Voorbidders voor Israel

086f88b6-8284-45b6-b0e3-1c39bce3f8e2

Vrijdag gebedspunten

29 april 2016

Vandaag is de laatste dag van het Feest van Pascha/Ongezuurde Brood. Israel behandelt deze dag als een Shabbat en daarom hebben we, gezien er geen openbaar vervoer beschikbaar is, de bidstond van vrijdag geannuleerd. Maar we hebben meerdere keren per week andere bidstonden, dus de volgende gebedspunten komen van die bijeenkomsten.

 1. De zevende dag van het Pascha wordt door de Rabbijnen gezien als de dag waarop het volk Israel ontsnapte aan de legers van Egypte en door de Rode Zee trok. Of dat historisch nauwkeurig is of niet, er is veel om God voor te prijzen in dit historische bovennatuurlijke gebeuren (Exodus 14-15).
  • Heer, we zegenen en danken U voor de wonderbaarlijke redding van het volk Israel in die tijd.
  • We staan verbaasd dat U het door God beschikte in de val lopen van het volk Israel gebruikte om Farao te verleiden om te proberen hen te vernietigen – zodat de Egyptenaren zouden weten dat U God bent. En Ik zal het hart van Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal Ik Mij aan Farao en aan zijn gehele legermacht verheerlijken, en de Egyptenaren zullen weten, dat Ik de HERE ben. (Exodus 14:4).
  • Abba, dit brengt ons vandaag veel vertrouwen in het gebed, omdat we zo vaak zien dat Israel schijnbaar in de val zit van de volken – en toch beheerst U de zaken totaal. (Psalm 103:19; Micha 4:11-13).
  • Wees geprezen, God, dat er in de hemel nooit noodsituaties zijn (Psalm 2:1-6; Matteus 6:8).
  • Heer, hoewel dat niet lekker zit met onze humanistische neigingen, belijden we dat U de Farao hebt aangesteld opdat U door hem heen de wereld Uw heerlijkheid en soevereiniteit kon laten zien (Romeinen 9:16-21).
  • We vinden grote troost in de geopenbaarde waarheid dat U ons, en ook dit volk Israel, hebt geschapen, om “vaten” te zijn waardoor Uw genade openlijk tentoongesteld kan worden (Romeinen 9:21-24). Dank U, Abba Vader.
  • Ik wil de HERE zingen, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. De HERE is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik.

   Exodus 15:1b-2

  • De HERE is een krijgsheld; HERE is zijn naam.

   Exodus 15:3; vgl. Maleachi 3:6; Openbaring 19:11-16

  • Wie is als Gij, onder de goden, HERE, wie is als Gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?

   Exodus 15:11

 2. Wij zijn heel dankbaar dat er geen geslaagde terreuraanslagen zijn geweest tijdens het Pascha, hoewel dat niet is omdat men het niet heeft geprobeerd. Dit is een rechtstreekse gebedsverhoring. Laten we doorgaan met onze voorbede de veiligheid, zowel intern als extern, van dit volk te dekken.
  • Heer, we vertrouwen dat U waakt over Uw opnieuw vergaderde volk (Psalm 18:2-3; 20:7; 121:4; Jeremia 31:10).
  • Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden worden als niets en komen om; gij zult hen zoeken maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren. Want Ik de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israel! Ik ben het, die u help, luidt het woord des HEREN, en Uw Verlosser is de Heilige Israels.

   Jesaja 41:10-14

  • Heer, help de Israelische veiligheidstroepen om waakzaam te zijn en in staat te zijn om te onderscheiden wie kwaad in de zin heeft en wie onschuldig is.
  • Laat het mogelijk zijn dat er duidelijke communicatie is tussen de bevelhebbers en de soldaten in het veld.
  • Help Israel om de regels van het tot een gevecht over te gaan, te verfijnen, zodat het eindresultaat meer overeenkomstig is met Uw wil en Uw woord – en niet overeenkomstig met de humanistische geest van deze eeuw.
  • Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen.

