toegejuicht door duizenden enthousiaste supporters.

Ondanks al die verliezen zeggen ze klaar te staan voor een gewelddadige confrontatie met Israël. Sinds de oorlog van 2006 is Hezbollah druk bezig geweest een enorme voorraad raketten en ander wapentuig aan te leggen. Volgens berichten in de Israëlische media zou het gaan om maar liefst 150.000 raketten waaronder langeafstandsraketten.  Nasrallah beweert in staat te zijn zo’n 1500 raketten per dag af te kunnen vuren.

De raketten vormen trouwens maar een deel van de militaire slagkracht van Hezbollah. Zo beschikt het over een hele armada aan drones, die voor een deel als kamikazevliegers dienen te worden beschouwd. Ook heeft het terreurleger de beschikking over chemische wapens, waar de laatste jaren regelmatig ongelukken mee zijn gebeurd. Daarnaast beschikken ze over kleine teams die tot taak hebben het noorden van Israël te infiltreren en grenssteden te bezetten. Verder heeft Hezbollah een wijdvertakt onderaardsnetwerk van bunkers, niet alleen langs de grens met Israël, maar overal in het zuiden van Libanon en het hoofdkwartier van Hezbollah in Beiroet. Volgens Nasrallah is Hezbollah vandaag sterker dan ze ooit geweest zijn. Israëlische militaire deskundigen rekenen de terreurgroep tot tien sterkste strijdkrachten in de wereld. Ze zijn het beste opgeleid en beschikken over een enorm grote slagkracht.

image004Overal in het zuiden van Libanon, in steden en dorpen, in valleien, bossen of in de nabijheid van rivieren, heeft de terreurbeweging onder de ogen van Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon), zijn stellingen uitgebouwd. Hezbollah verbergt bij voorkeur zijn wapenvoorraden op kinderspeelplaatsen, scholen, burgerwoningen, bovenop flatgebouwen, in moskeeën en ziekenhuizen net zoals de terreurbeweging Hamas in Gaza dat doet. Tevens worden deze locaties gebruikt voor het afvuren van raketten. Men hoopt zo op een flink aantal burgerslachtoffers zodat de Wereldleiders, de Verenigde Naties, kerkelijke machthebbers, de internationale media, en allerlei andere islamgedienstige blindgangers Israël opnieuw aan de schandpaal kunnen nagelen wanneer deze locaties door Israël worden gebombardeerd, zoals dat ook in 2006 het geval was.

Het helpt bij het beïnvloeden van de publieke opinie tegen Israël wanneer daar burgers bij worden gedood. CNN, BBC, Sky News en andere ‘nieuwsbrengers’ stonden zichzelf in 2006 toe een propaganda-arm te zijn van Hezbollah, zoals ze dat ook al jaren zijn van het bewind in Ramallah en Hamas in Gaza. De berichtgeving was bewust gericht het imago van de staat Israël en het Joodse volk te beschadigen. De informatie kenmerkte zich door misleidende definities, als nieuws vermomde persoonlijke meningen, selectieve nieuwsgaring en verkeerde gevolgtrekkingen. Alles was er op gericht Israëls imago in de wereld verder te bezoedelen en de internationale opinie tegen Israël op te zetten. De door Hezbollah georkestreerde leugenreportages over burgerslachtoffers en verwoestingen in Libanon, werden eindeloos herhaald.

De voormalige politieke tsaar van de Europese Unie Javier Solana beschuldigde Israël van ‘buitenproportionele gebruik van geweld’. Deze ordinaire Israëlhater had niets te zeggen over de uiterst criminele agressie van Hezbollah en ook niet over het verlies van levens onder de Israëlische burgers, maar wel over het lot van de Libanezen. Dit ondanks de talloze bewijzen dat Nasrallahs doodscultuur vrouwen, kinderen en zelfs baby’s  als menselijk schild hebben gebruikt. Ze hebben de dood van Libanese burgers zeer succesvol gebruikt om de wereldopinie tegen Israël op te hitsen, terwijl er diverse bewijzen zijn dat ze zelf maar al te vaak voor de dood van deze burgers verantwoordelijk waren.

Het Israëlische leger heeft een gedetailleerde kaart gepubliceerd met daarop meer dan 1000 markeringen van bunkers, raketstellingen, waarnemingsposten en wapenarsenalen van Hezbollah. Behalve deze kaart heeft het Israëlische leger ook een luchtopname vrij gegeven waarop het Libanese dorp Al Khayim te zien is. Op deze luchtfoto kan men zien dat veel wapenopslagplaatsen vlakbij openbare instellingen zijn aangelegd, zoals scholen en medische hulpcentra. Maar ook de andere wapenarsenalen bevinden zich vlak in de buurt van dorpen en dus van particuliere woonhuizen. Al deze doelen zullen bij een volgende oorlog onmiddellijk worden aangepakt

