TWEE SPOREN. WAARHEEN?

Het artikel “Opdat U Begrijpt…” verscheen de 12e juli jl. op deze site. Met als doel u sleutels te geven waardoor u veel van het wereldgebeuren begrijpt en inziet waar het om gaat en heen gaat. In een paar zinnen samengevat is dit mijn uitgangspunt: 1. We leven nu in een tijd waarin de Almachtige land en volk van Israël herstelt en beschermt. Met als einddoel de komst van de Messias en Zijn Koninkrijk. 2. Onderweg naar het Koninkrijk zien we hoe profetie na profetie wordt vervuld. Met name de Godsspraak “Gezegend wie u (Israël) zegent en wie u vervloekt wordt vervloekt”.Tegelijk worden de woorden van Paulus “eerst de Jood en ook de Griek” steeds actueler. We zullen in dit artikel iets laten zien van de zegende hand van de Eeuwige over zijn volk en de vloeken die dreigend hangen boven volken die tegen Israël bezig zijn. Dit betreft helaas ook Nederland. We gaan dus twee sporen volgen: Het spoor van Israël en dat van een Israël-vijandige wereld.

I. Spoor I: ISRAEL

  • Genoeg water

Watergebrek was jarenlang het grootste probleem in het Middenoosten. De verdeling van het water van het Meer van Galilea was een paar jaar geleden nog een casus belli, een oorzaak tot oorlog. In 2008 wankelde Israël op de rand van een catastrofe van een grote droogte. Momenteel heeft Israël meer dan voldoende gezond drinkwater en genoeg voor bevloeiingen. Hoe komt het dat Israël, eerst één van de droogste landen van de wereld, nu ‘zwemt in het drinkwater?’ Misschien wel een begin van de vervulling van bijvoorbeeld Jesaja 35:1 “De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis.” Deze opmerkelijke ommekeer kwam door een grote nationale campagne om zuinig te zijn met het weinig water en zoveel mogelijk alle water te hergebruiken. Momenteel wordt 86% van het water opnieuw gebruikt voor bevloeiingen. Op de tweede plaats staat Spanje waar 10% hergebruikt wordt. Maar de grootste winst wordt behaald uit de enorme ontziltingsfabrieken die ongeveer 15 km ten Zuiden van Tel Aviv staan. In enorme voetbalveldgrote bassins wordt via mansgrote pijpen water uit de Middellandse Zee gepompt en daarna via nieuwe ontziltingsmethodes tot drinkwater omgewerkt. Een van de voordelen is de nieuwe methode is dat er geen chemicaliën worden gebruikt. 55% van het drinkwater wordt nu door ontzilten verkregen. Voor een prijs van een kleine 30 euro per maand per gezin. In grote steden in de VS betaalt men meer voor gezond water. Men is blij en dankbaar voor deze ontwikkeling. Een zegen van de HEER. Er zijn plannen om in 2018 een conferentie te beleggen met waterdeskundigen uit Egypte, Turkije, Jordanië, Israël en de ‘Gebieden’ onder de ambitieuze titel: Water Kent Geen Grenzen.

  • Zoete Zoutzee

De Dode Zee ligt 400 meter beneden de zeespiegel  en bevat ongeveer tienmaal zoveel zout als de oceanen. Velen van u hebben daar gedreven op het zoute water. Het waterniveau zakt een meter per jaar door verdamping en doordat het water van de Jordaan de Dode Zee niet meer bereikt omdat het onderweg nodig is voor bevloeiing. Langs de kust zijn gevaarlijke zinkgaten en zoute poelen. Het is daar gevaarlijk. Het “strand” is overdekt met een laag zout. Het was tot voor kort de overtuiging van wetenschappers dat niets in die hyperzoute omgeving. Toch zijn er profetische aanwijzingen dat daar verandering in komt. U leest dat in Ezechiël 47:8-10 en Zacharia 14:8. Een jonge vrouw uit Jeruzalem, Samantha Siegel, die regelmatig de rusten stilte van de woestijn rond de Dode Zee zocht, deed een grote ontdekking. Samantha ontdekte dat er in sommige van die poelen vissen zwommen. “Telkens als ik er heen ga komt een groepje eenden mij begroeten”, vertelde zij. Een team van duikers van de Ben Gurion Universiteit onderzocht met veel moeite de bodem van de Dode Zee. Zij ontdekten grote kraters van 15m doorsnee en 20m diepte. Uit die kraters kwam fris water en langs de wanden groeiend allerlei micro-organismen. In Israël werd deze ontdekking als een teken van hoop begroet.