   Prediker 8:11; vgl. Romeinen 13:3-4

  • Dank U dat U aan Israels militaire industrie de wijsheid geeft om nieuwe wapensystemen te ontwikkelen en ook wapens die ‘spelveranderend’ zijn.
  • Abba, geef hun meer inzicht om het door Israel ontworpen systeem dat terreurtunnels ontdekt te verfijnen.
  • Dank U voor de Iron Dome, de Iron Drone, en alle anti-raket systemen die Israel nu bezit.
  • Gebruik Israels Luchtmacht en haar Marine om dit volk te verdedigen tegen aanvallen vanuit de lucht en vanaf de zee.
  • Leer Israels spionnen en medewerkers om het verschil te herkennen tussen geheime informatie die van levensbelang is en verkeerde informatie (Hebreeen 5:14).
  • En schud hen wakker die in Israel verantwoordelijk zijn dat ze wanneer ze deze informatie ontvangen, precies weten wat ze ermee moeten doen en met wie ze het moeten delen (1 Koningen 3:9-12).
  • We prijzen U voor de vervulling van Uw Woord in Ezechiel 37:10-12. U hebt het volk Israel uit de graven van de Holocaust opgewekt en het teruggebracht naar Uw land en het tot een zeer groot leger gemaakt.
 3. De uitspraak van Premier Bibi Netanyahu, dat de Golan voor altijd in Israels handen zal blijven heeft een wespennest opgerakeld – in de VN, de EU, de Arabische Liga en meer. Bibi heeft gebedssteun nodig om hem koppig toegewijd te houden aan deze uitspraak die 100% overeenkomstig Gods wil is.
  • En Ik breng Israel terug naar zijn weide, opdat het de Karmel en Basan[Golan van vandaag] afweide en op het gebergte van Efraim en in Gilead[noordelijk Jordanie van vandaag – dat komt nog] zich verzadige. … In die dagen, luidt het woord des HEREN, zal de ongerechtigheid van Israel worden gezocht, maar zij is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te vinden; want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe overblijven.

   Jeremia 50:19-20; vgl. Romeinen 11:26

  • Heer, we danken en zegenen U voor het schenken van moed aan Netanyahu om de waarheid te spreken – speciaal wanneer het afwijkt van politieke correctheid (1 Korintiers 1:20-21).
  • U hebt ons vaak geleid om dit vers over Bibi te bidden, dus we vragen U opnieuw: Uw bescherming zij over de man van uw rechterhand, over het mensenkind dat Gij U hebt grootgebracht. (Psalm 80:18).
  • Doe de Aarons, de Hurs en de Jozua’s opstaan die Israels premier in deze tijd nodig heeft.
  • Omgeef hem met goddelijke raad en scheid hem af van alle raad die niet overeenkomstig Uw wil is (Psalm 1:1; 64:2; Spreuken 11:14; 15:22).
  • Keer zijn hart in de richting die geheel op één lijn is met Uw wil voor Israel vandaag (Spreuken 21:1).
  • Aangaande de woede van de wereld tegen het feit dat de Golan voor altijd van Israel is, herinneren we U aan Psalm 33:10-11: De HERE verbreekt de raad der volken; Hij verijdelt de gedachten der natien; de raad des HEREN houdt eeuwig stand, de gedachten van zijn hart van geslacht tot geslacht (Psalm 33:10-11)
 4. President Obama van de VS heeft nog ruim negen maanden in het ambt. Hij heeft al zoveel schade toegebracht aan de relatie tussen de VS en Israel dat de meerderheid van de Israeliers geloven dat de volgende Amerikaanse President, wie dat ook zal zijn, beter zal moeten zijn dan hij. Hoewel we hier niet helemaal zeker over zijn, bidden we dat God de Obama regering binnen de perken houdt om niet nog meer schade aan Israel te doen en aan de relatie tussen de VS en Israel.
  • Heer, volgens Uw Woord, hebt U Obama aangesteld om in deze tijd de leider van Amerika te zijn (Psalm 103:19; Daniel 2:21; 4:17b, 25b). Doe dus alles wat in Uw hart is met en door hem – tot Uw eer.
  • En de tien horens, die u zag, en het beest, deze zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, zodat de woorden Gods zullen vervuld worden.

