OPDAT U BEGRIJPT …

Veel mensen lezen geen krant meer. Misschien alleen het sportnieuws. Dat kun je tenminste begrijpen. Nieuws en politiek worden met een simpele klik weggezapt. Om politiek hangt de stank van onbetrouwbaarheid en leugen.De begrippen waarheid en recht zijn vervuild door richting-afhankelijke, politiek correcte ideeën en vooronderstellingen. Een klein voorbeeld. Als u het heeft over terrorisme en de Islam, krijgt u al gauw de woorden racisme of islamofobie over u heen. Of u wordt als ultrarechts ‘dus’ als een gevaarlijk iemand in een hoek gezet. Helaas blijkt Pilatus profetisch gesproken te hebben toen hij 20 eeuwen geleden cynisch opmerkte: “Wat is waarheid”. De meeste mensen hebben wel een vaag gevoel van onbehagen. “Wat doen die lui in Brussel, in Den Haag, bij de VN of in Washington achter onze ruggen?” “We weten niet wat we ‘ervan moeten denken’, dus we denken er niet over”. In dit artikel bied ik u een korte handleiding aan. Met het doel dat u meer vat krijgt op wat er gaande is. Waar we met z’n allen op af gaan en wat we eraan kunnen doen. Dat u onze tijd begrijpt. Ik leg u een paar korte stellingen voor. Die stellingen zijn mijn uitgangspunten die de basis vormen voor al mijn artikelen. Die stellingen wijzen een weg die begaanbaar is. Ook leg ik uit waar die weg op uitkomt en wat er onderweg gaat gebeuren. En hoe ook u invloed kan uitoefenen. Als u klikt op “lees meer” gaan we op weg. Opdat u begrijpt waar we heengaan.

De tijd van het herstel

Het is opvallend hoe vaak het kleine Israël in het nieuws is. In de wereldpolitiek speelt Israël blijkbaar een grote rol. De VN heeft zelfs speciale organen die gebruikt worden om anti-Israël resoluties die Israël veroordelen samen te stellen en uit te geven. Rusland en de VS proberen Israël binnen hun invloedssfeer te krijgen of te houden. De VS met een miljardendeal aan financiële hulp voor de verdediging. Het prijskaartje voor Israël is een stuk overgave aan de VS. Rusland ruikt het gas van het Israëlische grote Leviathanveld in de Middellandse Zee en zoekt een betrouwbare partner in het Middenoosten. De buitenlandse politiek van de EU specialiseert zich in Israël en Poetin pesten. Gelukkig is de EU te druk met veel eigen problemen om zich intensief met Israël bezig te houden.

We leven momenteel in een periode van de wereldgeschiedenis die onder de naam“DE TIJD VAN HET HERSTEL VAN ISRAEL” de geschiedenis zal ingaan. Dit herstel is ruim 120 jaar geleden begonnen. Het land Israël, toen Palestina, hoorde toen onder het Turks-Ottomaanse wereldrijk. Reisverslagen van bijvoorbeeld Mark Twain en dr. Clark beschrijven Palestina als een woest en verwoest land vol dorens, distels en ruïnes. Hier en daar woonden wat Joodse mensen en Araberen. Ook zwierven er bedoeïenen met hun kudden rond. Historisch is Palestina het erfgoed van Israël. Na opstanden tegen de Romeinse bezetters in 70 en 135 na Chr. zijn de Joden door de Romeinen uit het land gejaagd. De grote ballingschap was begonnen. Eind 19e eeuw begonnen Joden uit Polen en Rusland terug te keren. Onder grote inspanning gingen zij het verwoeste land van stenen en distels te ‘bevrijden’. Het herstel was begonnen. Dit proces bestaat uit drie aspecten:

  1. Het herstel van het verwoeste land. Israël is momenteel voornamelijk bezig met de Negev-woestijn bewoonbaar te maken.
  2. De terugkeer van het Joodse volk, van Israël. Denk aan de plotselinge terugkeer van Russische Joden, de spectaculaire reddingen van Ethiopische Joden en Joden uit Jemen.
  3. Een geestelijk herstel. We wijzen op de groei van de messiaanse Joden. Het grote geestelijke herstel komt nog. Ook dat is diepgaand door profetieën voorzegd.

