De Laatste Reformatie?

Geplaatst op donderdag 26 mei 2016, 8:46 door Dirk van Genderen

Enkele weken geleden schreef ik over ‘Verlangen naar opwekking’. Diverse mensen stuurden mij vervolgens de film ‘The Last Reformation’ toe, van de Deen Torben Søndergaard. Informatie over hem was ik al eerder tegengekomen. De vraag werd gesteld: Is dit de verwachte wereldwijde opwekking? En velen zetten al een uitroepteken achter deze vraag, in plaats van een vraagteken. Dit is het! Maar is dat wel zo?

 

torbensondergaar
Torben Søndergaard in gevecht met dopeling om demonen uit te drijven.

Deze week heb ik de ruim anderhalf uur durende film ‘The Last Reformation’ (in het Nederlands: De Laatste Reformatie) bekeken. Voortdurend worden straatbeelden getoond waarbij aan mensen wordt gevraagd of ze lichamelijke klachten hebben. Vaak zijn dat klachten aan armen, benen, nek of rug. Vervolgens wordt er voor hen gebeden, met woorden als: ‘pijn, verdwijn, word vrij, wees genezen’, waarna – in de film – altijd genezing plaatsvindt. Of dat in de praktijk ook zo is, blijft natuurlijk wel de vraag. Medici ontbreken helemaal in de film, om te beoordelen of er sprake is van werkelijke genezing.
Als echt iedereen geneest, begrijp ik niet dat Torben Søndergaard niet de ziekenhuizen binnengaat, om daar ernstig zieke mensen te genezen. Waarom bidt hij niet met mensen die kanker hebben? Is hij misschien bang dat er dan geen genezing plaatsvindt?

De Deen Torben Søndergaard is de stuwende kracht achter de beweging ‘The Last Reformation’. De start van deze beweging was in 2011. Torben heeft verschillende boeken geschreven. Hij beschrijft dat hij eens in de hel is geweest en daar Adam zag drijven in een stroom lava. Of het echt Adam was, weet hij niet zeker. De persoon Adam zou volgens hem ook symbool kunnen staan voor de gevallen mensheid.
Ook schrijft hij over zijn bezoek aan de hemel, of, zo vraagt hij zich af, ‘was het misschien de nieuwe aarde waar ik was’. Hoe anders schrijft Paulus over de momenten dat hij in de hemel was: ‘…hij werd opgenomen in het paradijs en heeft er onuitsprekelijke woorden gehoord, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken’ (2 Korinthe 12:4)

Hij noemt zijn beweging ‘The Last Reformation’. Dit zou De Laatste Reformatie zijn, voordat het Koninkrijk van God op aarde wordt gesticht, mede vormgegeven door – inderdaad – Torben Søndergaard. Door zijn beweging zo neer te zetten, maakt hij zichzelf onfeilbaar. Want wie tegen hem ingaat, gaat in feite tegen God in. Nooit zal een mens zoiets mogen zeggen.
Het is God Zelf Zijn Koninkrijk op zal richten op deze aarde en dat moment zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan velen denken.

Kernideeën
Torben Søndergaard heeft een aantal kernideeën: Terug naar het Bijbelboek Handelingen, genees de mensen op straat, doop ze zo mogelijk nog dezelfde dag, bevrijd ze door de doop van zonden en van demonen, leg ze de handen op en stop niet met het doopgebeuren voordat ze de doop met de Heilige Geest hebben ontvangen en in tongen spreken. Ook toont de film iemand die op de grond valt wanneer Torben in tongen tegen haar begint te spreken.

Schokkend is het filmfragment waar er een worsteling plaatsvindt van Torben met een dopeling, in het water. Na de doop, die gepaard gaat met de woorden ‘sterf met Christus, sta op met Christus’, gaat Torben een heftig gevecht aan met de demonen in de man. Onophoudelijk beveelt hij de demonen om de man te verlaten, en spreekt hij in tongen, tot de man stil wordt en ook in tongen begint te spreken.

Geen kerken en gemeenten meer voor Torben Søndergaard
Van kerken en gemeenten moeten de mensen van ‘The Last Reformation’ weinig hebben. Daar werkt volgens hen Gods Geest niet meer. Dat is een instituut geworden, cultuur, een business.
Daarmee doen ze het werk van de Heere in onze kerken en gemeenten zeer tekort. Hij leeft en Hij werkt. Er komen door Gods genade mensen tot geloof, jongeren en ouderen. En zeker, we verlangen er allemaal naar dat er meer mensen tot geloof in de Heere Jezus komen.

Hoe moeten we deze beweging die zich snel uitbreidt, wereldwijd, beoordelen? Zeker, ik kan alleen maar stimuleren dat mensen de straat opgaan om het Evangelie door te geven en zo nodig met mensen te bidden. Toch kan ik niet anders dan u voor deze beweging waarschuwen. Wat in deze film gebeurt, staat haaks op de boodschap van de Bijbel.
Uit reacties die ik heb ontvangen, weet ik dat er ook lezers van de Nieuwsbrief enthousiast zijn over ‘The Last Reformation’. Ik hoop dat u bereid bent mijn argumenten te overdenken en ik sta ervoor open hierover met u in gesprek te gaan.

