ZAL DONALD TRUMP ZIJN BELOFTE AAN ISRAËL HOUDEN? 

26 Maart 2017

Caroline Glick, een van de senior uitgevers bij de Jerusalem Post, schreef op Dinsdag, de 14e Maart het volgende artikel: 

Onze Wereld: Trump omhelst de PLO fantasie

Door CAROLINE GLICK

03/13/2017

De PLO is de Sirene die de VS regering verdrinkt.

VS President Donald Trump verliest zijn focus. Als hij die niet vlug terug krijgt, zal hij falen om Amerika weer groot of weer veilig te maken in het Midden Oosten.

Nadat hij een maand had volgehouden, gaf Trump afgelopen week aan dat hij de obsessie van zijn voorgangers van bekrachtiging van de PLO, adopteert.

Deze strategie is een vergissing.

Er zijn veel spelers en conflicten in het Midden Oosten die het nationale belang van de VS en de nationale veiligheid van de VS bedreigen. Iran’s opkomst als een nucleaire macht en regionale hegemonie; de oorlog in Syrië; Turkije’s verlaten van het Westen; en Rusland’s regionale machtsspel vormen allemaal enorme bedreigingen voor de macht, de veiligheid en de belangen van de VS. De Moslim Brotherhood, Islamitische Staat, Hamas en andere Sunni jihadisten bewegingen bedreigen allemaal de VS, Europa en de Sunni bondgenoten van de VS in de regio op een manier die strategisch belangrijk is voor Amerika.

Geen van deze kwesties, geen van deze spelers en geen van deze bedreigingen hebben op de een of andere manier betrekking op of worden veroorzaakt door de PLO en haar eindeloze, door Europa ondersteunde hybride terreur en politieke oorlog tegen Israël. Geen van deze dringende belangen zal bevorderd worden door een omarming door de VS van de PLO of een hernieuwde obsessie voor het bekrachtigen van de PLO en haar maffia – terroristische bazen.

In tegendeel, al deze dringende belangen zullen aan de kant gezet worden – en zo nog dringender en gevaarlijker gemaakt worden – door een door de VS hernieuwde verbintenis met de PLO.

En toch, in de afgelopen week, heeft Trump te kennen gegeven dat de PLO nu zijn focus is.

Afgelopen vrijdag, sprak Trump aan de telefoon met Mahmoud Abbas. Abbas is hoofd van de PLO en de ongekozen dictator van de corrupte, terrorisme – sponsorende, door de PLO – gecontroleerde Palestijnse Autoriteit in Judea en Samaria.

Volgens media berichten, vertelde Trump Abbas – wiens wettelijke ambtstermijn acht jaar geleden eindigde – dat hij hem ziet als een legitieme leider. Volgens het officiële verslag van het Witte Huis van het gesprek, vertelde Trump Abbas ook van horen zeggen dat hij het ondersteunt om een overeenkomst te bereiken tussen Israël en de Palestijnen. Zo’n deal, voor zover die ooit bereikt wordt, houdt in, toenemende PLO controle over Judea en Samaria en delen van Jeruzalem ten koste van Israël.

Trump nodigde Abbas ook uit voor een officieel bezoek aan Washington. En de dag nadat ze elkaar spraken, maakte de Trump regering $250 miljoen in belasting betaler dollars over aan de politiestaat van Abbas waar de afgelopen 25 jaar, Abbas en zijn maatjes zich verrijkt hebben terwijl ze een vast dieet van antisemitische en anti – Amerikaanse jihadisten gal voerden aan hun verarmde onderdanen.

Om zijn geloofwaardigheid met de PLO op te bouwen, heeft Trump zijn verkiezingsbelofte om de VS ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen in de ijskast gestopt. De vastgoed mogol beval Premier Benjamin Netanyahu om Joden het recht op hun eigendom en hun wettelijke recht om staats landen te gebruiken in Judea en Samaria te ontzeggen.

En onmiddellijk na dat gesprek met Abbas, werd Trump’s hoofd onderhandelaar Jason Greenblatt naar Jeruzalem gezonden om te beginnen met het bekrachtigen van de PLO ten koste van Israël.

Volgens media berichten, was Greenblatt van plan om zijn ontmoeting Maandag met Netanyahu te gebruiken om Netanyahu’s verbintenis om een nieuwe Israëlische stad te bouwen in Samaria te verwerpen. Greenblatt was ook van horen zeggen van plan om de parameters te dicteren voor nog een onderhandelingsronde met de PLO.

Nadat hij Netanyahu had ontmoet, ging Greenblatt door naar Ramallah om Abbas te omhelzen.

Ook staat er tijdens zijn verblijf, op het programma, dat Greenblatt IDF generaals zal ontmoeten die verantwoordelijk zijn voor het geven van geld en het verlenen van diensten aan de PLO.

En Greenblatt heeft de Palestijnen niet voor zichzelf.

Volgend op Trumps gesprek met Abbas, waren er plotseling plannen in volle gang voor Trumps schoonzoon en senior adviseur Jared Kushner en Trumps dochter Ivanka Trump om Israël te bezoeken en een middag door te brengen met Abbas in Ramallah.

Als de dingen zich ontwikkelen zoals gerapporteerd, dan is Trump serieus over het omarmen van de PLO en is heeft hij het plan dat zijn top adviseurs zich gaan toewijden aan Abbas en zijn handlangers. Als dit het geval is, dan stelt Trump zichzelf, zijn adviseurs, zijn dochter en de VS op om te falen en vernederd te worden.