Een Bijbels intermezzo

De Bijbel is het boek van Israël. Bijbelse geschiedenis is voor een groot deel vaderlandse geschiedenis van Israël. De Psalmen zijn liederen van Israël. Profeten zijn Israëlieten. Het op een na belangrijkste, de Torah, de universele morele code, de wet is door God aan Israël toevertrouwd (Romeinen 3:2). Ook het zogenaamde Nieuwe Testament, het verhaal van Jezus, is een Joods verhaal. Jezus Christus is geboren als een Joodse jongetje, leefde volgens de Joodse, Bijbelse wetten. Hij verkondigde het Evangelie eerst aan Israël. Hij zal in Israël terugkomen en eerst Israël verlossen. De kerk is in Jeruzalem begonnen. Deze stad zal de stad van de Grote Koning (Psalm 48:2 en Mat. 5:35) worden. Bovendien, de Schepper, de God van hemel en aarde is de God van Abraham, Izak en Jakob, de God van Israël. Zo was het, zo is het en zo zal het blijven.

Toen de God het slavenvolk Israël ongeveer 3.550 jaar geleden uit Egypte verloste bracht Hij het volk eerst naar de berg Sinaï. Daar kreeg Mozes van God de “Tien Geboden”, de morele code voor Israël en via Israël ook voor de wereld. Daar gaat het vandaag om. De komst van het Koninkrijk van God. Daar was en is de Messias voor nodig. Hij kwam vanuit Israël en het eerste wat Hij verkondigde was: “Bekeert u want het Koninkrijk van God is nabijgekomen” (Mattheüs 4:17, Marcus 1:15). Zijn voorganger, Johannes de Doper bracht precies dezelfde boodschap. De profeten van Israël hadden de komst van dat Koninkrijk en al de bijbehorende zegeningen duidelijk voorzegd. Die komst is dus nauw verbonden met het volk Israël. Dat leren Torah, profeten, Jezus de Messias en ook de apostel Paulus. Hij zegt helder en klaar: “De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26). Toen Paulus dat zo’n 1950 jaar geleden schreef was Jezus al gekomen en teruggegaan naar de hemel. Dus  wachten we met Israël op de terugkomst van de Verlosser. Komt de Koning nu spoedig met zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid?

Het Koninkrijk

Alles gaat dus om de komst van het Koninkrijk. Die strijd om het Koninkrijk is al eeuwen aan de gang. Egyptische Farao’s streden voor hun wereldrijk. Mislukt. Toen kwamen de Assyriërs die een groot deel van de toenmalige wereld veroverden. Mislukt. Daarna kwam het machtige Babylonische rijk. Mislukt. Vervolgens de Perzen. Nu is Iran (het moderne Perzië) weer bezig aan ‘hun kalifaat’. Zij werden verslagen en vervangen door het grote (Griekse) rijk van Alexander de Grote. De Grieken werden vervangen door de Romeinen.

Achter al die wereldrijken en de bijbehorende vreselijke, bloedige oorlogen, zaten sterke geestelijke machten die via Farao’s, keizers en andere machthebbers van naam streefden naar de wereldmacht. De geestelijke strijd ging ten diepste om het koninkrijk in handen te spelen van de grote tegenstander van de God van Israël, van Satan. Dat is doorgegaan tot het “een-paar-jarige rijk”van Hitler en zijn Nazi-Duitsland. De strijd om het komende Koninkrijk gaat door. Momenteel zijn het Moslims die een wereldrijk, een kalifaat willen stichten onder hun sharia. Deze strijd is ook de diepste oorzaak waarom het Joodse volk eeuwenlang vervolgd is en waarom de Israël gehaat en bestreden wordt. Want Israël speelt een sleutelrol bij de komst van het Koninkrijk. Alle middelen zijn en worden  aangegrepen om Israël te bestrijden. Oorlogen en terrorisme, boycots en leugens, antisemitisme en antizionisme, geschiedvervalsing en anti-Israël resoluties, Palestijnen en sommige kerken, theologie en internationale wetgeving. Iedereen en alles wordt ingezet tegen…tegen wie? Tegen Israël, Gods knecht en dus tegen de komst van Gods Koninkrijk en de Messias. Dus tegen God Zelf! Hoever zijn we nu?

