OPEN BRIEF aan het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland

i286260064321003452._szw480h1280_

‘s- Graveland, 26 mei 2016

Onderwerp: een stap verder – in welke richting?

 

Geachte leden van het moderamen,

Nu de nota Kerk2025 – Een stap verder door de synode is aanvaard, zal de kerkorde de komende tijd aanzienlijk gewijzigd worden. Beoogd wordt vrijheid in werkwijze voor plaatselijke gemeenten, een eenvoudige kerkinrichting op alle niveaus, en transparantie tot op de kern van kerk-zijn. In de ordinanties zullen daartoe ‘algemeen geldende kaderbepalingen’ worden opgenomen, “thema’s die gaan over de ‘basics’ van kerk-zijn en de DNA-structuur van de kerk”, aldus de nota.

De voorafgaande nota Kerk2025 – Waar een Woord is, is een weg van november 2015 heeft in een bijlage het DNA van de Protestantse Kerk omschreven. En wij hebben met dankbaarheid gelezen dat de blijvende verkiezing van Israël wezenlijk is voor de kerk.

Als landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem ervaren wij echter geen transparantie inzake diverse voorgenomen wijzigingen, maar voelen wij ongerustheid over de zaak die ons ook in het belang van de kerk ter harte gaat: de onopgeefbare verbondenheid met Israël. Dat is de reden voor deze open brief.

In dit kairos binnen de PKN doet zich de unieke gelegenheid voor om een stap verder dan ooit de heiden-christelijke hoogmoed ten opzichte van Israël terug te dringen en kunnen wij laten blijken als gelovigen uit de heidenen onze plaats te kennen. “Wees niet hooggevoelende, maar vrees,” schrijft Paulus in Romeinen 11. Een nieuwe kerkorde kán het bewijs worden dat de kerk zich deze ernstige waarschuwing aantrekt. Dat zou ten opzichte van het verleden een stap verder in de goede richting, een stap voorwaarts, zijn.

Om te voorkomen dat we straks een andere stap gaan zetten, een stap die verder van de Weg afvoert, zien wij als landelijke werkgroep in Ordinantie 1, die in artikel 2 handelt over het gesprek met Israël, te zijner tijd graag de visie opgenomen dat de blijvende eigen plaats van Israël in Gods heilsplan wezenlijk is voor de kerk. De oproep tot heiliging van de Naam behoort tot ons DNA: samen met Israël, en biddend in Jezus’ naam. De visie om juist in het belijden van onze christelijke identiteit blijvend uitdrukking te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met Gods eigen volk en te delen in de verwachting van het Koninkrijk van God (KO I-1,7).

Als bijdrage aan het voortgaande gesprek herinneren wij u verder nog graag aan onze inzending vanwege de door u gehouden enquête: ons artikel Kerkverval. In de bijlagevan deze brieftreft u de bespreking aan van het voorwoord van de eerste nota Kerk2025; beide stukken zijn ook op onze website te vinden.

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

met verschuldigde hoogachting en vriendelijke groet,

namens de landelijke werkgroep ‘Vanuit Jeruzalem’,

mw G.A. van der Spek-Begemann (voorzitter) en ds L.W. van der Sluijs

CC naar de scriba’s van de PKN-classes, Trouw, RD, ND, De Nieuwe Koers, Visie, Israël Aktueel, Kerk en Israel Onderweg, NIW, Waarnet, de Appelgroep Kerk en Israel, de GB, de Confessionele Vereniging, het EWV, dr R. de Reuver (per 1 juni scriba synode PKN), Andries Knevel, KRI

begeleidende tekst bij CC:

Lectoribus salutem,

bij deze ontvangt u in de bijlage een open brief van de landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem, gericht aan het moderamen van de PKN over op handen zijnde veranderingen binnen de kerkstructuur die mogelijk de kerkelijke verbondenheid met Israël kunnen schaden.

De benoeming van dr R. de Reuver als nieuwe scriba maakt ons daarbij niet minder ongerust, omdat hij in zijn toespraak openlijk bewondering uitspreekt voor Desmond Tutu – die Israël een apartheidsstaat heeft genoemd en die een voorstander is van de anti-semitische BDScampagne.

http://www.parool.nl/binnenland/desmond-tutu-abp-moet-weg-uit-israel~a3728468/

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1957644.stm

Graag doen wij een beroep op uw waakzaamheid en daarom vragen wij uwerzijds de nodige aandacht voor onze brief.

————————————————————————–

Berichtgeving RD, 28-5-2016:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/werkgroep_vanuit_jeruzalem_schrijft_brief_aan_moderamen_pkn_1_993399?localLinksEnabled=false