Paus ontvangt hoge imam voor toekomstig samengaan christendom en islam

Franciscus, volgens sommige christenen de ‘valse profeet’, positioneert zich als helper en promotor van ‘antichrist’ religie


‘Onze ontmoeting
is de boodschap,’ sprak de paus veelzeggend tegen imam sheikh al-Taybed.

Zeker het afgelopen jaar doet Paus Franciscus geen enkele moeite meer te verbergen dat hij actief meewerkt aan de totstandkoming van een politieke en maatschappelijke ‘Nieuwe Wereld Orde’, te beginnen in Europa, waar hij zich pal achter het openzetten van de grenzen voor de moslimmigranten invasie opstelde. Inmiddels zet de hoogste leider van het Vaticaan de volgende stappen naar wat misschien zijn wel allerbelangrijkste doel is, namelijk het samenvoegen van de grote religies tot een wereldreligie, een soort superkerk. Gisteren ontving Franciscus hiervoor de grote imam van de Al-Azhar moskee in Caïro, Sheikh Ahmed al-Taybed, die door sommigen wordt beschouwd de topleider van de Soenitische islam.

 

Franciscus zorgde ervoor dat hij door tal van verslaggevers werd gefotografeerd en gefilmd toen hij de sheikh een warme omhelzing gaf. ‘Onze ontmoeting is de boodschap,’ sprak de paus veelzeggend tegen al-Tayeb. De Daily Mail karakteriseerde het samenkomen van de twee religieuze leiders als ‘een historische poging om de dialoog tussen de twee kerken te heropenen…. en de katholieke en moslim kerken samen te brengen.’

De ontmoeting volgde kort nadat de Katholieke leider veel wenkbrauwen deed fronzen toen hij Jezus’ zendingsopdracht aan Zijn discipelen op één lijn stelde met de moorddadige terreuroorlog die ISIS in het Midden Oosten en Afrika voert, en middels steeds meer aanslagen naar Europa brengt.

Paus roept Allah aan

Toen hij nog maar net was gekozen, gaf de paus toestemming om voor het eerst in het Vaticaan uit de Koran te lezen en islamitische gebeden uit te spreken. Bij een later bezoek aan een de St. Patrick’s kathedraal in New York maakte hij vervolgens onomwonden duidelijk dat hij gelooft dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden. ‘Ten eerste begroet ik mijn moslim broeders en zuster nu ze het offerfeest vieren… Ik verzeker jullie dat ik voor jullie bid. Ik verenig mezelf met jullie allemaal in een gebed aan de almachtige god, de geheel genadige.’

Die laatste term is één van de belangrijkste aanspreektitels van Allah. Tijdens zijn eerste oecumenische bijeenkomst als paus had letterlijk ‘alle moslims, die de enige god, levend en genadig aanbidden’ welkom geheten.

De eerste Jezuïtische paus geeft van meet af aan dus zowel impliciete als expliciete boodschappen af dat de God van het christendom en die van de islam wat hem betreft één en dezelfde zijn. Dat deed hij ook toen hij eind 2014 een bezoek bracht aan de Blauwe Moskee in Istanbul, waar hij tijdens het aanroepen van Allah door de grote mufti Rahmi Yaran eveneens zijn hoofd richting Mekka boog.

Alle geloven zouden naar zelfde God leiden

Afgelopen januari bevestigde het Vaticaan dit nog eens in deze video, waarin boeddhisten, joden, christenen en moslims ‘allemaal kinderen van God’ worden genoemd. Eerst zegt een boeddhist ‘ik heb vertrouwen in de Boeddha’, vervolgens verklaart een Joodse rabbi ‘Ik geloof in God’, daarna vertelt een katholieke priester ‘Ik geloof in Jezus Christus’, en als vierde spreekt een islamitische leider de woorden ‘Ik geloof in god, Allah.’

Kortom: de leider van de Katholieke Kerk vindt daadwerkelijk dat alle religies naar dezelfde God leiden, ongeacht hoe Hij genoemd wordt. Sinds zijn aantreden begin 2013 laat hij duidelijk blijken dat hij de exclusiviteit van het Bijbelse evangelie –enkel verzoening met de enige ware God door Jezus Christus- heeft losgelaten, en grote stappen zet richting het samenvoegen van de grote religies tot een één-wereld-religie. Als eerste zouden het christendom en de islam moeten worden samengevoegd tot wat sommigen al jaren ‘chrislam’ noemen.

Vasthouden aan exclusief evangelie ‘een ziekte’

Christenen die vasthouden aan de exclusiviteit van het evangelie van Jezus Christus, noemde Franciscus al eens ‘fundamentalisten’ en zelfs ‘een ziekte’. Vorige week ontkende Franciscus de christelijke wortels van Europa, en zei zelfs ‘ontzet’ te zijn over dit idee, dat hij totaal wil uitbannen.