Vervulde profetieën

De Bijbel een uniek Boek. Vooral de profeten en het profetische Woord in de Bijbel zijn uniek. God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en Hij doet ook precies wat Hij heeft gezegd. Veel Bijbelse profetieën zijn uitgekomen. Vooral in onze tijd komen voorzeggingen over het herstel van Israël duidelijk zichtbaar uit. We zullen nu de drie aspecten van het herstel van Israël toelichten aan de hand van enkele Bijbelse profetieën.

1. De verwoesting en het herstel van het land

Een van de oordelen die over Israël kwamen als het volk niet naar de Torah zou luisteren was de verwoesting van het land. Een profeet zei in dit verband: “Ik zal hem (het land) tot een wildernis maken.…zodat er dorens en distels opschieten” (Jesaja 5:6). En: “Slaat u rouwklagend op de borst om de vruchtbare wijnstok, om het akkerland waar dorens en distels opschieten”(Jesaja 32:13). Mozes had Israël al vanaf het begin gewaarschuwd: “…uw land zal één woestenij zijn en uw steden één puinhoop” (Leviticus 26:33). Zo troffen reizigers ruim 200 jaar geleden het land Palestina aan. En zo troffen de eerste Joodse pioniers die omstreeks 1890 uit Polen en Rusland naar het toenmalige Palestina kwamen het land aan. Maar de profeet Jesaja had 2.600 jaar eerder al voorzegd: “Voor een doornstruik zal een cypres opschieten en voor een distel zal een mirt opschieten” (Jesaja 55:13). Het verwoeste land zou dus hersteld worden. Intussen zijn er in Israël al zo’n 250 miljoen bomen in plaats van die dorens en distels geplant. Verder zegt Jesaja 27:6 namens de HERE God: “In de komende dagen zal Jakob wortel schieten en Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen.” Overal vindt men in de supermarkten Israëlisch fruit. Over de zogenaamde kolonisten of settlers, zoals de Israëlische Joden in Judea en Samaria verachtelijk worden genoemd zegt God: “Jullie zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten” (Jeremia 31:5). De ‘bergen van Samaria’ is de plek waar de wereld een Palestijnse staat wil zien. “Zie je wel”, zei een Joodse vrouw in die gebieden, “ze krijgen ons toch niet weg, want we gaan nog van die vruchten genieten”. Tijdens een Israël reis bezochten we zo’n wijngaard in Samaria waar men ook wijn bottelde. We vroegen de baas: “Hebt u geen last van de boycot?” Hij lachte vriendelijk en antwoordde: “Welnee, wij leveren kwaliteit”. Er zijn nog veel teksten over de verwoesting en het herstel van het land in onze tijd. In een kleine annex aan het slot van dit artikel geef ik een suggestie waar u nog veel teksten kunt vinden over dit en het volgende onderwerp. 2. De terugkeer of aliya

van de stam Manasse Joodse immigranten die uit India op Ben Goerion vliegveld aankomen. (Uriel Sinai/Getty Images)Klik voor ware grootte
van de stam Manasse Joodse immigranten die uit India op Ben Goerion vliegveld aankomen. (Uriel Sinai/Getty Images)

Voordat ik wat teksten noem over de ballingschap van het Joodse volk en de terugkeer in onze tijd even een actuele profetie die tegelijk een ernstige waarschuwing is:“Want zie in die dagen en in die tijd wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat en Ik zal daar met hen in het gericht treden ter oorzake van Mijn volk en van Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben terwijl zij Mijn land verdeelden en over Mijn volk het lot wierpen” (Joël 3:1-3)