  • De grote aliya

Steeds meer Joden uit Frankrijk en andere Europese landen maken dat ze wegkomen. Het toenemende antisemitisme, gedeeltelijk veroorzaakt door de instroom van de vele Moslim migranten, is de oorzaak van deze toename. Het zijn de ‘jagers’ uit Jeremia 16:16. Deze profetie voorzegt een grote terugkeer (aliyah)  zelfs dan de Exodus uit Egypte. Zelfs uit de VS begint een uittocht op gang te komen. De profetie spreekt over “alle geslachten van Israël” (Jer. 31:1); over een “grote menigte” (Jer.31:8); op de “bergen van Efraïm” (Jer.31:6). Die “bergen van Samaria of Efraïm noemt de wereld nu “Palestijns gebied”.  Vergeet dat maar. Een deel van de “verloren stammen” zal daar wonen.  “IK zal de mensen op u (op de bergen van Israël) talrijk maken; het hele huis van Israël”(Eze.36:10). Dit alles gaat spoedig gebeuren.

  • De Tempel en koning David

Op de Tempelberg in Jeruzalem staan nu twee islamitische heiligdommen. De Rotskoepel en de al-Aksa moskee. Daar heeft de Tempel van Salomo gestaan. Die is door Nebukadnezar in 587 BCE verwoest. Daarna is onder Ezra en Nehemia een nieuwe Tempel gebouwd. In deze Tempel heeft Jezus het Evangelie gepredikt. Deze Tempel is in 70 CE door de Romeinen verwoest. Nu zijn er groepen in Israël die druk bezig zijn met voorbereidingen van de bouw van de derde Tempel. Profetieën en Paulus spreken herhaaldelijk over die nieuwe tempel. Priesters en Levieten, tempeldienaren, zijn en worden voorbereid en getraind voor de diensten in die nieuwe Tempel. Een Sanhedrin in oprichting is bezig met de benoeming van een nieuwe hogepriester. Allemaal zaken die bekend in de oren zullen klinken van mensen die de Bijbel een beetje kennen. Dingen die horen bij het herstel van Israël. Interessant is ook dat het nageslacht van koning David regelmatig van zich doet spreken. Zij claimen bijvoorbeeld het eigendomsrecht van de tempelberg. Hun verre voorvader David heeft namelijk die Tempelberg wettig gekocht. Later meer over deze zaken. Deze zaken liggen zo gevoelig dat gevreesd wordt als Israël echt zou beginnen met de herbouw van de Tempel er een wereldoorlog gaat uitbreken. Vrome Joden laten de bouw maar liever in de handen van de HERE.

  • Sporen

Dit was spoor I, het spoor van Israël dat uitloopt op het komende Koninkrijk van de Heer. Het vrederijk waar bewust of onbewust de hele wereld naar snakt. Nu een paar zijtakken van het 2e spoor. Het spoor van de veelal Israël-vijandige wereld. Dit spoor II bestaat uit een groot aantal zijtakken, die dikwijls oorlog voeren met elkaar en allemaal te gronde gaan. Dit spoor II loopt uit op het kortlevende, gruwelijke rijk van de antichrist. Ik bespreek zeer kort enkele van die zijsporen.

II. Spoor II: WERELD

  • Het Beest in Brussel

De Europese Commissie heeft eind augustus weer eens laten zien wie ze zijn. Arrogant tonen ze hun machtswellust. Dit keer bij monde van Margreta Vestager die Apple opdroeg 13 miljard euro aan Ierland te betalen. In plaats van dankbaar naar “grote broer” EU op te zien reageerde Ierland terecht woedend. “Mens, waar bemoei je je mee?”, klonk het uit Dublin. Steeds meer en steeds brutaler strekt de EU zijn tentakels uit naar onze eigen identiteit, onze onafhankelijkheid, onze nationale grenzen, onze middelen van bestaan en over wat wij mogen denken en geloven. Met ons belastinggeld wordt Palestijnse terreur gefinancierd. Een van de best betaalde banen in de Palestijnse gebieden is terrorist. Als ze door Israël gevangen worden en krijgen zij hun families maandelijks een flinke uitkering. Als ze omkomen bij een terreuractie krijgen en hun families ruime toelagen. Terrorist is onder de Palestijnse Autoriteit een goede betaalde baan. Wie betaalt is medeverantwoordelijk.  Zo zijn we medeplichtig aan moord op Israëli’s geworden. Herover komt een oordeel.