De PLO is de Sirene die de VS regeringen verdrinkt. Amerika’s top afgezanten zijn heel graag naar de PLO gevlogen, en werden aan de haak geslagen door de aandacht van het krankzinnige, anti-Israël pers korps, en zijn hun doel vergeten: om de nationale belangen van de VS te bevorderen.

Als Trump serieus is over het herhalen van deze praktijk, dan zal de 45e president eerder de fouten van zijn twee voorgangers herhalen, dan de enorme schade herstellen, die de VS en het Midden Oosten is aangedaan. Zoals zij, zal hij zijn ambt verlaten in een gloed van mislukking.

Om te begrijpen waarom dit het geval is, moeten er drie dingen duidelijk zijn.

Ten eerste, de PLO zal nooit vrede sluiten met Israël. Er zal nooit een Palestijnse staat zijn.

Er zal nooit een vrede zijn of een Palestijnse staat omdat de PLO geen van beide wil. Dit is de les van de afgelopen 25 jaar. Zowel Abbas als zijn voorganger Arafat verwierpen vrede en een positie als staat veelvuldig en kozen ervoor om in plaats daarvan hun terroristische en politieke oorlog tegen Israël uit te breiden.

Waarom deden zij dat? Omdat ze geïnteresseerd zijn in twee dingen: persoonlijke verrijking – die ze bereiken door donor fondsen te bestelen en de zakken van hun eigen volk te legen; en Israël verzwakken, met het doel om haar te vernietigen – wat ze bereiken door hun hybride oorlog van terrorisme en politieke oorlogsvoering.

Het tweede punt dat duidelijk moet zijn is dat de Palestijnen irrelevant zijn voor de rest van de problemen – de werkelijke problemen die impact hebben op de VS belangen- in de regio. Als ze al iets zijn, dan zijn de Palestijnen pionnen op het grotere schaakbord. Amerika’s vijanden gebruiken hen om de Amerikanen af te leiden van de grotere feiten zodat de VS geen aandacht zal schenken aan het werkelijke spel.

Iran zal niet gekalmeerd of verslagen worden als Trump de PLO bekrachtigt in zijn oorlog tegen Israël en doorgaat met het voeden van de onverzadelijke begeerte van de PLO leiders naar het geld van andere mensen.

De Sunni Jihadisten zullen hun zwaarden niet omsmeden tot ploegscharen als de VS Israël dwingt om land op te geven aan de PLO. In tegendeel, ze zullen aangemoedigd worden.

De Russische President Vladimir Poetin zal zijn strijdkrachten niet uit Syrië verplaatsen of stoppen met het geven van nucleaire technologieën aan Iran als de VS de duimschroeven aandraait voor Israël. Poetin zal tot de conclusie komen dat Trump ofwel zwak is of dom om Israël, de meest serieuze bondgenoot van de VS, schade toe te brengen.

En natuurlijk, zal Israël niet beter af zijn als Trump besluit om het terug te duwen op de vredestrein die haar niets dan schade heeft berokkend in de afgelopen kwart eeuw.

Trumps verkiezing legde de mogelijkheid open, voor het eerst in tientallen jaren, dat de VS haar destructieve obsessie voor de PLO zou beëindigen. Drie maanden lang zijn Israëli’s voor het eerst vrij geweest om serieus de mogelijkheden te bespreken om de Israëlische wet toe te passen op heel Judea en Samaria of delen ervan. En een massale meerderheid van Israëli’s steunt het om juist dat te doen.

Ook aan de Palestijnse kant, stelde de verkiezing van Trump de mensen die hebben geleefd onder de kaplaars van Abbas en zijn maatjes in staat om te denken aan de mogelijkheid om in vrede te leven met Israël in een post – PLO tijdperk. Onderzoeksresultaten geven aan dat zij ook heel graag voorbij de hersenschim van de Palestijnse positie als staat willen bewegen.

Maar nu, blijkt het dat Trump overtuigd is om de PLO obsessie te omarmen. Dezelfde verscholen bureaucraten bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en hetzelfde buitenlandse beleid establishment in Washington dat de VS een generatie lang niets dan mislukking bracht in het Midden Oosten, blijken Trump’s buitenlandse politiek te hebben betoverd. Ze hebben hem overtuigd dat het beter is om zijn top adviseurs in te zetten om de fouten van hun voorgangers te herhalen dan om zijn energie en die van hen in te zetten om de rommel, waarmee Obama en George W. Bush hem nalieten, op te knappen. Ze hebben hem laten geloven dat het beter is om de PLO te bekrachtigen dan coherente strategieën en plannen te ontwikkelen om af te rekenen met de problemen van de regio, die feitelijk de VS belangen bedreigen en de zekerheid en de veiligheid van het Amerikaanse volk in gevaar brengen. 

Zal nu de President van de vrije wereld de erkenning van positie als staat geven aan juist die mensen die, zoals Arafat en Abu Mazen deden, de eerste vaders werden van alle volgende terroristische organisaties zoals Hamas, Hezbollah en zelfs in zekere mate ISIS die nu de Midden Oosten regio terroriseren?

Terwijl de door Trump geleide VS regering zich erop mag beroemen om hard achter Iran aan te gaan, is juist die staat, die vandaag al dit kwaad gebruikt en manipuleert – die is blijkbaar gewillig om Iran toch haar grootste voordeel te geven om haar sinistere doel te bereiken: een Midden Oosten zonder een soevereine Joodse Staat door middel van het toestaan aan een zeker ten gunste van Iran Palestijnse Staat op de drempel van haar grootste bondgenoot Israël, dat, zoals zelfs premier Rabin zei, zou leiden tot “de vernietiging” van wat over zou zijn van Israël. Per slot van rekening was het Abu Mazen’s vroegere baas, Yasser Arafat, die een van de allereerste was om Khomeini in Teheran te begroeten en te omhelzen toen hij net de Sjah had afgezet, en te omhelzen wat Arafat toentertijd zei, was “voor de bevrijding van Jeruzalem”. Dus daar gaan we, door Iran nog een, zeker voor haar sympathieke staat te geven, over wat er ook moge komen een enorme stap dichter bij haar kwade doel!