Israël heeft aangekondigd keiharde maatregelen te zullen nemen

Israël heeft aangekondigd bij een nieuwe oorlog harder te zullen optreden dan in 2006 en ook de civiele infrastructuur van Libanon niet zal ontzien. Het leger zegt klaar te staan om “agressie” uit het Noorden te beantwoorden. De vijanden van Israël zullen er rekening mee moeten houden een hoge prijs te betalen als ze proberen de Israëlische veiligheid te ondermijnen, aldus stafchef Lt.- Gen. Gadi Eisenkot op maandag 28 december 2015. “Onze soldaten gaan elke dag om met moorddadig terrorisme. Ook buiten onze grenzen, tegenover de bedreigingen die we horen uit het noorden, staan we klaar voor elke uitdaging, en zoals we hebben bewezen in het verleden, weten we hoe we iedereen weten te vinden en te treffen die ons kwaad willen doen”. Ook wordt uiteengezet dat het zeker een zeer gewelddadige, wrede en lastige oorlog zal worden. Israël zegt dat het massale raketaanvallen vanuit Libanonbinnen 24 uur kan stoppen door een aanval op de infrastructuur in Libanon en het dagelijks leven daar volledig te verlammen waaronder doelen, als elektriciteitscentrales, olieraffinaderijen en luchthavens. Een hoge Israëlische functionaris waarschuwde Hezbollah om Israël niet op de proef te stellen en zei dat de gevolgen zeer hard en pijnlijk zullen zijn.

Israël zegt echter al het mogelijke te zullen doen de Libanese burgers zo veel mogelijk te ontzien. Men wil de burgerbevolking waarschuwen en één of anderhalf miljoen inwoners in Libanon evacueren. Hierdoor zou het leger de vrijheid hebben om duizenden doelen van Hezbollah te treffen en de militaire capaciteiten van deze Libanese militie te verlammen.

Afspraken VN-resolutie 1701 door Hezbollah geschonden

De voorwaarden van de VN-resolutie, die een einde maakte aan de oorlog in Libanon in 2006, eisten de ontwapening van Hezbollah en andere milities in Libanon. Deze voorwaarden zijn echter nooit uitgevoerd. Alle gemaakte afspraken zijn zowel door Hezbollah als de Verenigde Naties flagrant geschonden. In VN resolutie 1701 is overeengekomen dat Hezbollah zich niet mocht herbewapenen en geëist dat zich geen wapens buiten die van de VN-troepen en het Libanese leger ten zuiden van de Litani rivier mogen bevinden. Daarnaast dienden gewapende milities ontwapend te worden en zou de VN troepenmacht hier mede op toe moeten zien. Maar tegen alle afspraken in werd Hezbollah volkomen vrijgelaten te gaan en te staan waar ze wilden en deze terreurbeweging in de gelegenheid gesteld ongestoord een staat binnen een staat op te bouwen.

image005Zie hoe de vlag van de terreurgroep Hezbollah gebroederlijk wappert naast die van de Verenigde Naties.

De VN heeft geen enkele actie ondernomen. Unifil ontkende dat het hun taak was controleposten in te richten, auto’s te controleren, verdachten op te pakken, Hezbollah te ontwapenen of de smokkel van wapens tegen te gaan. De Libanese regering en legerleiding hebben al vanaf het begin aangekondigd niet van plan te zijn Hezbollah te ontwapenen en hebben zich bovendien achter Hezbollah geschaard en gezegd dat niet deze terreurgroep maar Israël het probleem is. Inmiddels zijn de terroristen, die door het Israëlische leger uit zuid Libanon zijn verdreven, daar met wapens en al teruggekeerd. De schokkende werkelijkheid is dat de wereldleiders Hezbollah als slachtoffer behandelen en Israël als de agressor. De Iraniërs betalen, Hezbollah verstopt en Unifil onderneemt niets en dat mag allemaal van de wereldleiders.

De opbouw van Hezbollah heeft ertoe geleid dat Libanon tot een vazalstaat van Iran is omgevormd. Dit past in de Iraanse strategie om via vazal staten en organisaties te proberen Israël van de wereldkaart te verwijderen. Dat gebeurt allemaal onder de neus van de 12.000 Unifillers en niet te vergeten, de wereldleiders.

De ervaring leert steeds opnieuw dat Israëls vijanden de afspraken met voeten treden en dat de wereldleiders dat allemaal oogluikend toestaan. Het staakt- het- vuren in 2006 was een enorme frustratie voor de commandanten van het Israëlische leger, omdat het doel –de totale vernietiging van Hezbollah- binnen handbereik was. Het staakt-het-vuren was het gevolg van hevige Amerikaanse diplomatieke druk. De IDF- commandanten kregen gelijk toen zij stelden dat Hezbollah zich binnen de kortste keren zou herbewapenen en in de toekomst opnieuw een ernstig gevaar voor Israël zullen gaan vormen.

Verschillende Bijbelse profeten, waaronder Ezechiël en Amos vertellen hoe het met Libanon (Tyrus en Sidon) zal aflopen. Ze zeggen daar het volgende over.

Jesaja 23:11-15 … de Here heeft aangaande Kanaän (Israël) bevel gegeven zijn vestingen te verwoesten…. En het zal te dien dage geschieden, dat Tyrus vergeten zal worden, zeventig jaar lang, …

Ezechiël 28:22-23 zo zegt de Here Here: zie Ik zal u, Sidon! In uw midden zal Ik mij verheerlijken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik gerichten aan die stad voltrek en Mij aan haar de heilige betoon. Ik zal daarin de pest zenden, bloed op haar straten; doden zullen daar vallen door het zwaard dat aan alle kanten tegen haar gericht is.

Amos 1:10 …, zal Ik vuur werpen binnen de muren van Tyrus, zodat het zijn burchten verteerd.

In Ezechiël 47 en 48 worden de grenzen aangegeven van Israël in het Duizendjarige Rijk. Hier blijkt dat een deel van Libanon bij Israël gaat horen.

image008

Bron: http://www.franklinterhorst.nl