Stralend licht, rook en duisternis

Geplaatst op vrijdag 9 september 2016, 9:14 door Dirkvan Genderen

De wereld is in nood. En wat doen wij, christenen, volgelingen van de Heere Jezus? We voeren onze onderlinge strijd en kijken toe naar wat er in de wereld gebeurt. Onze verdeeldheid maakt ons machteloos. En ondertussen verkeren miljoenen mensen in nood en dreigen miljarden mensen, die de Heere Jezus niet kennen, voor eeuwig verloren te gaan. Raakt dit ons nog?

 

lichtduisternis

Toen ik nadacht over een thema voor deze week over, kwamen er opeens tranen in mijn ogen. Ik werd geconfronteerd met de geweldig grote nood in deze wereld. In gedachten zag ik overal heen rook, huilende en stervende mensen, ontploffingen, duisternis, geestelijke duisternis. Extra zwarte rook bij abortusklinieken en op plaatsen waar christenen gemarteld en gedood worden, hoewel er om de christenen een lichtglans was.

Tegelijk zag ik ook licht, stralend licht, lichtstralen vanuit de hemel naar de aarde. En fakkels bij kerken en gebouwen waar Gods gemeente samenkomt. Bij de huizen van de gelovigen, bij christelijke organisaties die zich inzetten om het Evangelie door te geven en mensen in nood te helpen. Bij vluchtelingen in Syrië en Irak die geholpen worden en tot geloof in de Heere Jezus komen. Bij christenen in Noord-Korea, in de strafkampen. In en om Israel.

Met dit licht is iets bijzonders aan de hand, viel mij op. Op sommige plaatsen schijnt het zeer helder, op andere plaatsen geeft het maar een zwak schijnsel. Het licht zou een veel grotere invloed op de duisternis kunnen hebben wanneer het krachtiger zou stralen.
Dit raakte mij, dit raakt ons allemaal. Hoe helder straalt ons eigen licht, het licht van onze organisatie, van onze gemeente? Ik moest denken aan de woorden van de Heere Jezus in de Bergrede, Mattheus 5:14-16.

14 U bent het licht van de wereld. EenSTAD DIE BOVEN op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

De duisternis die ik zag, was dreigend. Inktzwarte duisternis. De duisternis van een wereld zonder God, van de werken van de duisternis, waar de duivel rondgaat als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zal kunnen verslinden (1 Petrus 5:8).
Toch hoeven we nooit bang te zijn voor de duisternis, omdat we weten dat we met Christus, met Hem Die ons heeft liefgehad, meer dan overwinnaars zijn (Romeinen 8:37). Wel is het belangrijk altijd zeer alert te zijn. Wijze woorden hierover vinden we in Efeze 6:10-12.

10 Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte Zijner macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Terwijl deze gedachten door me heen gingen, groeide er een diep verlangen naar een definitieve overwinning van het Licht over de duisternis. Daar is nu nog weinig van te zien in deze wereld. Soms krijg je het idee dat het alleen maar donkerder wordt.
Hoewel, ter bemoediging: Het Licht schijnt, Gods Licht schijnt wel degelijk in deze wereld. We zien er niet altijd veel van, maar het is wel zo. Dagelijks komen er wereldwijd vele mensen tot geloof in de Heere Jezus. Hij bouwt Zijn gemeente. Alles wordt klaargemaakt voor de komst van Zijn Koninkrijk. Hoe lang dat nog duurt, is ons onbekend. De Bijbel geeft het antwoord: Spoedig!

Dan zullen schaduwen verdwijnen. Dan is de duisternis overwonnen. Dan schijnt het Licht altijd. Een heerlijke toekomst wacht ieder die de Heere Jezus mag kennen en liefhebben. Daarover lezen we in de Bijbel in Openbaring 21:23 en 24, het nieuwe Jeruzalem:

23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.
24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

Nu leven we nog in de schaduwlanden. En wellicht wordt het nog donkerder, maar het moment komt naderbij dat het licht, Gods Licht, in al Zijn volheid zal gaan stralen. Wanneer de Heere Jezus komt, het Licht van de wereld. Naar dat moment zien we uit met groot verlangen.

Dirk van Genderen

Bron: http://www.dirkvangenderen.nl