Jan Willem Van der Hoeven

Directeur ICZC

WILL DONALD TRUMP KEEP HIS PROMISE TO ISRAEL?

15 March 2017

Caroline Glick, one of the senior editors at the Jerusalem Post, wrote on Tuesday, the 14th of March the following article:

Our World: Trump embraces the PLO fantasy

By CAROLINE B. GLICK

03/13/2017

The PLO is the Siren that drowns US administrations.

 

US President Donald Trump is losing his focus. If he doesn’t get it back soon, he will fail to make America great again or safe again in the Middle East.

After holding out for a month, last week Trump indicated he is adopting his predecessors’ obsession with empowering the PLO.

This is a strategic error.

There are many actors and conflicts in the Middle East that challenge and threaten US national interests and US national security. Iran’s rise as a nuclear power and regional hegemon; the war in Syria; Turkey’s abandonment of the West; and Russia’s regional power play all pose major threats to US power, security and interests. The Muslim Brotherhood, Islamic State, Hamas and other Sunni jihadist movements all threaten the US, Europe and the US’s Sunni allies in the region in a manner that is strategically significant to America.

None of these issues, none of these actors and none of these threats are in any way related to or caused by the PLO and its interminable, European-supported hybrid terror and political war against Israel. None of these pressing concerns will be advanced by a US embrace of the PLO or a renewed obsession with empowering the PLO and its mafia-terrorist bosses.

To the contrary, all of these pressing concerns will be sidelined – and so made more pressing and dangerous – by a US reengagement with the PLO.

And yet, over the past week, Trump has indicated that the PLO is now his focus.

Last Friday, Trump spoke on the telephone with Mahmoud Abbas. Abbas is head of the PLO and the unelected dictator of the corrupt, terrorism-sponsoring, PLO -controlled Palestinian Authority in Judea and Samaria.

According to media reports, Trump told Abbas – whose legal term in office ended eight years ago – that he views him as a legitimate leader. According to the official White House report of the conversation, Trump also reportedly told Abbas that he supports reaching a deal between Israel and the Palestinians. Such a deal, to the extent it is ever reached, involves expanding PLO control over Judea and Samaria and parts of Jerusalem at Israel’s expense.

Trump also invited Abbas for an official visit to Washington. And the day after they spoke, the Trump administration moved $250 million in US taxpayer dollars to Abbas’s police state where for the past 25 years, Abbas and his cronies have enriched themselves while feeding a steady diet of antisemitic, anti-American jihadist bile to their impoverished subjects.

To build up his credibility with the PLO, Trump put his electoral pledge to move the US embassy to Jerusalem on ice. The real estate mogul ordered Prime Minister Benjamin Netanyahu to deny Jews the right to their property and their legal right to use state lands in Judea and Samaria.

And swift on the heels of that conversation with Abbas, Trump’s chief negotiator Jason Greenblatt was dispatched to Jerusalem to begin empowering the PLO at Israel’s expense.

According to media reports, Greenblatt intended to use his meeting Monday with Netanyahu to reject Netanyahu’s commitment to build a new Israeli town in Samaria. Greenblatt was also reportedly intending to dictate the parameters for yet another round of negotiations with the PLO.

After meeting with Netanyahu, Greenblatt continued on to Ramallah to embrace Abbas.

Also during his stay, Greenblatt is scheduled to meet with IDF generals who are responsible for giving money and providing services to the PLO.

And Greenblatt doesn’t have the Palestinians to himself.

Following Trump’s conversation with Abbas, plans were suddenly afloat for Trump’s son-in-law and senior adviser Jared Kushner and Trump’s daughter Ivanka Trump to visit Israel and spend an afternoon with Abbas in Ramallah.

If things develop as reported, then Trump is serious about embracing the PLO and intends to have his top advisers devote themselves to Abbas and his henchmen. If that is the case, then Trump is setting himself, his advisers, his daughter and the US up to fail and be humiliated.

The PLO is the Siren that drowns US administrations. It is to the PLO that America’s top envoys have eagerly flown, gotten hooked on the attention of the demented, anti-Israel press corps, and forgotten their purpose: to advance US national interests.

If Trump is serious about repeating this practice, then rather than repair the massive damage done to the US and the Middle East by his two predecessors, the 45th president will repeat their mistakes. Like them, he will leave office in a blaze of failure.

To understand why this is the case, three things must be clear.

First, the PLO will never make peace with Israel. There will never be a Palestinian state.

There will never be a peace or a Palestinian state because the PLO wants neither. This is the lesson of the past 25 years. Both Abbas and his predecessor Arafat rejected peace and statehood multiple times and opted instead to expand their terrorist and political war against Israel.

Why did they do that? Because they are interested in two things: personal enrichment – which they achieve by stealing donor funds and emptying the pockets of their own people; and weakening, with the goal of destroying Israel – which they achieve through their hybrid war of terrorism and political warfare.

The second thing that needs to be clear is that the Palestinians are irrelevant to the rest of the problems – the real problems that impact US interests – in the region. If anything, the Palestinians are pawns on the larger chessboard. America’s enemies use them to distract the Americans from the larger realities so that the US will not pay attention to the real game.