Wereldreligie

Eind vorig jaar predikte de leider van het Vaticaan nog de uiterste sombere boodschap dat de kerst van 2015 wel eens de laatste zou kunnen zijn die de mensheid zal vieren, omdat de wereld een jaar later ‘onherkenbaar veranderd’ kan zijn door grote oorlogen, opstanden en instortingen. Zijn gewenste één-wereld-religie past dan ook precies in zijn pleidooien voor de snelle oprichting van een Marxistische Nieuwe Wereld Orde onder leiding van een soort VN-wereldregering.

Leo Lyon Zagami, een geopolitieke onderzoeksjournalist en auteur van negen boeken –inclusief zijn meest recente ‘Paus Franciscus: De Laatste Paus?’-, die persoonlijk met de Vaticaanse insiders in contact zou staan, concludeerde daarom dat Franciscus ‘de kerk in een monsterachtig iets heeft veranderd dat niets meer te maken heeft met de leringen van Jezus Christus.’

Valse profeet, helper van antichrist?

Sommige christenen zijn van mening dat de huidige paus de ‘valse profeet’ is die in Openbaring wordt genoemd, en die de helper van ‘antichrist’ zal zijn. Hoewel ik van mening ben dat de valse profeet precies is wat er staat, nl. DE profeet van de islam (Mohammed, die net als Jezus niet lijfelijk aanwezig hoeft te zijn om toch te ‘leven’ in de beleving van hun volgelingen), positioneert Franciscus zich wel degelijk als vurig promotor voor de religieuze ideologie die als enige voldoet aan alle Bijbelse kenmerken van ‘antichrist’.

Xander

(1) End of American Dream (via Infowars)

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Let op deze paus

Geplaatst op donderdag 19 mei 2016, 18:18 door Dirk van Genderen

Het is een beetje een hachelijk onderwerp waarover ik deze keer schrijf, maar toch wil ik dit met u delen. Omdat ik verontrust ben over bepaalde ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke Kerk, namelijk dat de paus steeds positiever over de islam spreekt.

 

pausmoefti
Paus Franciscus bidt tijdens zijn bezoek aan Turkije in de Sultan Ahmetmoskee – ook wel Blauwe Moskee genoemd – met de moefti van Istanboel. Foto: Anadolu Agency

Zeker, paus Franciscus is een bijzonder mens. Zijn inzet voor de armen en ontheemden is bewonderenswaardig. Daar kunnen we veel van leren.
Toch gaan bij mij alarmbellen rinkelen als ik zijn uitspraken over de islam lees. Dat is het wat ik met u wil delen. Niet om met de beschuldigende vinger te wijzen, maar om alert te zijn op actuele ontwikkelingen.

‘Eenzelfde idee van verovering’
In een interview met de Franse katholieke krant ‘La Croix’ stelt de paus dat ‘islam en christendom eenzelfde idee van verovering delen’. Vandaar dat hij vindt dat ‘de islam niet als een bedreiging moet worden gezien.
Het is waar dat het idee van verovering inherent is aan de ziel van de islam,’ aldus de paus. ‘Echter, het is ook mogelijk om de opdracht in het Mattheus Evangelie, waar Jezus Zijn discipelen naar alle naties stuurt, met de term van hetzelfde idee van verovering te interpreteren.’

Ogenschijnlijk trekt de paus dus een parallel tussen de islamitische verovering – bekend als de jihad, de heilige oorlog of strijd die wordt gevoerd tegen de ‘ongelovigen’ – en de christelijke zending.
Dit is een buitengewoon opmerkelijke stellingname van de paus. Het is toch een foute vergelijking om de christelijke zending min of meer gelijk te stellen met de jihad. Een terrorist en een zendeling hebben toch beslist niet dezelfde bedoelingen?

Het is juist andersom. Een terrorist, een jihadist wil inderdaad de wereld veroveren, voor de islam, voor Allah, maar ongelovigen moeten worden gedood. Jihadisten zaaien dood en verderf, vermoorden christenen.
Een zendeling wil het Evangelie verkondigen, voor Christus, in het verlangen en met het gebed dat ongelovigen tot geloof in Hem zullen komen. Nooit zal een ware zendeling een ongelovige doden.

En zeker, de paus keurt het terrorisme af en neemt het op voor vervolgde christenen. Maar als je de overeenkomsten tussen het christendom en de islam probeert te benadrukken, kom je klem te zitten in bizarre vergelijkingen.