Zeker, ik geloof dat God vandaag nog altijd mensen geneest. Maar het feit dat mensen genezen, is nog geen bewijs dat de genezing van God afkomstig is. Ook de tovenaars van de Farao konden de wonderen na-apen, die Mozes in Gods kracht deed.
En het feit dat iemand geneest, is nog geen garantie dat iemand ook gered is voor de eeuwigheid. Denk eens aan de tien melaatsen (Lukas 17), die alle tien werden genezen. Eén van hen keerde terug naar de Heere Jezus om God te verheerlijken, waarna Hij tegen hem zegt: ‘Uw geloof heeft u behouden.’

Tekenen en wonderen
Veel mensen zijn op zoek naar tekenen en wonderen. Dat is ook de aantrekkingskracht van ‘The Last Reformation’. Toch waarschuwt de Heere Jezus in Mattheus 7:22-23:
22. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23. Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt.

‘Op die dag…’ is de dag van het oordeel. Het is dus mogelijk dat iemand in de Naam van Jezus profeteert, demonen uitwerpt en krachten doet, terwijl de Heere Jezus hem of haar niet kent. Dat moet ons voorzichtig maken.

In 2 Thessalonicenzen 2 wordt gesproken over de wetteloze die zal worden geopenbaard. Zijn komst zal zijn met allerlei kracht, tekenen, wonderen en leugen, en met allerlei misleiding (vers 9 en 10).
Er staat zelfs in vers 11 dat God een krachtige dwaling zal zenden, zodat zij de leugen zullen geloven.

Het spreken in tongen na de doop is volgens Torben Søndergaard het bewijs dat iemand christen is geworden. Dat vind ik helemaal nergens in de Bijbel.
In 1 Korinthe 14 gaat het over het spreken in tongen – juister vertaald: het spreken in talen. Daar staat nadrukkelijk dat wanneer er wordt gesproken in talen (of tongen), het moet worden vertaald. Dat gebeurt in deze film nergens.
Ook zegt Paulus in 1 Korinthe 14 dat de talen (tongen) een teken zijn voor de ongelovigen en niet voor de gelovigen (vers 22).

Wondermiddel
Mijn hoofdbezwaar is wel de plaats die de doop inneemt in ‘The Last Reformation’. De doop is een soort wondermiddel, dat zo snel mogelijk plaats moet vinden nadat mensen zijn genezen na gebed op straat. Door de doop zullen hun zonden vergeven worden, zullen de demonen worden uitgedreven en zullen ze de Heilige Geest ontvangen, met de gave van tongentaal.

Ik kom dit echter nergens tegen in de Bijbel. Het is niet zo dat iemand redding, bevrijding, verlossing en de Heilige Geest ontvangt door de doop. Een gelovige ontvangt de Heilige Geest direct na de wedergeboorte. Efeze 1:13 zegt hierover: ‘In Hem bent u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.’

Handelingen 10:43 zegt: ‘Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam’
Vergeving van zonden ontvang je niet door de doop, maar door geloof in de Heere Jezus.

In Lucas 18 lezen we over de Farizeeër en de tollenaar. De tollenaar bidt eenvoudig: ‘O God, wees mij de zondaar genadig.’
En wat zegt de Heere Jezus dan over hem? ‘Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere’ (vers 14)
Het was echt niet zo dat hij eerst gedoopt moest worden om gerechtvaardigd te zijn.

Gerechtvaardigd door het geloof
Denk ook aan de woorden in Romeinen 4:5: ‘Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.’
Opnieuw: geloof! En niet: de doop!

En de doop dan? Die is zeker belangrijk. In 1 Korinthe 1:17 zegt Paulus dat God hem niet zond om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen. Hoe anders is dat bij Torben Søndergaard. Hij wil iedereen zo snel mogelijk dopen, bij voorkeur nog op dezelfde dag, zonder dat iemand op de hoogte is van de betekenis van het Evangelie, van de Heere Jezus en van de doop.

Paulus geeft aan: ‘Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd’.
Paulus stapte niet op iemand af, vroeg of hij/zij een kwaaltje had en ging er dan voor bidden en direct daarna dopen. Paulus predikte Christus. Alleen door geloof in Zijn Naam is er redding en behoud.
En voor wie tot geloof is gekomen, is er de doop. Als zichtbaar teken van Gods genade, van het met Christus gestorven en begraven zijn, en weer opgestaan tot een nieuw leven. Zoals het water het lichaam schoon wast, zo is ook ons leven schoon en nieuw geworden – wederom geboren, van boven geboren, uit God geboren.

Beste mensen, het is uit bewogenheid dat ik dit schrijf, niet om met de vinger naar wie dan ook te wijzen. Bid voor Torben Søndergaard, dat de Heere Jezus hem de Waarheid openbaart.
Open de Bijbel en ga na wat de Bijbel hierover schrijft. En bovenal: Blijf in alles gericht op de Heere Jezus. Hij moet centraal staan, en niet genezingen, wonderen, het uitwerpen van demonen en het spreken in tongen.

Dirk van Genderen

Bron: http://www.dirkvangenderen.nl