Iran will not be appeased or defeated if Trump empowers the PLO in its war against Israel and continues feeding PLO leaders’ insatiable appetite for other people’s money.

The Sunni jihadists will not beat their swords into plowshares if the US coerces Israel to cough up land to the PLO. To the contrary, they will be emboldened.

Russian President Vladimir Putin will not move his forces out of Syria or stop giving nuclear technologies to Iran if the US turns the screws on Israel. Putin will come to the conclusion that Trump is either weak or stupid to damage Israel, the US’s most serious ally.

And of course, Israel will not be better off if Trump decides to push it back onto the peace train which has caused it nothing but harm for the past quarter century.

Trump’s election opened up the possibility, for the first time in decades, that the US would end its destructive obsession with the PLO. For three months, Israelis have been free for the first time to discuss seriously the possibilities of applying Israeli law to all or parts of Judea and Samaria. And a massive majority of Israelis support doing just that.

On the Palestinian side as well, Trump’s election empowered the people who have been living under the jackboot of Abbas and his cronies to think about the possibility of living at peace with Israel in a post-PLO era. Polling results indicate that they too are eager to move beyond the Palestinian statehood chimera.

But now, it appears that Trump has been convinced to embrace the PLO obsession. The same entrenched bureaucrats at the State Department and the same foreign policy establishment in Washington that brought the US nothing but failure in the Middle East for a generation appear to have captivated Trump’s foreign policy. They have convinced him it is better to devote his top advisers to repeating the mistakes of his predecessors than to devote his energies and theirs to fixing the mess that Obama and George W. Bush left him with. They have gotten him to believe that it is better to empower the PLO than develop coherent strategies and plans for dealing with the problems of the region that actually endanger US interests and imperil the security and safety of the American people.

 

Will now the President of the free world give the recognition of statehood to the very people who became, as Arafat and Abu Mazen did, the initial fathers of all subsequent terrorist organizations like Hamas, Hizbollah and even in a way ISIS now terrorizing the Middle East region?

While the US Trump-led administration may pride itself in going hard after Iran, the very state which today is using and manipulating all this evil – she apparently is willing to give Iran her greatest asset yet to achieve her sinister goal: a Middle East without a sovereign Jewish State by way of allowing a surely Iran favoring Palestinian State on the doorstep of her greatest ally Israel, which, as even Prime Minister Rabin said would lead to “the destruction” of what would be left of Israel. After all it was Abu Mazen’s former boss, Yasser Arafat, who was one of the very first to greet and embrace Khomeini in Teheran when he had just  removed the Shah from power, and embrace which Arafat said at the time was “for the liberation of Jerusalem.” So here we go by giving Iran another surely to her sympathetic state on whatever might come a huge step closer to her evil goal!

Jan Willem van der Hoeven

Director ICZC

Obama geeft afscheidscadeau: $ 221 miljoen voor Palestijnse terroristen

Voorbereidingen verplaatsen ambassade VS naar Jeruzalem gaan door – Ook Groot Brittannië stopte met financieren Palestijnse terroristen, Nederland niet

Het verschil kan niet duidelijker zijn: Barack Obama belde pal na zijn aantreden in 2009 de Palestijnse leider Mahmoud Abbas op; Donald Trump belde juist met de Israëlische premier Benyamin Netanyahu, en nodigde hem meteen uit naar Washington te komen. (foto: Trump en Netanyahu tijdens een ontmoeting in 2016).

Slechts enkele uren voor de inauguratie van Donald Trump heeft Barack Obama $ 227 miljoen aan buitenlandse zaken uitgegeven, waarvan $ 221 miljoen aan de Palestijnen, die het grootste deel van dit geld gebruiken om in Israëlische gevangenissen zittende terroristen en hun families royale beloningen te geven voor het feit dat ze Joden en Israëliërs hebben vermoord. De $ 221 miljoen voor de Palestijnen werden maandenlang door het Congres geblokkeerd, omdat dat eerst wil zien dat de PA van Mahmoud Abbas de haatcampagne tegen Israël stopt.

 

De overige $ 6 miljoen gingen naar klimaatverandering programma’s (de ‘Global Warming’ hoax) en de Verenigde Naties.

In 2012 had Obama al eens eenzelfde soort blokkade van het Congres doorbroken, door bijna $ 200 miljoen aan de Palestijnen over te maken. Dat geld was niet vrijgegeven omdat de Palestijnen tegen alle afspraken in met unilaterale acties bij de VN probeerden om Israël op de knieën te krijgen.

Honderden miljoenen aan beloningen voor vermoorden van Joden

Afgelopen jaar gaven de Palestijnen $ 175 miljoen uit aan ‘zorg voor de families van martelaren’, en nog eens $ 140 miljoen voor Palestijnse terroristen die in Israëlische gevangenissen zitten of zaten, als beloning voor het feit dat ze Joden en Israëliërs hebben vermoord. Het overgrote deel van de Palestijnse begroting wordt gefinancierd met ‘hulp’geld uit de EU, Amerika en de Arabische wereld.

Britten stoppen met financieren terroristen, Nederland niet

In december was Groot Brittannië het eerste Europese land dat stopte met het geven van miljoenen aan de Palestijnse Autoriteit, toen bleek dat die 100.000 pond had gegeven aan een bommenterrorist van Hamas, en een Palestijnse terrorist die een Britse toeriste 13 x met een mes had gestoken en 20 van haar botten had gebroken, daar met jaarlijks 9000 pond voor beloont. (4).