Ontmoetingen met andere religieuze leiders
De afgelopen tijd heeft de paus diverse keren ontmoetingen gehad met religieuze leiders van andere godsdiensten, waaronder de islam. Verschillende keren heeft hij daarbij opgemerkt dat ‘wij allemaal kinderen van God zijn’, wellicht met de achterliggende gedachte: kinderen van dezelfde god.
Het lijkt erop dat de paus het liefst de verschillende godsdiensten wil verenigen, zoals het christendom, het jodendom, de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme. Gelet op zijn uitspraken en ontmoetingen lijkt zijn eerste voorkeur uit te gaan naar een samengaan van christendom en islam, ook wel genoemd chrislam. Al vaker heeft hij aangegeven dat de God van de christen en Allah van de moslims dezelfde god zijn.

Ik beschouw dit als een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling. Je krijgt er wellicht de handen van tal van regeringsleiders en religieuze leiders voor op elkaar. Het past in een ontwikkeling naar de cruciale rol die de paus steeds meer lijkt te gaan spelen in deze eindtijd.
Wereldleiders vliegen af en aan. Ook onze koning en koningin gingen bij hem op bezoek. Waarom? Hebben ze zijn zegen nodig?
Ook geestelijke leiders gaan bij hem op bezoek? Waarom? Is hij de hoogste leider?

Geestelijke wereldleider?
Waar loopt dit op uit? Is het een vreemd idee om te veronderstellen dat de paus de geestelijke wereldleider is of wordt. Al vaker heeft hij zich positief uitgesproken over een wereldregering.
In het verleden hebben veel christenen al verwezen naar de paus als de antichrist. En nog steeds zijn er die zo naar hem kijken.
In naam van de Rooms-Katholieke Kerk zijn in de geschiedenis. afschuwelijke misdaden gepleegd tegen zeer veel christenen. Velen zijn op de brandstapels gezet omdat ze in ogen van de kerk ketters waren.

Ik schrijf dit niet om met de beschuldigende vinger naar de huidige paus of naar de Rooms-Katholieke Kerk te wijzen. Allerminst. Wel wil ik u vragen om alert te zijn. Wees zeer alert op de contacten van deze paus met andere godsdiensten. En let op zijn uitspraken over de ‘goden’ van de andere religies.

Er is maar één God, Die de ware God is: de God van de Bijbel. Hij alleen. Hij is beslist niet dezelfde als de god van de islam.
Nog niet zo lang geleden gaf deze paus aan dat atheïsten gered kunnen worden door het doen van goede werken, omdat Jezus toch voor iedereen is gestorven, zoals hij eraan toevoegde. Zo leidt de paus ongelovigen op de weg naar de hel. Met zo’n advies maakt hij zich kenbaar als een dwaalleraar.
Redding is er alleen door geloof in de Heere Jezus, door het offer dat Hij gebracht heeft. Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonden.

En tenslotte: Laten we bidden voor de paus, dat de Heere Jezus door Zijn Woord en door de Heilige Geest, Zich aan Hem openbaart als de enige Weg, de enige Waarheid en hét Leven. Niemand kan tot God, de Vader, komen dan door Hem.

Dirk van Genderen

Br0n: http://www.dirkvangenderen.nl

 

Paus vergelijkt ISIS met Jezus, wil dat moslimmigranten Europese vrouwen nemen

Franciscus ontkent christelijke wortels Europa, is zelfs ‘ontzet’ over dit idee en wil het totaal uitwissen – Paus pleit opnieuw voor wereldwijd socialistisch systeem (korte blik op Venezuela waar dat toe zal leiden)


Voldoende veelzeggende symboliek op deze foto, dus verder geen uitleg nodig.

Ook in het Vaticaan, samen met Brussel (EU/NAVO), Washington (Witte Huis, Pentagon, IMF) en New York (VN) een van de belangrijkste centra van de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’, zijn de remmen nu echt helemaal los waar het gaat om de geforceerde totale verandering en uitwissing van de oorspronkelijke Europese volken en culturen.  In een recent interview deed paus Franciscus enkele schokkende uitspraken. Zo vergeleek hij ISIS met Jezus Christus, en zei hij dat moslimmigranten Europese vrouwen moeten nemen om het aantal afnemende geboortes tegen te gaan.

‘Ik denk dat er vandaag geen angst is voor de islam op zich, maar voor ISIS en hun veroveringsoorlog, die deels gebaseerd is op islam,’ vertelde de paus de Franse krant La Croix. ‘Het klopt dat het veroveringsconcept inherent is aan de ziel van de islam. Het is echter ook mogelijk om dit doel uit het evangelie van Matteüs te halen, waar Jezus, in termen van hetzelfde idee van verovering*, zijn discipelen naar alle volken stuurt.’