Wat kanttekeningen bij deze profetie:

  • Over welke dagen en welke tijd gaat het? De profetie antwoordt: “Wanneer IK een keer breng in het lot (=ballingschap) van Juda en Jeruzalem”. Het Joodse volk is teruggekomen en in 1967 is Jeruzalem weer in Joodse handen. De profetie gaat dus over onze tijd.
  • Wat gaat er gebeuren? Een oordeel over de volken die meedoen aan de strijd tegen Israël en om Jeruzalem in het dal van Josafat, een dal bij Jeruzalem.
  • Het gaat om een oordeel over wat die volken Israël hebben aangedaan.
  • Let op de drie keer dat God spreekt over “Mijn”. Mijn volk, Mijn erfdeel en Mijn land. Een duidelijk voorbeeld van het feit dat “de God van Israël, het volk Israël en het land van Israël onlosmakelijk bij elkaar horen. Het land is Gods land en Hij heeft het onder ede aan Israël beloofd.
  • Wat is de directe aanleiding voor dat oordeel? De verdeling van het land. De Islam, in het bijzonder de Palestijnse Autoriteit en Hamas, willen heel Israël. De rest van de wereld roept: Verdelen het land! Een Palestijnse staat in de ‘bezette gebieden’. In Judea en Samaria als u die plek historisch en Bijbels goed wil duiden. Hierover komt een oordeel, zegt de profeet.

Nu twee teksten over de verstrooiing van het Joodse volk. 1. Mozes waarschuwt Israël vlak voordat zij onder Jozua het Beloofde Land gaan veroveren: “Jullie zult weggerukt worden uit het land dat jullie in bezit gaat nemen. De HERE zal jullie verstrooien onder alle naties van het ene einde van de aarde tot het andere”(Deuteronomium 28:63 en 64). 2. Leviticus 26:33: “Ik zal u onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een woestenij zijn.” Zo is het gegaan. De Joden werden verjaagd van het ene land naar het andere. Dit is allemaal precies zo gebeurd.

Nu twee teksten over de terugkeer of aliya die we nu meemaken. Over zaken die we nu zo zien gebeuren. Actueel zijn de volgende twee profetieën: 1. “IK zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarheen jullie zijn verstrooid en IK zal jullie het land Israël geven” (Ezechiël 11:17). 2. “Wel zaai IK hen uit onder de volken, maar in verre streken zullen zij aan Mij denken; zo zullen zij leven met hun kinderen en terugkeren” (Zacharia 10:9). Vijf opmerkingen over de tweede, opmerkelijke profetie: A. God zaaide hen onder de volken. Zo is het gegaan. Zacharia profeteerde dit na de terugkeer van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. Dit “uitzaaien” slaat dus op de Grote Ballingschap, veroorzaakt door de Romeinen in de jaren 70 en 135 na Chr. B. “In verre streken zullen zij aan Mij denken”. Zo is het gegaan. Het Joodse volk is hun God, JHWH, nooit vergeten. Gehoorzaam en vaak ook boetvaardig hebben zij zich gehouden aan de Sabbat en aan zoveel mogelijk geboden. Het Sjema, een Bijbelse geloofsbelijdenis was voortdurend op hun lippen en in hun hart. C. “Zó zullen zij leven.” Dit vasthouden aan de Torah en aan de God van hun vaderen is het behoud  van de Joden als volk gebleken.  D. “Met hun kinderen”. Dit heeft meer dan 40 generaties geduurd. Maar voor bijvoorbeeld de stam Manasse, die momenteel terugkomt, heeft dit profetische proces 27 eeuwen geduurd. E. “En terugkeren”. Dat zien we nu gebeuren. Groot is de trouw van de HERE, de God van Israël. En machtig zijn Zijn daden. Die vertel ik allemaal opdat u begrijpt dat de Almachtige bezig is met het herstel van Israël. En wee de mensen, landen en organisaties die de Almachtige tegenwerken.