PvdA minister Koenders wilde in juni echter niets weten van een mogelijke motie van enkele partijen in de Tweede Kamer om het Britse en Amerikaanse voorbeeld te volgen, en geen Nederlands belastinggeld meer aan Palestijnse moordenaars en terroristen over te maken.

Obama belde Abbas, Trump belde Netanyahu

Met het aantreden van de regering Trump staan de zaken er voor de Palestijnen een stuk minder rooskleurig voor. Daar waar de Palestijnse leider Mahmoud Abbas één van de eerste leiders was die Obama kort na zijn aantreden in 2009 opbelde, pleegde president Trump juist een telefoontje naar de Israëlische premier Netanyahu (5), en nodigde hem uit om binnenkort naar Washington te komen.

Obama beloofde de Palestijnen hun eigen staat, wat hij uiteindelijk net niet kon waarmaken. In een TV-interview legde Obama nog eens uit waarom hij eind vorig jaar een resolutie voor de VN Veiligheidsraad liet passeren waarmee Israël eenzijdig werd veroordeeld voor de Joodse ‘nederzettingen’ op de Westelijke Jordaanoever. In dat interview gaf hij de Joodse staat er de schuld van dat er nog geen vrede is, en roerde hij het terrorisme en de Palestijnse antisemitische haatcampagnes zelfs niet aan (8).

Verplaatsing ambassade VS nog steeds in de planning

Trump belooft Israël alle steun in de strijd tegen het Palestijnse terrorisme, en ook de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. Daar zouden inmiddels de administratieve voorbereidingen voor zijn begonnen (3). Premier Netanyahu besloot vervolgens gisteren om alle bouwbeperkingen voor Oost Jeruzalem op te heffen (7).

De Palestijnen hebben deze week opnieuw gedreigd met een opstand van de hele moslimwereld als Trump de verhuizing van de ambassade naar de Israëlische hoofdstad doorzet (6).

Xander

(1) Breitbart
(2) DEBKA
(3) Breitbart
(4) The Sun (via Likud.nl)
(5) Arutz 7
(6) World Israël News
(7) Breitbart
(8) Israël Video Network

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

What a wonderful and moving defence of Israel

10 January 2017

What a wonderful and moving defence of Israel by my fellow Dutchman Geert Wilders, married to a Jewish wife and leader of the biggest political party in the Netherlands, the PVV.

Fout
Deze video bestaat niet

May he, like Donald Trump for the USA, cause Holland to become again a beacon of light for God’s people Israel we pray.

Jan Willem van der Hoeven

Director ICZC

VN wist Israël compleet van de kaart in Palestijnse schoolboeken

Verenigde Naties moedigen haat en antisemitisme aan, en veroorzaken zo mede toekomstige bloedige oorlog op leven en dood – Europese Unie bespioneert met drones Joodse plaatsen en Israëlische legerbases


Israëlische steden zijn plotseling Arabisch geworden, en op de wereldkaart is de complete de Joodse staat in ‘Palestina’ veranderd.

Als Israël nu maar akkoord gaat met een Palestijnse staat in Gaza, Judea, Samaria en Oost Jeruzalem, dan komt er eindelijk vrede. Dat is althans de redenatie van een groot deel van de internationale gemeenschap, inclusief de VN, dat om die reden al tientallen jaren zijn meeste pijlen vooral op de kleine Joodse staat richt. In werkelijkheid staat de VN volledig achter het islamitische streven om Israël letterlijk compleet van de kaart te vegen. Op de VN scholen in de Palestijnse gebieden is het al zover: daar krijgen de kinderen uitsluitend kaartjes te zien waarin héél Israël is veranderd in een Judenrein ‘Palestina’.

 

Het einddoel van alle Palestijnse organisaties, inclusief het zogenaamd ‘gematigde’ Fatah van de Palestijnse Autoriteit van president Mahmoud Abbas, is hetzelfde: de vernietiging van de Joodse staat. De zogenaamde ‘erkenning’ van Israël door de PA is er enkel eentje voor ‘de bühne’ geweest, want in realiteit is dit streven nooit uit het handvest van Fatah gehaald.

Het rivaliserende Hamas heeft er daarentegen nooit een geheim van gemaakt dat ‘geen centimeter van Palestina’ (héél Israël) Joods grondgebied mag blijven. Tijdens de laatste rakettenoorlog die de jihadgroep tegen Israël begon bleken de VN scholen op de Gazastrook hun ruimtes open te stellen voor de opslag van raketten en andere projectielen die de terroristen op Israëlische dorpen en steden afschoten.

Geen enkele vermelding van historische Joodse band met Israël

In tenminste drie schoolboeken van het Palestijnse ministerie van Onderwijs, die worden gebruikt in de scholen van het United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever, staat te lezen dat Israël niets anders dan een ‘koloniaal’ project is van Zionistische Joden uit Europa, die de Arabieren uit hun land zouden hebben verjaagd.

Van de duizenden jaren oude historische band van de Joden met Israël en Jeruzalem wordt geen enkele melding gemaakt, noch van de Joodse heilige plaatsen, zoals de Klaagmuur, het Graf der Aartsvaderen, en Rachels Graf. Die worden –ondanks het feit dat de islam pas in de 7e eeuw ontstond- allemaal islamistisch genoemd, en zouden ‘illegaal’ door de Joden worden geclaimd. In realiteit is exact het omgekeerde het geval.

De massamoorden op Joden door Arabieren in 1929 in Safed, Hebron en Jeruzalem – dus bijna 20 jaar vóórdat Israël überhaupt bestond- wordt de ‘Al Buraq opstand’ genoemd, zogenaamd om te voorkomen dat de Joden deze plaatsen zouden bezetten. De Joden zijn echter altijd in hun oude –door de geschiedenis heen door meerdere machten bezette- land gebleven, terwijl de meeste van de huidige Arabieren die zich pas sinds 1967 ‘Palestijnen’ noemen daar pas in de vorige eeuw zijn gekomen.