* Een wel heel erg bizarre uitleg van Jezus’ bevel ‘gaat dan henen, onderwijst al de volken, en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en leert hen onderhouden al wat Ik u geboden heb.’ (Matt.28:19) En dit bevel zou te vergelijken zijn met de opdracht van Allah en Mohammed in de Koran om alle volken met dwang, geweld, oorlog en terreur te dwingen zich te bekeren tot de islam?

Paus ontzet over ‘christelijke wortels’ Europa

Als dit nog niet genoeg verdraaiing en ontkenning van het geloof waar deze eerste Jezuïtische paus de hoogste vertegenwoordiger van claimt te zijn, toonde hij zich ook nog eens ‘ontzet’ over het feit dat mensen nog steeds spreken van de ‘christelijke wortels van Europa’. In Franciscus’ oren heeft dat een ‘koloniale ondertoon’. Sterker nog: ieder idee van een christelijk Europa moet verdwijnen, en daarom riep hij de Europeanen op om de miljoenen moslimmigranten te ‘integreren’.

‘Deze integratie is vandaag des te meer nodig. Als het gevolg van een zelfzuchtige zoektocht naar welbevinden kampt Europa met het ernstige probleem van afnemende geboortecijfers. Er ontwikkelt zich een demografische leegte.’

Paus eens met imam Sjeik Ayed: Europa demografisch veroveren en ‘vertrappen’

Franciscus’ pleidooi was vrijwel identiek aan die van top imam Sheikh Muhammad Ayed, die letterlijk zei dat moslims de migrantencrisis in Europa moeten uitbuiten en Europese vrouwen moeten nemen, om op deze wijze ‘hun landen te veroveren… In heel Europa zijn mensen vol van haat tegen moslims. Ze wensen dat wij dood waren, maar zij hebben hun vruchtbaarheid verloren, dus zoeken ze die bij ons. En dat zullen wij ze geven! We zullen kinderen met hen krijgen en zo hun landen veroveren…. Spoedig zullen wij hen onder onze voeten vertrappen.’

Socialisme: 130 miljoen doden in vorige eeuw, Venezuela ‘goed’ voorbeeld

In het interview haalde de paus ook nog een ander stokpaardje van hem aan, namelijk een wereldwijd Marxistisch-socialistisch systeem, centraal geregeerd door een klein clubje machtige elitairen – waar hij zichzelf, of in ieder geval zijn ambt, een grote rol in geeft. ‘Een compleet vrije markt werkt niet,’ beweerde hij. ‘Markten op zich zijn goed, maar ze hebben een steunpunt, een derde partij, of een staat nodig om ze in de gaten te houden en in balans te houden. Met andere woorden, we hebben een sociale markteconomie nodig.’

In de vorige eeuw kostte het socialisme en het daaraan verwante Marxisme (communisme) aan minstens 130 miljoen mensen het leven (1). Op dit moment is het een enorme chaos in het socialistische paradijs Venezuela, waar de staat inderdaad de zeggenschap over de vrije markt, over bedrijven, over de handel, kortom: over àlles heeft overgenomen, zogenaamd om het leven voor iedereen beter te maken en de beschikbare hulpbronnen ‘eerlijker te verdelen’, iets waar Franciscus ook voortdurend voor pleit.

Hyperinflatie (het land heeft zelfs geen geld meer om nieuw geld bij te drukken!) en een totale instorting van de economie en uiteindelijk de samenleving waren ook hier het onvermijdelijke gevolg, waardoor enorme mensenmassa’s de afgelopen weken de toch al vrijwel lege supermarkten en winkels plunderen, wanhopig op zoek naar voedsel (dat met 600% inflatie kampt) en andere goederen die al heel lang niet meer te krijgen zijn, zoals toiletpapier. Mensen zijn zo hongerig dat ze katten en honden beginnen op te eten. (2)

Sommigen spreken zelfs van ‘apocalyptische toestanden’ vanwege de enorme vernielingen en ontelbare gewonden en waarschijnlijk ook doden.(2) Zo eindigen socialistische Utopia’s altijd, en deze kant zal het ook in Europa opgaan als Brussel en het Vaticaan de macht krijgen om hun dromen –en onze nachtmerries- van een Europese superstaat te verwezenlijken.

Xander

(1) Infowars
(2) Zero Hedge

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Van de pot gerukte paus: Europa mag niet meer trots zijn op christelijke wortels

Door Joost Niemöller

Canonization_2014-_The_Canonization_of_Saint_John_XXIII_and_Saint_John_Paul_II_14036966125De huidige paus, Franciscus, liet vandaag in een interview weten, dat Europa misschien wel christelijke wortels heeft, maar dat dit zeker niet iets is waar Europa zich op voor mag laten staan:

Trotse betogen over de christelijke wortels van Europa kunnen nogal ‘koloniaal’ overkomen, meent de paus.

