Judah en Ephraim

21 Juni 2017
Hierbij de Nederlandse tekst van de video van Jan Willem over Judah en Ephraim.

P.s.
Om dit werk vanuit Nederland te ondersteunen maak uw offerande over aan de ANBI (Belasting-technische aftrekbare)
Rekening:
Stichting Kom Tot Het Doel, Barendrecht o.v.v. Werk des Heren, ((alleen dit met)) uw POSTCODE en HUISNUMMER
NL82 ABNA 0 468 1525 12.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!!

HET GEHEIMNIS VAN JUDA EN EFRAÏM
Ik heb een eenvoudige boodschap voor u en het is speciaal voor diegenen van ons, die begrepen hebben, dat Gods oogappel het Joodse volk, of het volk Israël is.
Deze dag en dit uur zijn voor God uiterst belangrijk en daarom zou  het dat ook voor ons moeten zijn.
Na een lange tijd van verstrooiing, zegt de Bijbel, dat God de Joden vergaderen zou vanuit al de landen waarheen ze verstrooid werden en ze terug brengt naar Israël.
Hiervan getuigen alle profeten en misschien is een van de beste hoofdstukken Ezechiël 37, wanneer de profeet de Joden ziet thuis komen na de verschrikkelijke ervaring zoals een Holocaust wanneer ze zeggen “Onze hoop is verloren, wij zijn afgesneden”. Twee derde van de Joden in Europa waren, en dat laat zien dat het niet iets is, dat nog zal gebeuren zoals sommige Christenen ten onrechte geloven, dat uit de Holocaust twee derde van de staat Israël geboren werd.
Eerst het lichamelijke herstel en dan zou de Heer Zijn Geest blazen over het lichamelijk herstelde Israël. Maar nu komt de vraag, omdat in Ezechiël 37 het eindigt met de twee stokken, Efraïm en Juda, die één worden.
En laten we eerlijk zijn, de meeste Christenen weten niet precies wat ze er mee moeten doen, omdat de tien stammen nooit terug kwamen. En zo weten we uit de Bijbel, dat toen Jacob, de grootvader van Manasse en Efraïm, zijn handen kruiste, en zijn rechter hand op de jongste  legde,  profeteerde over Efraïm: “Uit jou zal de volheid der Heidenen voortkomen”.
Het woord in het Hebreeuws is mel-o-e a gojim. Zoals Pieter van Woerden, de neef van Corrie ten Boom eens tegen me zei en ik wist het niet, maar ik hoorde het, dat woord slechts één keer bestaat in de Bijbel.
De apostel Paulus zei, dat wanneer de Joden terug komen na het volle getal van de Heidenen, niet tot geloof zijn gekomen, zijn geënt, dat heel Israël gered zal worden.
Nu komt de vraag, als we zeggen dat we van Israël houden, wat bedoelen we dan? Alleen de zes miljoen Israëli’s die vandaag de dag in Israël, in de staat Israël wonen? Nee! Omdat we weten, dat negen miljoen Joden erbuiten wonen en dat ze terug moeten komen.
Dus is Israël de zes miljoen Joden en de negen miljoen, die nog moeten komen. Iedereen die de Bijbel kent weet, dat het alleen Juda en Benjamin is. Joden kwamen terug, maar de tien stammen kwamen nooit terug.
Dus hebben we alleen nog Juda en het is verbazingwekkend, toen Israël werd geboren als staat, was er een discussie met Golda Meir en Ben Goerion, hoe de staat te noemen, òf de staat Israël òf de staat Juda. De Joden noemden het de staat Israël, maar weer is de vraag, is Israël alleen de zes miljoen Joden, die Israëli’s zijn, de negen miljoen Joden, die nog moeten komen en zij, die uit het zaad van Abraham zijn, geënt, de ware gelovigen, die Paulus noemt ‘Het zaad van Abraham’.
Jullie zijn Israëlieten van God en God heeft u geënt en Efraïm, dat was verstrooid over de hele wereld, is terug gekeerd naar Juda, tot de volheid der Heidenen, die zijn geworden, wat Paulus zegt, ‘Het zaad van Abraham’.
En toen ik eraan dacht, ‘Heer, U profeteerde over Efraïm, dat uit hem, hoewel hij verstrooid was, Efraïm stond voor de tien stammen, over de hele wereld en die nooit terug kwamen’.
En Hosea zegt het, Lo-Ruchama, er zal geen genade meer zijn voor hen, niet meer Zijn volk. Maar in de plaats, waar het tegen hen gezegd werd, ‘Jullie zijn geen Joden, daar zal Ik zeggen’, zegt God, ‘Jullie zijn zonen en dochters van de levende God’.
Dat was het evangelie van Paulus, jullie Heidenen, dat dit geheimenis, dat ik kon vertellen aan de Heidenen verborgen was in vorige eeuwen. Dat de Heidenen mede-erfgenamen kunnen zijn van het zelfde lichaam van Israël. Het zelfde Rijk van Israël, waarop u bent geënt, niet geënt op een nieuwe boom, genaamd Christendom, maar geënt op de boom en het Rijk van Israël.
En weet u, veel Heidenen voelen dat. Wanneer ze op de luchthaven Ben Goerion komen en ze Israël bezoeken als pelgrims, hoorde ik hen zeggen: “Het voelde alsof ik thuiskwam”.
En God zegt: “Dit is ook jullie thuis”.
En is het niet geweldig, en ik ent it , dat de Bijbel zegt, wanneer Juda terug komt – en zoals we zien zijn er al zes of zeven miljoen Joden terug gekomen -, dat als Juda terug komt, tien Heidenen, gelovige Heidenen, uit elke natie, waarom tien, waarom geen zeven of waarom geen acht, zegt God tot Juda, tot het moderne Israël, Ik geef jullie je broeders, je broeders, die tot jullie zullen zeggen, wat Ruth tot Naomi zei, het symbool van de eindtijd -kerk: “Uw God is onze God en uw volk, wij zijn één met u, is ons volk”.
Als u tot dat besef komt, zult u de vervulling zijn van die Zacharia profetie: ‘En ik zag tien uit elke natie een Jood vastgrijpen en zeggen, we hebben gehoord, dat God met u is. Er is een tijd, to favoursize ja, de vastgestelde tijd is gekomen, en ons is verteld, uw broeders, jullie zijn geen sympathisanten, die zeggen, we zijn pro Israël, jullie zijn deel van Israël.
Wanneer u dit begrijpt zal het je hele relatie met Juda op zijn kop zetten. Moge God u zegenen.