Hebreeuwse taal en Joodse plaatsen uitgewist

In de VN-schoolboeken wordt zelfs het bestaan van de Hebreeuwse taal uitgewist. In één van de boeken staat een postzegel afgedrukt uit de periode van het Britse mandaat. Op het oorspronkelijke exemplaar staan zowel Engelse, Hebreeuwse als Arabische teksten, maar in het schoolboek is de Hebreeuwse tekst zwart gemaakt.

‘Natuurlijk’ wordt tevens nergens ook maar genoemd dat er ook na 1948 Joden in Israëlische steden en dorpen leefden. De metropool ‘Tel Aviv’ bestaat niet, en heeft de naam ‘Tel al-Arabia’ genoemd. Alle andere Israëlische plaatsen hebben eveneens Arabische namen gekregen.

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft op aandringen van de VS weliswaar beloofd om nieuwe schoolboeken op te stellen, maar het comité dat hiervoor in het leven werd geroepen moet nog voor de eerste keer bij elkaar komen (1). Zoals bij vrijwel alle eerdere Palestijnse beloften aan het Westen zal het ook nu vooral bij vage toezeggingen of –zoals nog vaker- regelrechte leugens blijven.

EU-drone bespioneert Joodse plaatsen en Israëlische legerbases

Behalve het feit dat de Europese Unie deze nooit ophoudende antisemitische haatcampagne jaarlijks met honderden miljoenen euro’s financiert, lijken nu ook in militair opzicht de eerste stappen tegen Israël te worden gezet. Eergisteren stortte een EU-drone op de berg Hebron neer. Dit onbemande toestel bleek opnames te bevatten van de Joodse plaatsen in Judea en Samaria, inclusief bases en gebouwen van het Israëlische leger. (2) Het is vooralsnog niet bekend of deze beelden aan Palestijnse terreurorganisaties zouden worden doorgegeven.

Tegelijkertijd arriveerden negen EU parlementariërs van het comité Buitenlandse Zaken gisteren in Israël om in het licht van het snel groeiende aantal terreuraanslagen in Europa te leren van de schat aan ervaring die Israël daar sinds zijn oprichting in 1948 mee heeft opgedaan. (3)

VN en EU werken mee aan nieuwe Holocaust

Met het financieren en politiek steunen van de Palestijnse (terreur)organisaties werken zowel de VN als de EU doelbewust mee aan een nieuwe Holocaust poging, die deze keer door de islam zal worden ondernomen, vooral omdat Allah in de Koran de moslims heeft bevolen om alle Joden uit te roeien. Die kunnen zich deze keer echter wèl verdedigen, waardoor in deze toekomstige oorlog op leven en dood wel eens vele miljoenen slachtoffers zouden kunnen vallen.

Xander

(1) Ynet News
(2) DEBKA
(3) Arutz 7

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

‘Trump zal ieder land dat anti-Israël resolutie uitvoert straffen’

Zelfs de Democratische ‘nummer 2’ woedend vanwege Obama’s verraad van Israël – Minister van BuZa John Kerry: Israël kan niet Joods èn democratisch zijn – Donald Trump: ‘VN op dit moment zonde van de tijd en het geld’

Donald Trump noemde de behandeling van Israël door de VN opnieuw ‘zeer, zeer oneerlijk’, en suggereerde dat Amerika mogelijk zijn afdrachten aan de organisatie gaat stopzetten.

Volgens Richard Grenell, die van 2001 tot 2008 de langst zittende Amerikaanse topdiplomaat ooit bij de VN was, bestaat er geen enkele twijfel dat de regering Obama achter de recente anti-Israël resolutie in de VN Veiligheidsraad zat. Het Witte Huis heeft volgens hem opzettelijk de Israëlische premier Netanyahu een flinke trap na willen geven. Eerder probeerde Obama al vergeefs om Netanyahu ten val te brengen. Grenell zegt dat onder Donald Trump alles anders zal worden, en hij ‘absoluut zeker ieder land dat deze resolutie zal proberen uit te voeren, diplomatiek zal straffen.’

 

Grenell hoorde persoonlijk van de Franse ambassadeur dat de regering Obama al wekenlang in het geheim aan de VN resolutie werkte, en minister van BuZa John Kerry in dat kader tal van gesprekken voerde met zijn Nieuw Zeelandse collega, met de bedoeling om dit land zover te krijgen de resolutie (mede) in te dienen, waarbij werd beloofd dat de VS deze vervolgens niet met een veto zou treffen.

Het plan voor de resolutie zou van Obama zelf afkomstig zijn. ‘Ze hebben geprobeerd om hier Nieuw Zeeland of Egypte de schuld van te geven, terwijl ze zelf over de tekst hebben onderhandeld. Zij zijn degenen geweest die op hun weg naar de uitgang heimelijk een manier hebben bedacht om Bibi Netanyahu een slag toe te brengen.’

‘Vergeet niet dat Barack Obama probeerde Netanyahu te verslaan,’ vervolgde Grenell. ‘Dit probleem speelde al geruime tijd, van de Caïro toespraak aan het begin, tot nu deze poging om Israël te raken.’