Europeanen mogen die christelijke achtergrond alleen nog in een ‘dienstbare’ vorm opvoeren:

De plicht van het christendom jegens Europa is er een van dienstbaarheid.

Die dienstbaarheid moet kennelijk vooral de moslims gelden die Europa de laatste jaren met tientallen miljoenen binnenwandelen. Er is geen enkele reden om dit gedrag van de moslims te zien als verovering. De christenen hebben vooral zichzelf op dit punt nogal wat te verwijten, meent deze paus. En die bijbel van de christenen deugt ook niet:

De passage in het evangelie van Matteüs waarin Jezus zijn discipelen naar alle naties stuurt, daarin kun je dezelfde opdracht tot verovering in zien.

Het is met de dag duidelijker: Met deze van de pot gerukte paus heft het katholicisme zich op. Er komt een verweekt soort multicultidrap voor in de plaats dat zich geen christendom meer mag noemen.  De hersenen van de katholieken lijken al net zo verweekt, dat ze dit allemaal comateus doorslikken. Stik er maar in.

Bron: http://www.joostniemoller.nl

 

Onvoorstelbare wandaden van het pausdom

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 20 december 2012) (Laatste bewerking: 7  april 2016)

Wat een bloed heeft de kerk van Rome vergoten en wat een ellende hebben ze het Joodse volk aangedaan. Eeuw na eeuw waren de kinderen van Israël in tranen vanwege de wandaden van het pausdom jegens hen. Iedereen kent de gevolgen van de kruistochten waarbij ontelbare Joden en ook moslims werden afgeslacht. Niemand is ooit in staat geweest het exacte aantal te tellen, maar het wordt door historici geschat op 50 miljoen mensen tussen 606 en het midden van de 19de eeuw. Van hoog tot laag was de Rooms-katholieke kerk doordrenkt met Jodenhaat. Het waren de pausen zelf, die met een fel katholiek antisemitisme de weg hielpen plaveien voor de nazi’s naar de Holocaust op de Joden.

Op 27 november van het jaar 1095 hernam paus Urbanus II een project van paus Gregorius VII en riep op tot een kruistocht met alle desastreuze gevolgen voor Joden en moslims. De Joden waren volgens de gangbare mening, de ‘Godsmoordenaars’, de vogelvrijen die iedereen mocht beroven en vermoorden. Paus Urbanus II maakte in een veld nabij Clermont een enorme mensenmenigte duidelijk waarom Jeruzalem moest worden ingenomen. Volgens hem werden de christelijke pelgrims verschrikkelijk gemarteld. Hij vertelde dat hun buik werd opengesneden, de ingewanden aan een stok werden geprikt waarna de stervende slachtoffers met een zweep gedwongen werden om rond een paal te lopen totdat de darmen er omheen gewikkeld waren. De gruwelpropaganda van de paus ontstak een religieus vuur bij de mensenmenigte. De pauselijke opdracht luidde: ,,Alle kruisvaarders moeten Joden, Saracenen en ketters op gelijke wijze haten, zoals je vijanden van God haat.”

image003 (1)Paus Urbanus II

Ridders, monniken en gewone burgers gingen met de leuze ‘God wil het’ op weg naar het Heilige Land. Een tocht die door hen als een goddelijke openbaring werd gezien. Ze dachten dat het een reis zou zijn van slechts enkele dagen, en hadden dientengevolge te weinig proviand bij zich. Om dit probleem op te lossen werden plaatsen waar Joden woonden geplunderd en de bevolking vermoord. Gevolgen had dit niet want de paus had namelijk een volle vrijlaat beloofd voor ieder die ‘de vijanden van het kruis’ de ‘Godmoordenaars’ doodde. De kruisridders beschouwden zichzelf als ‘wrekers van God’, en Joden en moslims waren Gods vijanden. Zelfs als nobele ridders probeerden massamoorden op Joden te voorkomen; was de door de kerk aangewakkerde volkswoede tegen de Joden niet te stuiten.

Tegen de goddelozen in het Heilige Land was ieder middel toegestaan. De ridders kenden slechts de wet van de sterkste! Overal waar ze kwamen lieten ze brandende Joodse wijken en huizen achter zich. Op 15 juli 1099 viel Jeruzalem na bloedige gevechten en wreedheden, na een belegering van vijf weken in handen van de kruisridders waarbij tienduizenden Joden en ook moslims werden vermoord. Jeruzalem werd vervolgens tot heilige stad voor de christenen uitgeroepen. Tot op heden leiden deze slachtpartijen in naam van het christendom nog een steeds tot een trauma in de Joodse en islamitische wereld. Joden werden in synagogen opgesloten waarna die in brand werden gestoken. Toen er niemand meer was om om te brengen vielen de slachters op hun knieën en dankten de hemel voor de bevrijding van Jeruzalem uit de hand van de ongelovigen. God had het zo gewild!

image005 (1)De inname van Jeruzalem door de kruisvaarders, 15 juli 1099 (schilderij van Emile Signolo, 1847) Godfried van Bouillon dankt God in het bijzijn van Peter de Kluizenaar, een monnik die de leiding had over de eerste kruistocht.