3. Het geestelijk herstel

Eerst komt het natuurlijke en daarna het geestelijke. Dat is een Bijbelse maar ook een normale, natuurlijke volgorde. Over het derde aspect van het herstel van Israël, het geestelijk herstel, volgt kort de visie van de apostel Paulus, die uiteraard ook onze visie is. Ik citeer: “Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen binnengaat, en aldus zal heel Israël behouden worden” (Romeinen 11:25). Drie opmerkingen: 1. Heel Israël zal behouden worden. Als God zegt: ”HEEL Israël” dan bedoelt Hij ook “heel Israël”! 2. De verharding van Israël is ‘gedeeltelijk’, dus voor een deel. Zo goed als alle beloften en functies zijn nog steeds voor Israël. De verbonden, de beloften, de eredienst, de aanneming tot zonen enz. (Romeinen 9:4,5). Want “hun zijn (niet waren!) de woorden van God toevertrouwd” (Romeinen 3:2). Wanneer wordt het geestelijk herstel dan gerealiseerd? Luister naar wat de profeet Jeremia zegt: “Zie de dagen komen, luidt het Woord van de HERE dat IK met  het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten….Dit is het verbond dat IK met het huis van Israël zal sluiten….IK zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven….zij zullen ALLEN Mij kennen” (Jeremia 31:31-34 en Hebreeën 8:8-11). Hoe dat zal gaan en wanneer? Misschien kan ik in een later artikel mijn visie uitleggen. U kunt het ook terugvinden in mijn boeken.

Drie  wetmatigheden of stellingen

Nu de drie wetmatigheden die internationale processen en ontwikkelingen een duidelijk patroon geven. Dat patroon heeft direct te maken met Israël. Opdat u begrijpt!

Wetmatigheid 1: We leven in de tijd van het herstel van Israël. Daar is de HERE, de God van Israël mee bezig. HIJ laat Zich door niets en niemand tegenhouden. Hitler en Nazi-Duitsland zijn ten onder gegaan in hun strijd tegen de God van Israël en Zijn volk. Het Engelse wereldrijk, dat in de vijftiger jaren, na WO II de kant van de Arabieren en de Palestijnen koos, is gekrompen tot een dwergnatie en heeft het stokje van leider van de naties aan de VS moeten overdragen. De VS heeft onder leiding van president Obama en zijn regering Israël laten vallen en staat nu op het punt om te vallen. God gaat rustig door met Zijn herstelplan. Een nieuwe aliya, golven van Joodse mensen vluchten naar Israël. Bijvoorbeeld uit Frankrijk en de Oekraïne. Maar ook andere stammen komen terug. We noemden al Manasse uit het Noordoosten  van India komt terug. Naar Efraïm en de stammen die daarbij horen is men op zoek.

Wetmatigheid 2: “Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloeken” (Genesis 12:3 en Numeri 24:9). Door de hele geschiedenis heen is Israël een toetssteen voor Gods zegen of vloek geweest. Landen of volken die goed waren voor Israël/het Joodse volk werden gezegend. Zelfs toen bijvoorbeeld de sultan van Turkije na 1492 de Joden die uit Spanje werden verjaagd die Joodse vluchtelingen welkom heet in het grote Turkse kalifaat. Turkije gezegend en het Spaanse imperium ging ten onder. Deze wetmatigheid is heel belangrijk in deze tijd. Als de EU doorgaat met Israël pesten en onder druk zetten, is het afgelopen met de EU en alles wat daarbij hoort. Als bijvoorbeeld Nederland de morele moed heeft om achter Israël te gaan staan, zal er voor ons land nog een zegen zijn. Ook geestelijk. In mijn boeken “Om Sions wil niet zwijgen” en “Israël, onze oudere broeder” staat een groot hoofdstuk vol met historische voorbeelden van deze wetmatigheid.