‘Trump wordt beste bondgenoot Israël’

Omdat de resolutie is aangenomen, kan deze volgens het internationale recht niet unilateraal worden teruggedraaid. ‘Maar het Witte Huis zal na 20 januari een totaal andere houding naar de VN hebben, en ook naar het belang van Israël, mogelijk onze belangrijkste bondgenoot in het Midden Oosten,’ vulde dr. Sebastian Gorka, Breitbart redacteur en auteur van het boek ‘Defeating Jihad: The Winnable War’, aan.

Grenell bevestigde dit. ‘Laat duidelijk zijn dat president Trump Israëls beste bondgenoot wordt. Dat zal prioriteit worden. Deze resolutie is gevaarlijk, omdat het landen aanmoedigt Israël te straffen als het geen land weggeeft aan de Palestijnen. Dat is schandalig.’

Fox presentator Jeanine Pirro wees er vervolgens op dat Palestijnse terroristen krijgen betaald voor iedere Israëliër die ze vermoorden. Grenells reactie: ‘De regio kent een lange geschiedenis in het belonen van islamitisch terrorisme. Ik denk dat Trump duidelijk zal maken dat dit onacceptabel is. Wij zullen achter Israël gaan staan, en ervoor zorgen dat ieder land dat probeert deze resolutie uit te voeren, diplomatiek wordt gestraft.’

Trump: VN op dit moment ‘zonde van tijd en geld’

Donald Trump hakte opnieuw op de VN in vanwege de ‘zeer, zeer oneerlijke’ behandeling van Israël. ‘Terwijl verschrikkelijke landen, waar mensen afschuwelijk worden behandeld, nooit een reprimande krijgen.’ Zoals de VN nu functioneert vindt Trump ‘het een verspilling van tijd en geld,’ waarmee hij verwees naar de snel sterker wordende roep in het Congres om de Amerikaanse afdrachten aan de VN maar helemaal stop te zetten. (4)

Democratische nr.2 woedend vanwege Obama’s verraad

Zelfs de ‘nummer 2’ van de Democraten, ‘whip’ Steny Hoyer, was woedend vanwege Obama’s verraad van Israël. ‘Israël de schuld geven van het voortdurende conflict is niet alleen verkeerd en onrechtvaardig, maar zal tevens niets doen om de partijen nader tot elkaar te brengen voor een vreedzame en permanente oplossing.’

‘Deze resolutie negeert de schuld van de Palestijnse leiders en groepen voor het aanzetten tot en plegen van geweld tegen burgers, en het ontkennen van de oude en historische band van de Joden met het land… Deze resolutie heeft de vijanden van Israël versterkt.’ Hoyer wees er tevens op dat alleen directe onderhandelingen tot vrede kunnen leiden, iets waar Israël zich al jaren bereid toe verklaart, maar wat door de Palestijnen voortdurend wordt afgewezen. (2)

Kerry vs. Netanyahu, Palestijnen vs. Joden (en christenen)

De Israëlische premier Netanyahu had geen goed woord over voor de toespraak van minister Kerry, waarin hij het besluit van de VS om de resolutie te laten passeren verdedigde. ‘Bijna een uur lang had Kerry het op obsessieve wijze over de nederzettingen, en raakte hij vrijwel nooit de kern van het conflict aan: het Palestijnse verzet tegen een Joodse staat, binnen wat voor grenzen dan ook.’

Vooral Kerry’s opmerking dat Israël ‘niet tegelijkertijd Joods èn democratisch kan zijn’, viel in zowel Israël als Amerika volledig in verkeerde aarde. Het is Israël dat plek biedt aan anderhalf miljoen Arabieren, die daar dezelfde rechten als alle anderen hebben. En het zijn de Palestijnen die hun toekomstige staat volledig Judenrein willen hebben, en daar ook nog eens de steun van het grootste deel van de internationale gemeenschap voor krijgen. (3)

Bovendien hebben de Palestijnen ook nog eens het grootste deel van de christenen in hun midden weggezuiverd, wat hen een ‘trotse’ 24e plek in de (Open Doors) lijst van landen met de ergste christenvervolgingen heeft opgeleverd.
Xander

(1) Breitbart
(2) Breitbart
(3) Breitbart
(4) Ynet News

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Derk Walters (NRC) en het grote verschil binnen kerkelijke kringen in visies op Israël

 Posted by  
Aug 27 2016

Ontbreken van toelichting maakt Walters’ artikel passend in de recente reeks van negatieve NRC berichten over Israël

richtingenstrijd– door Tjalling –

Sinds op afgelopen 16 juni de motie van Kees van der Staaij (SGP), over het beëindigen van financiering van organisaties die zijn aangesloten bij de Israël-boycotbeweging, is aangenomen door de Tweede Kamer, verscheen in NRC Handelsblad een reeks van eenzijdig negatieve artikelen met betrekking tot Israël. Eén daarvan betrof zelfs een kerkelijk item, namelijk de dagelijkse praktijk van Marleen van der Louw, medewerkster van Kerk in Actie die door deProtestantse Kerk uitgezonden is naar Israël en – beoogd – Palestina. Kerk in Actie is een onderdeel van de PK en staat kritisch tegenover vooral de huidige Israëlische overheid en het beleid daarvan. Diezelfde Protestantse Kerk heeft echter ook veel leden en diverse stromingen die sympathiek staan tegenover de Joodse staat. Marleen heeft als heel moeilijke klus om de zeer uiteenlopende visies binnen kerkelijke kringen op Israël, en wat daarmee verband houdt, dichter bijeen te brengen.