In sommige gevallen werden Joden zelfs gedwongen om hun kruistocht te financieren, met de belofte dat zij hun leven zouden sparen. Ze hielden zich weliswaar aan deze belofte, maar toen de tweede en derde kruistocht volgden, werden de Joodse bezittingen alsnog geplunderd en hele wijken uitgemoord. In het Rijndal pakten de kruisvaarders die uit Frankrijk kwamen, de Joden zo systematisch aan, dat er daarna hele landstreken ‘van Joden gezuiverd’ waren. Het duurde niet lang voordat ook de adellijke kruisvaarders merkten dat ze de oorlogskas bij de Joden konden aanvullen. De ergsten waren Thomas van Feria en Enicho van Leiningen die door hun eigen geschiedschrijver Albert van Aix ‘bijzonder waardige mannen’ genoemd. Deze ‘edellieden’ deinsden er echter niet voor terug om Joden voor hun executie losgeld te ontfutselen met de belofte dat ze hen zouden beschermen. Maar als ze hun geld gekregen hadden, leverden zij de Joden uit aan het volk, want tegenover vijanden van Christus hoeft men zich immers niet aan zijn woord te houden.(*) Door Ludwig Schneider “Antisemitisme van de oudheid tot de kruistochten”. Israel Today juni 2012.

Paus Innocentius III, (8 januari 1198 tot 16 juli 1216) beweerde, dat hij de “stedehouder van Jezus was- hoogste soeverein over kerk en wereld.” Onder diens leiding is meer bloed vergoten dan in welk ander tijdperk ook, met uitzondering van de tijd van de Reformatie. De bisschoppen en pausen moorden, verminkten en deden juist alles wat kwaad was in de ogen van God. Zij leiden een leven, precies het tegenovergestelde van wat Gods Woord leert.

De inquisitie die in haar standaard de psalmtekst had staan: ,,Sta op God van Uw rechtsgeding” was belast met de opsporing, het onderzoek en het straffen van mensen die Jezus lief hadden, mensen die de afgodendienst van de roomse kliek doorzagen. Alleen al in de Bartholomeüs-nacht, toen de Hugenoten werden vervolgd, werden door een dekreet van de paus 20.000 christenen vermoord. De paus liet over deze moordpartij zelfs een herinneringsmedaille slaan! Er is geen enkele kerk die in de loop der geschiedenis zoveel getuigen van Jezus om het leven heeft gebracht als de kerk van Rome. Terechtstellingen van christenen werden bijkans tot een soort nationale sport. Bij sommige mensen werden de tongen uit de mond gerukt als ze in het openbaar hun liefde voor Jezus kenbaar maakten.

In het boek Miller’s Church History beschrijft Andrew Miller hoe ook in Nederland gelovigen die het nog aandurfden de Bijbel te lezen, in opdracht van Rome werden gemarteld en gedood. Toen in het jaar 1567 de hertog van Alva naar de Nederlanden werd gezonden met een leger van vijftienduizend Spanjaarden en Italianen, was het hek helemaal van de dam. Houten kerken werden neergehaald en de balken in sommige plaatsen tot galgen omgebouwd waaraan de herder van zijn kudde werd opgehangen. Deze gruweldaden tegen Bijbelgelovigen vonden plaats over een periode van maar liefst veertig jaar. In het jaar 1567 hield het ‘concilie van bloed’, zoals het genoemd werd, haar eerste zitting. Het bloed vloeide vervolgens in stromen. Wagenmenners en schippers die mensen hielpen vluchten, werden zwaar gestraft. Niemand mocht ontsnappen. Op de 19de februari 1568 vaardigde de inquisitie een decreet uit dat alle inwoners van de Nederlanden als ketters dienden te worden aangemerkt en gedood moesten worden ongeacht leeftijd of geslacht. Drie miljoen mensen – mannen, vrouwen en kinderen – werden veroordeeld tot het schavot. Achter deze schandalige moordpartijen is de ware geest van de Babylonische afgodendienst van de kerk Rome te zien.Gelijksoortige wreedheden werden ook toegepast op met name de indianen in Zuid-en Midden Amerika, en in delen van Azië.