Wetmatigheid 3: Deze wetmatigheid wordt door Paulus aan ons voorgelegd. Een korte Bijbelse waarheid: “Eerst de Jood, maar/en ook de Griek” (Lees Romeinen 1:16 en 2:8-10). Israël, als Gods eerstgeboren zoon (zo moest Mozes Israël bij Farao introduceren) dient ook als voorbeeld voor de volken. Wat Israël overkomt zal ook de volken overkomen – in negatieve en in positieve zin. Een voorbeeld maar: Israël al vanaf de dertiger jaren geleden onder het Moslim terrorisme. Nu zijn wij aan de beurt.

De weg naar het Koninkrijk

We, de wereld en Israël zijn dus onderweg naar het Koninkrijk. Israël speelt een hoofdrol. Niet alleen in dat Koninkrijk, maar ook onderweg. “Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3). Jammer voor de antizionisten, want de wet zal uit Sion komen. Jammer voor de Islam en voor veel kerken. Want het Woord van God zal niet uit Mekka of Rome of vanuit een of andere synode, maar uit Jeruzalem komen. Zo is het voorzegd en dat zal gebeuren. Nu begrijpt u waarom Rome en Mekka Jeruzalem willen ‘hebben’. Nu begrijpt u waarom Israël een paria onder de naties van de wereld is geworden. Immers de God van Israël maakt Zijn volk klaar voor het komende koninkrijk. De machthebbers over de volken willen hun eigen koninkrijkjes aan de macht houden. Maar God, de HERE regeert. De profeet Daniël “zag” het gebeuren. Er is en er zal nog strijd zijn om dat Koninkrijk. De macht van de duisternis, Satan blijft de volken opstoken tegen Israël. Hij zal “de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten….voor 3,5 jaar”. En dan “zal het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijken onder de hele hemel gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.” Israël zit middenin die strijd. Wij staan erbij en doen meer dan ernaar kijken. Voor de Allerhoogste in deze situatie een mogelijkheid om wetmatigheid 2 in werking te stellen. Volken die goed zijn voor Israël worden gezegend. Momenteel krijgt Rusland weer een kans vrienden met Israël te maken. Dat geldt ook voor de grote machten uit het Oosten, China, India en Japan.

Onderweg naar het Koninkrijk moet er nog veel gebeuren. Ik noem maar een paar opzienbarende toekomstige gebeurtenissen. + Veel “Joden” moeten nog terugkomen. De stam Efraïm is de voornaamste. “Efraïm is Mij een lievelingszoon” zegt de HERE in Jeremia 31:20. + De tempel zal op de Tempelberg worden gebouwd of als u wilt, herbouwd. + Veel  diplomatieke en ‘echte’ oorlogen om Jeruzalem. + Het rijk van de antichrist zal 3,5 jaren een schrikbewind voeren. + Waarschuwende oordelen over de wereld als laatste pogingen van de HERE om de mensen tot gehoorzaamheid te bewegen. Uw en mijn taak is simpel maar gevaarlijk: Gebed en steun voor Israël en het Evangelie leven en verkondigen.

In mijn boek “Met Israël op weg naar de eindtijd” krijgt u veel meer en vrij diepgaande informatie over dit onderwerp. Over de bijzondere aard van profetie in de Bijbel. In H4 een serie van vervulde profetieën waarvan u versteld zult staan. H.5 gaat over de goede toekomst die de HERE voor Zijn volk en ook voor de wereld heeft. H.6 vertelt over ‘de verloren jihad’ Verder over het geheim van het ‘uitgestelde Koninkrijk en over de ‘eindtijd’. en H.7 gaat over Jeruzalem, de stad van de Grote Koning. Boordevol Bijbelse informatie over het herstel van Israël en de eindtijd. Stof voor minstens tien preken en Bijbelstudies. En geschreven“OPDAT U BEGRIJPT”.

Met   ISRAEL   op   weg   naar   de   EINDTIJD

 

Derde, herziene en bijgewerkte druk

ISBN 978-90-5798-345-0

258 blz. Prijs € 17,95

Verkrijgbaar bij de (evangelische) boekhandel of bij het Zoeklicht.

 

 

 

 

Bron: http://www.janvanbarneveld.nl