Belangstelling voor interne kerkelijke zaken door een krant die zichzelf ziet als van liberale signatuur lijkt misschien opvallend, maar de combinatie van werkgever van Marleen, haar huidige werkplek Jeruzalem en de grote verschillen in visie binnen het christendom en de kerken op ‘Israël’, zal hoogstwaarschijnlijk de aandacht van Israël-correspondent Derk Waltershebben getrokken en genoeg aanleiding voor hem zijn geweest om er een artikel over te schrijven. Een goed artikel is het zeker niet geworden. Walters noemt weliswaar het tumult waarmee Marleen te maken heeft en somt een aantal verschillen op, maar laat achterwege om de gevolgen van hèt cruciale verschil in christelijke visies op Israël met betrekking tot de ‘land belofte’ toe te lichten (de belofte van land die God in de Bijbel heeft gedaan aan de Israëlieten). Juist door aan dit enorm grote verschil in visies op die belofte, en de gevolgen daarvan, voorbij te gaan wordt de lezer onvoldoende geïnformeerd.

Marleen heeft lang moeten nadenken voordat ze naar Jeruzalem vertrok, maar haar houding is positief: “Ik vind dat je niet aldoor moet denken in termen van een bepaalde theologie of politiek, maar dat je op grond van héél Gods Woord elk mens serieus moet nemen. Je moet naar ze luisteren en voor ze bidden.” Makkelijk is haar werk inderdaad niet. De meningen binnen kerkelijke kringen over werkelijk àlles wat verband houdt met het thema Israël lopen nu eenmaal zeer uiteen.

Ik beperk mij in dit commentaar tot maar één ding: het cruciale verschil in visie op de ‘landbelofte’, die Walters zelf ook ziet en waarover hij na zijn inleiding opmerkt: “De één ziet de Westelijke Jordaanoever als land dat door God aan het Joodse volk beloofd is. De ander vindt dat de Palestijnse christenen gesteund moeten worden in hun verzet tegen de Israëlische bezetter. En Marleen van der Louw (43), door de Protestantse Kerk uitgezonden naar Israël en Palestina, heeft als taak die uiteenlopende visies nader tot elkaar te laten komen”. Na een spatie volgt zijn ‘commentaar’ op de taak van Marleen: “Ga er maar aan staan”. Met alleen zo’n zinnetje kan een goede journalist niet wegkomen. Hier nu juist had Derk Walters dieper op in moeten gaan. Sommige visies op de landbelofte zetten het bestaansrecht van Israël immers onder druk.

Grofweg kan het verschil in meningen over de landbelofte binnen de kerken worden verdeeld in pro en contra. De mensen die het met die belofte eens zijn, staan ook achter de legitimiteit van de Joodse staat. De aanhangers van het in het artikel zo genoemde bevrijdingstheologische kamp tornen daarentegen juist aan de legitimiteit van de Joodse staat. Het bevrijdingstheologische kamp stelt dat ‘het Nieuwe Testament – in de persoon van Jezus, die opkwam voor gemarginaliseerden – gaat over de strijd tegen onrecht en onderdrukking, en het streven naar vrede en gerechtigheid’. Vrede en gerechtigheid moet in dit verband vooral worden gezien vanuit de positie van de huidige machtsverhouding tussen Israël en de Palestijnen, m.a.w. de strijd van het Nieuwe Testament zou te vergelijken zijn met de strijd van de Palestijnen tegen Israël. Het ‘bevrijdingstheologische’ kamp als geheel zal ongetwijfeld ook goede relaties onderhouden met, of sterk beïnvloed zijn door, Sabeel, een internationaal centrum in Jeruzalem dat de bevrijdingstheologie van Palestijnse theologen steunt. Het gedachtegoed van Sabeel is niet waarheidsgetrouw maar heeft wel een grote betekenis gekregen binnen de PK, waardoor er zelfs weer ruimte komt voor de aloude ‘vervangingstheologie’. Die houdt heel kort gezegd in dat het christendom de plaats van Israël heeft ingenomen. De oprichter van Sabeel, Naim Ateek, is een Palestijns anglicaans geestelijke en theologisch auteur. Hij heeft o.a. het boek ‘Roep om verzoening’ geschreven. Dit boek zou een gelovige visie zijn op de moeilijke situatie van Palestijnse christenen en hun geweldloze verzet tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden. De boodschap van ‘Roep om verzoening’ past in elk geval goed bij die van het hele bevrijdingstheologische kamp.

Tijdens een bespreking van ‘Roep om verzoening’ wees Ateek er nadrukkelijk op dat Joden die vasthouden aan de landbelofte en de christenzionisten, de boodschap van de Bijbel abusievelijk – gotspe – opvatten en het bestaan van een Joodse staat niet legitiem kan zijn. Duidelijke taal, die ook goed wordt gehoord binnen in elk geval de PK. De PK stelt zich namelijk de zogeheten dubbele loyaliteit met Joden en Palestijnen ten doel. Die dubbele loyaliteit houdt in: het aan de ene kant onopgeefbaar verbonden zijn met het volk Israël en aan de andere kant met de Palestijnse christenen en hun kerken. Het één zou niet ten koste mogen gaan van het ander.

Het accent van de dubbele loyaliteit is inmiddels verschoven. Vooral de Palestijnse christenen moeten worden gehoord en dat is ook de reden dat er alleen al binnen de PK veel mensen zijn die aan het bestaansrecht van een Joodse staat zijn gaan twijfelen of die zelfs ter discussie willen stellen. Dit is voor veel Israëli’s beslist geen geruststellende ontwikkeling en het is dan ook goed te begrijpen dat men in Israël huiverig is voor de toenemende ‘humaan bevlogen’ invloeden vanuit (overigens alle) christelijke kerken waardoor het bevrijdingstheologische kamp inclusief Sabeel sterker wordt.

Bron: http://www.israel-palestina.info