Gelukkig voor Israël is de EU door een aantal pittige problemen dermate in verwarring geraakt dat ze niet veel tijd over hebben om Israël dwars te zitten. Financiële problemen door Italië, Griekenland en Brexit. Verder dreigen er nog meer “exit’s”. Oost Europese lidstaten die dwars liggen en hun grenzen sluiten voor nieuwe migrantenstromen. Hongarije maakt van de landsgrenzen muren. Uit Zuid Duitsland zijn er mensen in Hongarije gaan wonen. “Daar zijn geen Moslim-migranten”, zeggen ze. Verwarring, overigens, is een strijdmethode van de HERE, die God van Israël regelmatig gebruikt. Voorbeelden van verwarring bij vijanden van Israël uit de Bijbelse geschiedenis zijn er vele. Tijdens Onafhankelijkheidsoorlog (1948/49) en de Zesdaagse Oorlog (1967) kwam er ook verwarring over de vijanden van Israël.

Wij, de hele EU, hebben God vaarwel gezegd en Israël in de steek gelaten en lastig gevallen. Nu komen de gevolgen over ons. De Europese machthebbers wilden het oude Romeinse Rijk nieuw leven inblazen. Maar het is “het Beest in Brussel” geworden, al grommend verder langs waggelt langs het Europese spoor naar het rijk van de antichrist.

  • Eurabië

Turkije versterkt zijn invloed en macht over de EU en in het bijzonder over Duitsland en Nederland uit. Door middel van een heel netwerk van de Turkse geheime dienst, de MIT, samen met openlijke en andere ondergrondse Erdogan aanhangers oefent Turkije grimmig macht uit over Duitsland en (Turkse) Nederlanders. Massaal halen zij hun kinderen van scholen waaraan de geur van Güllen zou hangen. Angst voor Erdogan en de zijnen. Net als voor en tijdens WO I en WO II zijn de banden tussen Turkije en Duitsland sterk aan het worden. Door de grote rol die Duitsland in de EU speelt komt Eurabië snel dichterbij. Dat betekent nog meer islamisering van onze samenlevingen.

Intussen benadrukt Turkije met zijn opmars in Syrië zijn ambities voor een herleven van het oude Turks-Ottomaanse kalifaat. Straffeloos bombarderen zij Koerdische dorpen. Amerika laat weer eens een ‘vriend’, de Koerden vallen. Heel interessant is het nu even te kijken naar een “groot teken” dat Johannes in een visioen ziet en in Openbaring 12 beschrijft. Hij ziet een prachtige, zwangere vrouw met een krans van twaalf sterren op haar hoofd en stralend als de zon. Zij heeft de maan onder haar voeten. Die vrouw is Israël. Let op de halve maan op de vlag van Turkije. De godheid van de Islam is de maangod. De draak in het visioen zal de vrouw vervolgen. Wat de Islam dan ook al sinds het begin van het herstel van Israël doet. Maar uiteindelijk heeft die vrouw “de maan onder haar voeten” (Openb.12:1) en  zal dus de Islam vertrappen. Niet voor niets zegt Netanyahu als hij het over de strijd tegen het (moslim)terrorisme heeft tegen de westelijke wereld: “Join us” (Werk met ons mee).

  • De Nieuwe Wereld Orde (NWO)

Een gevaarlijk zijspoor is de NWO met de daarbij horende NWR (Nieuwe Wereld Religie). Komt uit de goddeloze keukens van de VN en wordt  aangemoedigd door de VS en het Vaticaan. Die NWR zal beslist iets milieu-achtigs hebben om zo  de mensen aan zich te binden. Ook dit spoor zal via het hoofdspoor van de wereld geleid worden en zo uitkomen op het emplacement van de antichrist. Het Vaticaan gaat een hoofdrol spelen in de NWR.

  • Diverse sporen

Zo gaan Poetin en de “koningen die van de opgang van de zon” (Verre Oosten) langs hun eigen sporen verder en komen ook uit op het rijk van de antichrist. Dat rijk wordt symbolisch voorgesteld door de draak op Openbaring 12, het “beest uit de zee”.  In Openbaring 13 is dat rijk de goddeloze vrouw op het rode beest (Openb.17). Ook beschreven door de beesten en het beeld die Daniël in zijn profetische dromen ziet. Al die “beesten” vervolgen de Joden, haten Israël en Bijbelgetrouwe Christenen. Want die “vrouw op het beest” is “dronken van het bloed van de heiligen (Joden/Israël) en van het bloed van de getuigen van Jezus (Bijbelgetrouwe Christenen). Zie Openbaring 17:6. Het komt eraan. We bidden dat de Almachtige deze benauwde paar jaren zal inkorten (Matt.24:22). Zolang mogelijk  proclameren wij langs al die sporen dat Jezus Heer is. De komende Koning en Redder. We vergeten niet te melden dat “Ieder die de Naam van de HERE aanroept, behouden zal worden”. Deze belofte geldt voor Joden en Christenen. Zie Handelingen 2:21 en Joël 2:32.

De SHALOM van de HEER van hemel en aarde zij met u allen.

Jvb

Bron: http://www.janvanbarneveld.nl