Chag Sukkot Sameach

Proper Greetings For Sukkot
Chag Sameach Sukkot

Leviticus 23:33 – 43


33 ADONAI said to Moshe,

34 “Tell the people of Isra’el, ‘On the fifteenth day of this seventh month is the feast of Sukkot for seven days to ADONAI.

35 On the first day there is to be a holy convocation; do not do any kind of ordinary work.

36 For seven days you are to bring an offering made by fire to ADONAI; on the eighth day you are to have a holy convocation and bring an offering made by fire to ADONAI; it is a day of public assembly; do not do any kind of ordinary work.

37 “‘These are the designated times of ADONAI that you are to proclaim as holy convocations and bring an offering made by fire to ADONAI—a burnt offering, a grain offering, a sacrifice and drink offerings, each on its own day—

38 besides the Shabbats of ADONAI, your gifts, all your vows and all your voluntary offerings that you give to ADONAI.

39 “‘But on the fifteenth day of the seventh month, when you have gathered the produce of the land, you are to observe the festival of ADONAI seven days; the first day is to be a complete rest and the eighth day is to be a complete rest.

40 On the first day you are to take choice fruit, palm fronds, thick branches and river-willows, and celebrate in the presence of ADONAI your God for seven days.

41 You are to observe it as a feast to ADONAI seven days in the year; it is a permanent regulation, generation after generation; keep it in the seventh month.

42 You are to live in sukkot for seven days; every citizen of Isra’el is to live in a sukkah,

43 so that generation after generation of you will know that I made the people of Isra’el live in sukkot when I brought them out of the land of Egypt; I am ADONAI your God.'”


33 De HEERE sprak tot Mozes:

34 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE.

35 Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen.

36 Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen.

37 Dit zijn de feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de HEERE aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, 

38 naast de offers op de sabbatten van de HEERE, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven, die u aan de HEERE geeft.

39 Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.

40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden.

41 Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren.

42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen,

43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.