   Openbaring 17:16-17

  • Abba, laat ons zien hoe te bidden – voor Israel, Amerika en alle andere volken waar we vandaag leven.
  • Heer, U hebt het keer op keer gezegd in Uw Woord dat U de volken oordeelt naar de manier waarop ze Israel behandelen [http://www.ifi.org.il/why-god-judges-nations/]. Schud meer gelovigen wakker om dit te begrijpen en in de bres te staan voor de relatie van hun volk met Uw volk (Ezechiel 22:30-31; Zacharia 2:8).
  • Verhinder dat Israels huidige regering goddeloze overeenkomsten sluit met Amerika of enig ander volk.
  • Blokkeer Obama en Kerry, de VS minister van BuZa, zodat ze Israel niet onder druk kunnen zetten om toe te staan dat een “Palestina“ zal worden geschapen op Uw land dat U aan Uw volk hebt gegeven, tot Uw eer (Ezechiel 35-36; Maleachi 1:5).
  • Zegen en gebruik het Congres van de VS tot Uw eer, vanwege hun sterke standpunt voor Israel.
  • Heer Yeshua, waar is de stem van het grootste deel van de Amerikaanse Kerk tegenover Obama’s gevaarlijke daden en uitspraken tegen Israel? Waar zijn de stemmen van de meeste Kerken in het Westen? De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen… (Jesaja 56:10).
  • Obama kan niets doen wat voor U als een verrassing komt, en wilt U daarom Israels leiders heel nauwkeurig leiden (Spreuken 16:1, 9).
 5. We vertrouwen dat, omdat vele gelovigen overeenkomstig Zijn wil baden (1 Johannes 5:14-15) – Hij onze gebeden verhoorde en een openbaring van het ware Lam van God gaf aan vele Joden in dit seizoen.
  • Heer, Yeshua, met geloof in Uw verlangen om te behouden, danken we U voor alle Joden die deze week in Uw koninkrijk zijn binnengekomen, of die veel dichter naar U toe gekomen zijn (Jeremia 31:3)..
  • Heer, help hen om te groeien door hun een diepe honger te geven om zich te voeden met Uw Woord (2 Timoteus 3:16-17).
  • Open hun ogen, opdat zij aanschouwen de wonderen uit Uw wet.

   Psalm 119:18

  • Plaats onze nieuwe broeders en zusters in gevestigde gemeentes die hen bemoedigen om door te gaan met U. … blijft uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. (Filippenzen 2:12b, 13).
  • Messias Yeshua, stel hen snel in staat om U te zien als God de Zoon en ook de Zoon des Mensen. God heeft zich geopenbaard in het vlees; is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. (1 Timoteus 3:16b).
  • Stort Uw Heilige Geest uit op hen. … wees voortdurend vervuld met de Geest. (Efeziers 5:18).
 6. En ook omdat wij en vele anderen baden, geloven we dat vele Joden in de ballingschap nu van plan zijn om thuis te komen naar Israel. Aliya is beslist een zeer profetisch gebeuren dat in Zijn Woord talloze keren is geopenbaard. En omdat dit in het bijzonder wordt gedaan opdat God verheerlijkt zal worden is dit een punt dat we op onze gebedslijst houden.
  • Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, ieder die naar Mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.

   Jesaja 43:5-7; vgl. Ezechiel 36:23-24; Zacharia 8:7-8

  • Heer, schud de jongere generatie om te zien dat hun toekomst in Israel ligt, en niet onder de volken.
  • Werk in ieder die dit land bezoekt en huw hen aan dit land (Jesaja 62:4-5).
  • Verwijder alle excuses van Messiaanse Joden waarom ze in de ballingschap moeten blijven – en confronteer ieder van hen met de noodzaak om hun blik op Sion te richten ( Psalm 137:1-6; Jeremia 50:4-5).
  • Zegen die Messiaanse gelovigen die U werkelijk geroepen hebt om in de ballingschap te blijven, maar help hen om U te horen wanneer U hun zegt dat hun verblijf in dat vreemde land voorbij is.
  • De vrijgekochten des HEREN zullen terugkeren en met gejubel in Sion kome.

   Jesaja 51:11a

  • Heer Yeshua, maak de niet-Joden in Uw Lichaam ervan bewust dat zij een verplichting hebben om Uw volk naar huis te dragen (Jesaja 49:22).
  • Maak hen bewust van de noodzaak om ook geld in de aliya te investeren. (Jesaja 60:5-6, 10-11).
 7. IFI-Duitslands jaarlijkse gebedsconferentie begint in het midden van volgende week en duurt tot na het weekeinde. IFI Voorzitter Eliyahu B.H. en IFI adviseur en Israeli voorganger Ofer A, voegen zich bij het IFI-Duitsland team geleid door Heinz-Jurgen H., om over Israel en gebed te onderwijzen en om leiding te geven aan groepsvoorbede. Omdat de situatie in Europa in het algemeen – en ook in Duitsland – zeer gevaarlijk en chaotisch is, breng daarom deze conferentie in gebed. Vraag God om een zalving te geven voor alles wat ze zeggen, bidden en doen, en voor hun veiligheid. Dank u.

Shabbat Shalom en Chag Pesach Sameach,

Het IFI team

Vreest niet, houd stand, dan zult gij de verlossing des HEREN zien…
De HERE zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

Exodus 14:13-14