image007Bartholomeüsnacht – François Dubois, ca, 1572-84

Toen in 1348 de Zwarte Dood ( builenpest) zich over Europa verspreide, kregen de Joden de schuld. Zij zouden waterbronnen vergiftigd hebben of op een andere manier besmetting veroorzaken. Deze gedachte leidde tot vervolging van Joden, bedelaars en mensen met lepra. De dagelijkse strijd om het bestaan zorgde voor een morbide stemming in grote delen van Europa waar mensen kozen voor een ‘leven bij de dag’. Velen dachten met een straf van God te maken te hebben. Maar omdat iedereen slachtoffer werd, streng gelovig of niet, ging men daar weer aan twijfelen. Van alle mensen werden Joden het minst ziek. Vele onderzoekers waren van mening dat dit met de Joodse reinigingswetten te maken had. Met name de Joodse wijk van Straatsburg viel op omdat hier slechts 5% van de bevolking slachtoffer werd. Dit leidde tot talloze pogroms uitgevoerd in heel Europa, vooral in Zwitserland en Duitsland, met tienduizenden Joodse slachtoffers tot gevolg. In totaal werden 210 kleinere en grotere Joodse gemeenschappen vernietigd, in de steden Bazel, Frankfurt am Main, Straatsburg en Keulen werd de totale Joodse bevolking uitgemoord en hun bezittingen geconfisqueerd.

image009Zwarte dood (pest) in Europa

In Spanje werden de Joden (Marranen) veelal levend verbrand door de Spaanse Inquisitie. In het bloedsprookje van Trente (1475) worden de Joden ervan beschuldigd de jonge Simon te hebben geslacht en diens bloed te hebben gebruikt bij het bakken van matzes voor het Pesach. Het door een Franciscaner monnik verzonnen bloedsprookje was eeuwenlang aanleiding voor pogroms die tienduizenden Joden het leven kosten. Dit bloedsprookje is ook tegenwoordig weer een favoriet onderwerp in de islamitische (Arabische wereld).Talloze voorbeelden zijn er te geven van moorden op Joden en protestanten onder verantwoordelijkheid van hem, die zich godslasterlijk laat aanspreken met “Heilige Vader”.

image011Maarten Luther

De op 10 november 1483 in Eisleben (Saksen) geboren Maarten Luther werkte na zijn wijding tot priester in 1507, vanaf 1508 als docent aan de universiteit te Wittenberg, waar hij vanaf 1516 ook als prediker werkzaam was. Luther was zeer intelligent en een literair begaafd man. Binnen enkele jaren gaf hij een vertaling van het Nieuwe Testament uit en zo’n twaalf jaar later, die van het Oude Testament. Maar hij die Gods Woord vertaald heeft en de eeuwige beloften aan Gods volk van haver tot gort kende, dwaalde uiteindelijk weg van dat Woord door aan te zetten tot haat tegen Gods volk. Na zijn publicatie ‘Jezus Christus was Jood van geboorte’ waarin hij pleit voor een vriendelijke benadering van Joden, omdat zij zich volgens hem dan eerder tot het christendom zullen bekeren dan onder vervolging, raakt hij echter teleurgesteld dat de Joden niet tot het door hem vormgegeven protestantisme willen overgaan, laat hij zijn ware gezicht zien. Hij schreef: “Ik wil u een goede raad geven. Steek hun synagogen en scholen in brand en wat niet branden wil bedek dat met aarde opdat geen mens nog een steen of afval ervan in der eeuwigheid kan zien. Dit moeten we doen ter ere van onze Heer en de christenheid, opdat God ziet dat we christenen zijn”

In 1543, drie jaar voor zijn dood schreef Luther het traktaat “Von den Juden und ihren Lügen” Volgens Luther verdraaien de Joden het Oude Testament en vervalsen zij het Evangelie van de rechtvaardiging door het geloof. Luther zag daarom de Joden als een groot, zelfs satanisch gevaar voor de voortgang van de Kerkhervorming. Met vulgair taalgebruik laat hij zien wat hij van de Joden vond: ,,Jullie moeten jullie hier schamen, jullie moeten jullie schamen, overal waar jullie zijn, jullie vervloekte joden, want jullie hebben het gewaagd het hoge, verheven en troostende Woord van God schaamteloos te interpreteren om te voldoen aan de begeerten van jullie aardse, grillige en gulzige maag: jullie hebben jullie er niet voor geschaamd om jullie gulzigheid zo vulgair te etaleren. Jullie zijn niet waard naar de buitenkant van de bijbel te kijken, laat staan er in te lezen. Jullie zouden alleen maar die bijbel moeten lezen, die onder de staart van een zwijn is te vinden en jullie zouden de letters die daar vallen moeten opslokken en naar binnen slurpen. Want dit is voor zulke profeten een bijbel die bij hen past. Want zij verzwelgen het Woord van God- waarnaar wij met eerbied, vreugde en vreze des Heren moeten luisteren- als zeugen en verslinden het als zwijnen.”

Zeer macaber en sarcastisch klinkt het in Luthers tafelreden: ,,Als ik een Jood wil dopen, breng ik hem naar de brug over de Elbe, hang hem een steen om de hals, duw hem naar beneden en zeg dan: Ik doop je in de naam van Abraham.” Het leidt geen twijfel dat Luther met zijn meer dan schandalige uitspraken heeft bijgedragen tot de algemene hetze tegen het Joodse volk  en de vervolging door de eeuwen heen. Als een rabiate antisemiet ging de kerkhervormer tekeer. Hij adviseerde de Joden te beroven van hun bezittingen, vervolgens hun synagogen in brand te steken, hun huizen te verwoesten en hen zelf te verjagen. Luther leverde met dit smerige traktaat een wezenlijke bijdrage aan de eeuwenlange ‘catechese der verguizing’ die mede het klimaat bepaalde waarin de Sjoa (=Holocaust).Bij voorkeur citeerden nazi’s als Julius Streicher en Joseph Goebbels gepeperde uitspraken van de Duitse Reformator om uitdrukking te geven aan hun haat tegen het verachte volk der Joden. Het is schokkend te vernemen dat nazi’s zich op Luther hebben beroepen, toen ze zich voor hun wandaden moesten verantwoorden voor het tribunaal van Neurenberg. Ook veel Christenen denken nog steeds in het spoor van Luther. Er is een Joods gezegde: ‘de geschiedenis leert ons dat wij niets van de geschiedenis leren’.

Joden ondergebracht in Getto’s

Het was de kerk van Rome die voor het eerst de Joden in getto’s onderbracht. De Joodse gemeenschap in Rome bestond al voor de verwoesting van de ‘Tweede Tempel’ in Jeruzalem door keizer Titus in het jaar zeventig. Het Concilie van Basel besloot dat Joden in het vervolg apart van christenen moesten wonen in getto’s. Het woord “ghectus” werd het eerst gebruiktdoor paus Pius 1V die in 1555 met een speciaal decreet kwam. Hij vond het een schande dat wat de kerk beschouwde als de moordenaars van Jezus tussen christenen en in de buurt van kerken konden leven. Daarom besloot hij de Joden, naar voorbeeld van Venetië, in een aparte zone op te sluiten. Het eerste getto voor de Joden stond in Venetië en was bekend onder de naam Serraglio degli Ebrei, de Joodse omheining. De afschaffing van het getto in Rome en de gelijkstelling van Joden aan andere Romeinse burgers kwam pas in 1870, toen de paus de strijd verloor tegen Italië en zijn wereldlijke macht moest ‘opgeven’.

In zijn boek “The Popes Against the Jews” schildert David I.Kertzer een beeld van de kerk van Rome:,,als er één instelling in Europa is geweest die in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw voeding heeft gegeven aan het moderne antisemitisme, dan is dat wel het Vaticaan geweest. Meer dan wie of wat ook heeft, de eeuwenlange verkettering van Joden door de kerk van Rome het pad geëffend voor Hitler en de zijnen.” Kertzer maakt duidelijk hoe vaak deze kerk het Jodendom heeft afgeschilderd als immoreel, als een kwaadaardige sekte die erop uit was om het christendom te ondermijnen. Vanuit het Vaticaan werden in de twee vorige eeuwen schrijvers van antisemitische schotschriften- waarin Joden werden beschuldigd van rituele moord- actief gesteund en aangemoedigd. De moderne antisemitische beweging die vanaf 1880 in met name Frankrijk en het Habsburgse Rijk steeds meer aan kracht en invloed won, had het Vaticaan misschien wel zijn krachtigste bondgenoot. Het waren zeker niet alleen de ‘gewone’ gelovigen zoals Rome suggereert, die een fel katholiek antisemitisme aanhingen. De hele kerk was er van doortrokken. Het Vaticaan zelf was al in de negentiende eeuw één van de primaire bronnen van ondubbelzinnige anti-joodse sentimenten en opvattingen. Sommige pausen uit die tijd noemden de Joden schaamteloze kwade geesten die uit waren op de ondergang van de kerk en samenleving.

Openbaring 18:24 en in haar werd gevonden het bloed der profeten en heiligen, en van allen, die geslacht zijn op de aarde.

Overige bronnen:A.A.Cohen, The myth of the Judeo-Christian Tradition, New York 1971. S.N.Herman, Israelis and Jews, The Continuity of an Identity, New York 1970. Memri.Special Report, no.10,26 september 2002. Part II: “Jews, the Descendants of Pigs and Apes”. David I.Kertzer, In Gods naam.De katholieke kerk en de Jodenvervolging. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam. ISBN 90 5333 909 4.

image008

Bron: http://www.franklinterhorst.nl